MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2015 - 19. évfolyam, 15. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2015

Created at 2015/07/16 17:16:33
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


03   Sorozatok. Folyóiratok
6796 /2015.
   Táguló körök : tanulmányok, dokumentumok az Újholdról és utókoráról / [összeáll. és szerk. Buda Attila]. - Budapest : Ráció, 2014. - 331 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 321-326.
ISBN 978-615-5047-68-8 fűzött : 3250,- Ft
Nemes Nagy Ágnes (1922-1991)
Újhold
magyar irodalom története - sajtótörténet - író - 1945 utáni időszak - 20. század - folyóirat - történelmi forrás
050(439)Újhold *** 894.511(091)"194"(093) *** 894.511(092)Nemes_Nagy_Á.
[AN 3591253]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

6797 /2015.
Hajdú László (1938-)
   Hajdú László : [Helyzetek és érzetek, 2015. 03. 22. - 05. 24., ... Szentendre] : [Situationen und Empfindungen, 22. 03. - 24. 05. 2015, ... Szentendre] / [bevezető tanulmány ...] Bodonyi Emőke. - Szentendre : Ferenczy Múz., 2015. - 167 p. : ill., színes ; 26 cm. - (MűvészetMalom kiadványai, ISSN 2064-1044 ; 8.)
ISBN 978-963-9590-83-0 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Szentendre) *** 75(439)(092)Hajdú_L.
[AN 3589994]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

6798 /2015.
   10 éves a Wass Albert Kör / [szerk. Benkő László, Fülöpné Rákos Éva, Nagy Gyöngyi] ; [közread. a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület]. - Hódmezővásárhely : Wass A. Irodalompártoló Egyes., 2015. - 149 p., [40] t. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1939-5 fűzött
Wass Albert Kör (Hódmezővásárhely)
Hódmezővásárhely - olvasókör - testülettörténet
027.9(439-2Hódmezővásárhely)(091)
[AN 3589411]
MARC

ANSEL
UTF-86799 /2015.
   Szinnyei és követői : id. Szinnyei József halálának 100. évfordulójáról megemlékező centenáriumi emlékkönyv / szerk. Szőnyi Éva. - Budapest : OSZK : Gondolat : MKE, 2014. - 185 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Nemzeti téka, ISSN 1586-1163)
Bibliogr.
ISBN 978-963-200-635-2 fűzött : 2000,- Ft
ISBN 978-963-693-572-6
Szinnyei József (1830-1913)
Magyarország - könyvtáros - 19. század - 20. század - könyvészet
02(439)(092)Szinnyei_J. *** 02(439)"18/19"
[AN 3589271]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

6800 /2015.
Csillag András (1952-)
   Pulitzer József emlékezete = To the memory of Joseph Pulitzer / Csillag András, Halmágyi Pál ; [... Szarvas Júlia ford.]. - Makó : Makói Múzeumért és Kultúráért Alapítvány, 2015. - 192 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Arad, Csanád, Torontál vármegyei füzetek, ISSN 2415-993X ; 2.)
A borítófedélen a megjelenés éve: 2014. - Bibliogr.: p. 93-95.
ISBN 978-963-88426-7-1 kötött
Pulitzer József (1847-1911)
Egyesült Államok - újságíró - hírlapkiadás - külföldön élő magyar személyiség - 19. század - 20. század
070(73)(=945.11)(092)Pulitzer_J.
[AN 3591062]
MARC

ANSEL
UTF-86801 /2015.
Curran, James
Power without responsibility (magyar)
   Hatalom felelősség nélkül : a sajtó, a műsorszolgáltatás és az internet Nagy-Britanniában / James Curran, Jean Seaton ; [ford. Marczali Ferenc, Szigeti Vera] ; [... utószavát írta Klein Tamás]. - Budapest : Wolters Kluwer, 2015. - 492 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-295-453-0 kötött
Nagy-Britannia - sajtótörténet - médiapolitika - tömegkommunikáció - internet
659.3(410) *** 316.774(410) *** 681.324(410) *** 070(410)(091)
[AN 3590265]
MARC

ANSEL
UTF-86802 /2015.
   Magyar és európai médiajog / szerk. Koltay András, Nyakas Levente. - 2. átd. kiad. - Budapest : Complex : Wolters Kluwer, 2015. - 955 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-295-468-4 kötött
Magyarország - Európai Unió - tömegtájékoztatási eszköz - jogi szabályozás
659.3(439)(094) *** 316.774(439)(094) *** 316.774(4-62)(094) *** 659.3(4-62)(094) *** 34:791.9.096/.097(439)(094) *** 34:791.9.096/.097(4-62)(094)
[AN 3593820]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

6803 /2015.
Horák Béla (1935-)
   Herman Ottó látogatása Bugacon / Horák Béla ; [közread. a] Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság. - Kecskemét : Kiskunsági Nemz. Park Ig., 2014. - 111 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 109.
ISBN 978-963-87265-8-2 fűzött
Herman Ottó (1835-1914)
Magyarország - Bugac - tudós - 19. század - 20. század - helyismeret - helytörténet - magyar néprajz
001(439)(092)Herman_O. *** 908.439-2Bugac *** 943.9-2Bugac *** 39(=945.11)(439-2Bugac)
[AN 3590491]
MARC

ANSEL
UTF-86804 /2015.
Huntington, Samuel P. (1927-2008)
The clash of civilizations and the remaking of world order (magyar)
   A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása / Samuel P. Huntington ; [ford. Puszta Dóra, ... Gázsity Mila, ... Gecsényi Györgyi] ; [szerk. Ara-Kovács Attila]. - Budapest : Európa, 2015, cop. 1998. - 646 p. : ill., részben térk. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-07-9572-2 kötött : 3990,- Ft
civilizáció - társadalmi változás - külpolitika
008 *** 304 *** 327
[AN 3593491]
MARC

ANSEL
UTF-86805 /2015.
   Magyar tudós tárlat, 2015 : [az Országos Mezőgazdasági Könyvtár kiadványa] / [szerk. Vincze Petronella]. - Budapest : OMKDK, 2015. - 48 p. : ill. ; 21 cm
Megj. a Budapesten, 2015. febr. 11-28. között azonos címmel rendezett kiállítás alkalmából
ISBN 978-963-9061-09-5 fűzött
Magyarország - tudós - természettudomány - 19. század - 20. század - 21. század
001(439)(092) *** 5(439)(092)
[AN 3590369]
MARC

ANSEL
UTF-86806 /2015.
Orosz László (1972-)
   Tudomány és politika : Fritz Valjavec (1909-1960) a két világháború közötti magyar - német tudománypolitikai kapcsolatokban / Orosz László. - Budapest : Ráció, 2014. - 467 p. ; 24 cm. - (Kodolányi János Főiskola Történeti Műhelyének kiadványai, ISSN 2062-0764 ; 8.)
Bibliogr.: p. 405-456.
ISBN 978-615-5047-74-9 fűzött : 3500,- Ft
Valjavec, Fritz (1909-1960)
Magyarország - Németország - történettudomány - tudománypolitika - történész - két világháború közötti időszak - 20. század
001.89:323(439)"193/194" *** 001.89(430)"19" *** 930.1(430)(092)Valjavec,_F. *** 930.1(439)"193/194"
[AN 3591236]
MARC

ANSEL
UTF-86807 /2015.
Szabó József, N. (1949-)
   A Magyar Kommunista Párt kultúrpolitikája a demokrácia kiépítése idején, 1945-1946 / N. Szabó József. - Budapest : Gondolat, 2015. - 275 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-693-566-5 fűzött : 2500,- Ft
Magyar Kommunista Párt
Magyarország - kulturális politika - kommunista párt - 1945 utáni időszak
008:323(439)"1945/1946" *** 329.15(439)"1945/1946"
[AN 3589940]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

6808 /2015.
Balogh Béla (1955-)
   Gyógyító meditáció / Balogh Béla. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2015, cop. 2004. - 104 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9569-38-6 kötött : 2440,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3594283]
MARC

ANSEL
UTF-86809 /2015.
Bô Yin Râ (1876-1943)
Hortus conclusus (magyar)
   Hortus conclusus / Bô Yin Râ ; [... transl. Zsók Otto]. - Budapest : Tarsoly, 2015. - 152 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9570-69-6 fűzött
okkultizmus
133.25
[AN 3590800]
MARC

ANSEL
UTF-86810 /2015.
Bô Yin Râ (1876-1943)
Kodizill zu meinem geistigen Lehrwerk (magyar)
   Végrendelet szellemi tanítói művemhez / Bô Yin Râ ; [... transl. Zsók Otto]. - Budapest : Tarsoly, 2015. - 136 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9570-68-9 fűzött
okkultizmus
133.25
[AN 3590786]
MARC

ANSEL
UTF-86811 /2015.
Bô Yin Râ (1876-1943)
Der Weg meiner Schüler (magyar)
   Tanítványaim útja / Bô Yin Râ ; [... transl. Zsók Otto]. - Budapest : Tarsoly, 2015. - 191 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9570-67-2 fűzött
okkultizmus
133.25
[AN 3590768]
MARC

ANSEL
UTF-86812 /2015.
Gunagriha
   Sorsnavigátor : a tudatos sorsalakítás kézikönyve : gyakorlati spiritualitás / Gunagriha. - [Budapest] : Discovery Bliss, cop. 2014. - 282 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-1320-1 fűzött : 2700,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3594441]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

6813 /2015.
   Klímaváltozás, társadalom, etika / szerk. Géczi János és András Ferenc. - Veszprém : Pannon Egy. MFTK Antropológia és Etika Tansz., 2015. - 174 p. : ill. ; 24 cm. - (Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar Antropológia és Etika Tanszék kiadványai, ISSN 2064-8111 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-396-057-8 fűzött
társadalmi ökológia - szociáletika - éghajlatváltozás
504.03 *** 172 *** 551.583
[AN 3590098]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

6814 /2015.
Bús Imre (1957-)
   Játék az ember életében : a játékról szóló gondolkodás irányzatai / Bús Imre. - Szekszárd : Nívó-Stúdium K., 2015. - 130 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 116-130.
ISBN 978-963-12-1340-9 fűzött
játékelmélet
519.83 *** 316.259
[AN 3591022]
MARC

ANSEL
UTF-86815 /2015.
Singh, Simon (1964-)
Fermat's enigma (magyar)
   A nagy Fermat-sejtés : a világot 350 éven keresztül lázban tartó matematikai probléma szenzációs megoldásának lebilincselő története / Simon Singh ; [ford. Pappné Kovács Katalin]. - 5. jav. kiad. - Budapest : Park, cop. 2015. - 340, [2] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 324-328.
ISBN 978-963-355-083-0 kötött : 3500,- Ft
Fermat-sejtés - matematikatörténet
511.343 *** 51(100)(091)
[AN 3593907]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

6816 /2015.
Gáspár Péter
   Járműdinamika és irányítás / Gáspár Péter, Szabó Zoltán, Bokor József ; [közread. a Széchenyi István Egyetem Járműipari Kutatóközpont]. - Győr : Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2014. - 239 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 227-239.
ISBN 978-615-5298-51-6 kötött
dinamika - jármű-irányítási rendszer - matematikai modell - egyetemi tankönyv
531.3(075.8) *** 629.05
[AN 3589278]
MARC

ANSEL
UTF-86817 /2015.
Neffe, Jürgen
Einstein (magyar)
   Albert Einstein igaz története / Jürgen Neffe. - Budapest : Typotex, 2011 [!2015]. - 593, [2] p. : ill. ; 20 cm
Ford. Bozsoki Anna-Mária, Gerner József. - Bibliogr.: p. 577-582.
ISBN 978-963-279-439-6 fűzött : 4900,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-279-426-6)
Einstein, Albert (1879-1955)
Németország - fizikus - 20. század
53(430)(092)Einstein,_A.
[AN 3593791]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

6818 /2015.
   Csodálatos vadvilág : 3D panoráma : 4 lenyűgöző körkép a vadvilágról. - [Budapest] : Pro Junior, [2014]. - [8] p., [8] t.fol. : ill., színes ; 22 cm
Plasztikus képeskönyv
ISBN 978-963-9928-50-3 kötött : 2190,- Ft
vadon élő állat - forró égöv - gyermekkönyv - képeskönyv
59(213)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3590915]
MARC

ANSEL
UTF-86819 /2015.
Hangay György (1941-)
   A koala és szomszédai / Hangay György ; [az állatkerti fejezeteket írta Hanga Zoltán]. - Budapest : EX-BB, cop. 2015. - 32 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-325-155-3 fűzött
Ausztrália - erszényes - fauna
599.223 *** 591.9(94)
[AN 3590026]
MARC

ANSEL
UTF-86820 /2015.
   Hungarian molecular life sciences, 2015 : programme & book of abstracts : ... Eger ..., 27-29 March 2015 / [ed. by Róbert Hohol, Zsuzsanna Heiszler, Nóra Éles-Etele] ; [... org. Magyar Biokémiai Egyesület ..., Magyar Genetikusok Egyesülete ..., Sejt- és Fejlődésbiológiai Szakosztály ...]. - Budapest : Diamond Congress Ltd., [2015]. - 302 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5270-15-4 fűzött
molekuláris biológia - biokémia - genetika - sejtbiokémia - konferencia-kiadvány
577.2 *** 577.1 *** 576.3 *** 575.1 *** 061.3(439-2Eger)
[AN 3590116]
MARC

ANSEL
UTF-86821 /2015.
Juhász Kató
   Állatkerti álmok / Juhász Kató. - [Miskolc] : Magánkiad., 2014. - 129, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9525-5 fűzött
vadon élő állat - ifjúsági könyv
59(02.053.2)
[AN 3589560]
MARC

ANSEL
UTF-86822 /2015.
Juhász Kató
   Szerezzünk tollas barátokat / Juhász Kató. - [Miskolc] : Magánkiad., 2014. - 84 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9898-0 fűzött
ornitológia
598.2
[AN 3589550]
MARC

ANSEL
UTF-86823 /2015.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (32.). Biológia Szekció (2015) (Pécs)
   XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Biológia Szekció : program és összefoglalók : [... 2015. április 8-10., Pécs] / [szerk. Putnoky Péter, Galambos Anikó] ; [rend., közread. a] Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar. - Pécs : PTE TTK, 2015. - 283 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-642-739-9 fűzött
biológia - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
57 *** 378.184 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3589438]
MARC

ANSEL
UTF-86824 /2015.
Retezár Imre
   Atlas of the Carabus of the Caucasus (Coleoptera, Carabidae) : iconography, genital morphology, systematics and faunistics / by Imre Retezár. - [Budapest] : [Retezár I.], 2015. - 134, [294] p. : ill., főként színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 123-130.
ISBN 978-963-12-1307-2 kötött
Kaukázus - futóbogárszerű - állatföldrajz - állatrendszertan
595.762.12(479)(083.71) *** 591.9(479)
[AN 3591058]
MARC

ANSEL
UTF-86825 /2015.
   The Vartian collection. - Budapest : Heterocera Press, 2012-. - 29 cm
Közép-Ázsia - lepke - fauna
595.78 *** 591.9(58)
[AN 3427465]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Pt. 3., Papilionidae, Hesperiidae, Pieridae, Riodinidae, Lycaenidae and Nymphalidae / Martin Lödl [et al.]. - 2015. - 229 p. : ill., színes. - (Fibigeriana, ISSN 2063-5702 ; 3.)
Az előszó német nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5279-04-1 kötött
[AN 3591000] MARC

ANSEL
UTF-86826 /2015.
Vincze Bálint (1959-)
   Ürge mese / írta és fényképezte Vincze Bálint ; [közread. az] MVM Paksi Atomerőmű. - [Paks] : MVM Paksi Atomerőmű, 2014. - 163 p. : ill., színes ; 23x23 cm
Kötött
vadon élő állat - magyar irodalom - vers - fényképalbum
59(084.12) *** 894.511-14 *** 77.04(439)(092)Vincze_B.
[AN 3589312]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

6827 /2015.
Csomai Zita
   Baba-elsősegély : az elsősegélynyújtás kézikönyve kisgyermekes családok részére / [Csomai Zita]. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Oxygéndús K., cop. 2015. - 157 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-1744-5 kötött : 3800,- Ft
gyermekvédelem - baleset - elsősegélynyújtás
614.88-053.2
[AN 3594444]
MARC

ANSEL
UTF-86828 /2015.
Czeizel Endre (1935-)
   Tehetség-írások : a Magyar Tehetséggondozó Társaság tisztelgő kiadványa örökös tiszteletbeli elnöke, Dr. Czeizel Endre 80. születésnapjára / [... összeáll. Százdi Antal ...]. - Debrecen : M. Tehetséggondozó Társ., 2015. - 54 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2162-6 fűzött
tehetség - genetika - publicisztika
159.928.22(0:82-92) *** 575(0:82-92)
[AN 3590384]
MARC

ANSEL
UTF-86829 /2015.
Daubner Béla (1941-)
   Integratív pszichoterápia : integratív hipnoterápia / Daubner Béla András, Daubner Eszter. - [Budaörs] : Daubner & Daubner Kkt., cop. 2014. - 383 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-1698-1 fűzött : 3450,- Ft
pszichoterápia
615.851
[AN 3589759]
MARC

ANSEL
UTF-86830 /2015.
Frawley, David
The yoga of herbs (magyar)
   Gyógynövény jóga : ayurvédikus útmutató gyógynövényes gyógyításhoz / David Frawley, Vasant Lad ; [ford. Kliment Emília]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2015. - 262 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-103-8 fűzött : 2690,- Ft
gyógynövény - ájurvéda
615.89 *** 294.118.5 *** 133
[AN 3593662]
MARC

ANSEL
UTF-86831 /2015.
Goleman, Daniel (1946-)
Social intelligence (magyar)
   Társas intelligencia : az emberi kapcsolatok új tudománya / Daniel Goleman ; [ford. Buda Júlia]. - 4. kiad. - Budapest : Libri, 2015. - 506 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-310-501-6 fűzött : 3990,- Ft
érzelem - társadalmi kapcsolat - intelligencia
159.942 *** 316.472.4 *** 159.928.22
[AN 3594410]
MARC

ANSEL
UTF-86832 /2015.
Hodnik Ildikó
   A lélek teste : auradinamika: emberi erőterek kölcsönhatásban / Hodnik Ildikó. - Új, jav. kiad. - Pécs : Alexandra, 2015. - 503 p., XVI t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 499-503.
ISBN 978-963-357-525-3 kötött
természetgyógyászat - okkultizmus
615.89 *** 133
[AN 3593550]
MARC

ANSEL
UTF-86833 /2015.
Horváth Zsolt, K. (1972-)
   Az emlékezet betegei : a tér-idő társadalomtörténeti morfológiájához / K. Horváth Zsolt. - Budapest : Kijárat, 2015. - 383 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5160-46-2 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - társadalomtörténet - kollektív emlékezet - történettudomány - 20. század
159.953 *** 316.32(439)"19" *** 930.1
[AN 3589430]
MARC

ANSEL
UTF-86834 /2015.
Lantos Mihály (1970-)
   Villámolvasás a gyakorlatban : tanulj meg tanulni! / Lantos Mihály. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2015. - 157 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 157.
ISBN 978-963-9652-10-1 fűzött : 1990,- Ft
gyorsolvasás - olvasáslélektan
159.946 *** 028.1
[AN 3594284]
MARC

ANSEL
UTF-86835 /2015.
Parkin, John C.
F**k it (magyar)
   F**k it : b...a meg! : az igazi spirituális út / John C. Parkin ; [ford. Szarvas Réka]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2015. - 242 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-234-9 fűzött : 2300,- Ft
mentálhigiénia - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3594295]
MARC

ANSEL
UTF-86836 /2015.
PhD Tudományos Napok (2015) (Budapest)
   PhD Tudományos Napok, 2015 : Semmelweis Egyetem Doktori Iskola ..., Budapest, 2015. április 09-10. = PhD Scientific Days, 2015 : School of PhD Studies, Semmelweis University ... Budapest, April 09-10. : scientific programme & book of abstracts. - [Budapest] : [SE Doktori Isk.], [2015]. - 168 p. : ill. ; 24 cm
Csak angol nyelven
Fűzött
orvostudomány - konferencia-kiadvány
61 *** 061.3(439-2Bp.)"2015"
[AN 3590191]
MARC

ANSEL
UTF-86837 /2015.
Robison, John Elder (1957-)
Raising cubby (magyar)
   Nézz a szemembe, fiam : apa és fia kalandjai aspergerrel, vonatokkal és bombákkal / John Elder Robison ; [ford. Rindó Klára és Szabados Tamás]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 323 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-7980-1 fűzött : 3200,- Ft
autizmus - memoár
616.89-008.45(0:82-94)
[AN 3590904]
MARC

ANSEL
UTF-86838 /2015.
   A rotátorköpeny szakadása / szerk. Szabó István, Lelovics Zsuzsanna ; [közread. a Magyar Váll- és Könyöksebészek Egyesülete ..., Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, ... és a Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták Társasága]. - Kaposvár : Somogy M. Kaposi M. Okt. Kórház, 2014. - 655 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A Kaposváron, 2014. április 10-12-én rendezett tudományos ülés előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5326-02-8 fűzött
vállízület - élettani sérülés - sebészet - konferencia-kiadvány
616.727.2-001 *** 616.727.2-089 *** 061.3(439-2Kaposvár)
[AN 3591117]
MARC

ANSEL
UTF-86839 /2015.
Siewert, Aruna M. (1965-)
Pflanzliche Antibiotika (magyar)
   Növényi antibiotikumok : a természet titkos fegyverei / Aruna M. Siewert ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Central Kv., 2015. - 125 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Nők lapja egészség könyvek, ISSN 2416-1225)
Bibliogr.: p. 122.
ISBN 978-963-341-112-4 fűzött : 2800,- Ft
gyógynövény - természetgyógyászat
615.322
[AN 3590759]
MARC

ANSEL
UTF-86840 /2015.
Stibal, Vianna
ThetaHealing (magyar)
   ThetaHealing : egy kivételes energiagyógyászati módszer bemutatása / Vianna Stibal ; [ford. Bozai Zsuzsa]. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2015. - 342 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-291-251-6 fűzött : 3400,- Ft
ezoterika - öngyógyítás
615.89 *** 133.25
[AN 3594285]
MARC

ANSEL
UTF-86841 /2015.
Thrash, Calvin (1928-)
Hope for cancer (magyar)
   Reménység rákbetegeknek : a rák jelei, kiváltó okai, megelőzése és kezelése / Calvin L. Thrash, Agatha M. Thrash ; [ford. Sonnleitner Zsolt]. - Budapest : BIK Kvk., 2014. - 142 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 137-142.
ISBN 978-615-5260-26-1 fűzött
rákbetegség - gyógyítás
616-006-085
[AN 3590435]
MARC

ANSEL
UTF-86842 /2015.
Tihanyi László
   A szívorvos vallomásai : Dr. Tihanyi László kardiológus / [megj. a Civil Akadémia kiadásában]. - [Budapest] : Civil Akadémia, 2015. - 104, [2] p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80202-0-6 fűzött
szívgyógyászat
616.12
[AN 3591270]
MARC

ANSEL
UTF-86843 /2015.
Townsend, John (1956-)
Boundaries with teens (magyar)
   Kamaszhatárok : mikor mondjunk igent, és hogyan mondjunk nemet kamasz gyermekeinknek? / John Townsend ; [ford. Nagy Mónika Zsuzsanna]. - 5. utánny. - Budapest : Harmat, 2015. - 282 p. ; 20 cm
keretcím: Határvonalak
ISBN 978-963-288-091-4 fűzött
gyermeknevelés - gyermeklélektan - serdülőkor
159.922.8 *** 37.018.1 *** 316.6-053.6
[AN 3594282]
MARC

ANSEL
UTF-86844 /2015.
Weiss, Daniel
Taping (magyar)
   Kineziológiai tapaszok : hogyan segítsünk magunkon izomfájdalmak és egyéb panaszok esetén / Daniel Weiss ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Central Kv., 2015. - 126 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Nők lapja egészség könyvek, ISSN 2416-1225)
Bibliogr.: p. 121.
ISBN 978-963-341-111-7 fűzött : 2800,- Ft
kineziológia - gyógyászati eszköz
615.89 *** 615.46
[AN 3590761]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

6845 /2015.
Győri Ilona (1949-)
   Dugattyús kompresszortelepek csővezetékrendszereiben fellépő sebesség- és nyomáslengések matematikai modellezése / Győri Ilona. - Miskolc : Bíbor K., 2014. - 139 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 132-136.
ISBN 978-963-9988-94-1 fűzött
kompresszor - matematikai modell
621.512/.514 *** 519.86
[AN 3591343]
MARC

ANSEL
UTF-86846 /2015.
   A magyar bányászat évezredes története / [szerkbiz. Benke István et al.] ; [kiad. az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület]. - Budapest : OMBKE, 1996-. - 25 cm
A 4. köt. társközreadója a Magyar Olajipari Múzeum, az 5. köt. közreadói a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum és az Érc- és Ásványbányászati Múzeum Alapítvány
ISBN 963-9038-11-3 * kötött
Magyarország - bányászat - ipartörténet
622(439)(091) *** 338.45(439)(091)
[AN 802625]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt., A magyar bányászat kronológiája, 1000-2000 / Izsó István. - 2014. - 264 p. : ill. ; 25 cm. - (A Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum közleményei, ISSN 2064-4108 ; 50.)
ISBN 978-963-88950-8-0 kötött
[AN 3590792] MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

6847 /2015.
   Developments in virtual reality laboratory for factory of the future, 2013-2014 : virtual reality laboratory for factory of the future kiadvány : vývoj vo virtual reality laboratory for factory of the future zborník / [ed. ... Branislav Sobota, ... Sólyom Balázs ...] ; [publ. by the] ... Bay Zoltán Nonprofit Ltd. for Applied Research ... in coop. with ... Technical University of Košice ... - Miskolc : Bay Z. Nonprofit Ltd. for Appl. Research ; [Košice] : Technical Univ. of Košice, cop. 2014. - 122 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88122-4-7 fűzött
digitális technika - informatika
681.3.004.14
[AN 3591401]
MARC

ANSEL
UTF-86848 /2015.
Gárdus Zoltán (1957-2014)
   Texas Instruments MSP 430x4xx mikrovezérlő család / Gárdus Zoltán ; [közread. a] Miskolci Egyetem Villamosmérnöki Intézet Automatizálási és Infokommunikációs Intézeti Tanszék. - Miskolc : Bíbor K., 2014. - 228 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9988-93-4 fűzött
mikrokontroller
681.326.32
[AN 3591327]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

6849 /2015.
Pelbárt Jenő (1951-)
   A Vizsolyi Biblia vízjelei / Pelbárt Jenő ; [kiad. a Magyar Papír- és Vízjeltörténeti Társaság]. - Budapest : M. Papír- és Vízjeltörténeti Társ., 2015. - 204 p. : ill., részben térk. ; 27 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-80216-0-9 kötött
Vizsoly - vízjel - nyomdászattörténet - 16. század
676.026.32 *** 655.1(439-2Vizsoly)"15"
[AN 3589527]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

6850 /2015.
Csatlós Árpádné
   Hódmezővásárhely postatörténete = The postal history of Hódmezővásárhely / Csatlós Árpádné ; [... ford. ... Csatlós Árpád] ; [közread. a] Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ. - Hódmezővásárhely : Tornyai J. Múz. és Közművel. Közp., 2014. - 99 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-7379-31-4 fűzött
Hódmezővásárhely - postatörténet
656.8(439-2Hódmezővásárhely)(091)
[AN 3589501]
MARC

ANSEL
UTF-86851 /2015.
   Technológiai maradó feszültségek modellezése és mérése / szerzők Baptiszta Balázs [et al.] ; szerk. Lenkeyné Biró Gyöngyvér ; [közread. a] Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. - Miskolc : Bay Z. Alkalmazott Kut. Közhasznú Nonprofit Kft., 2015. - 199 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 194-198.
ISBN 978-963-88122-5-4 fűzött
járműipar - képlékeny alakítás - anyagismeret - mérés
629 *** 621.7 *** 620.2 *** 620.1
[AN 3591414]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

6852 /2015.
   Akvakultúra Szegeden a Szegedfish Kft. tevékenységének tükrében / szerk. Mucsi Imre ; [közread. a] Tudás Alapítvány. - Hódmezővásárhely : Tudás Alapítvány, 2014. - 169 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89188-4-0 fűzött
Szegedfish Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft. (Szeged)
Szeged - haltenyésztés - halgazdaság - vállalat
639.3(439-2Szeged)(285.2Fehértó) *** 061.5(439-2Szeged)
[AN 3589647]
MARC

ANSEL
UTF-86853 /2015.
Fülöp Vazul
   A sertések mesterséges megtermékenyítése (AI) : összefoglaló / Fülöp Vazul. - Győr : Csitkovics T., 2014. - 47 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1353-9 fűzött
sertéstenyésztés - mesterséges megtermékenyítés
636.4 *** 636.082.453.5
[AN 3590422]
MARC

ANSEL
UTF-86854 /2015.
   Kertnézőben Magyarországon : válogatás inspiráló magánkertjeinkből / [szerk. Rácz Péter] ; [képek Szták Emese]. - Budajenő : Hill & Garden, 2015. - 54 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-1639-4 fűzött
Magyarország - kert - fényképalbum
712.3/.7(439)(084.12)
[AN 3590428]
MARC

ANSEL
UTF-86855 /2015.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (32.). Agrártudományi Szekció (2015) (Hódmezővásárhely ; Szeged)
   XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Agrártudományi Szekció : [Hódmezővásárhely, Szeged, 2015. április 8-10.] : pályaművek összefoglalói : konferencia-kötet / [szerk. Joóné Muhi Piroska, Lehotainé Szabó Andrea] ; [rend., közread. a] Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar, Mérnöki Kar, OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottság. - [Szeged] : SZTE, 2015. - 385 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-306-367-5 fűzött
agrártudomány - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
63 *** 378.184 *** 061.4(439-2Szeged) *** 061.4(439-2Hódmezővásárhely)
[AN 3590059]
MARC

ANSEL
UTF-86856 /2015.
Ripka Géza (1954-)
   Növények integrált termesztése / Ripka Géza ; [kiad. Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet]. - [Budapest] : NAKVI, [2015]. - 3 db : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
növényvédelem
632
[AN 3590718]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A - K. - 79 p.
[AN 3590728] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., K - Ő. - 91 p.
[AN 3590732] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., P - V. - 87 p.
[AN 3590740] MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

6857 /2015.
Carpenter, Autumn
Let's make Angry birds cakes (magyar)
   Süssünk Angry birds süteményeket! / Autumn Carpenter ; [ford. Földváry Csilla]. - [Fót] : JCS Média, [2015]. - 92 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5507-16-8 fűzött : 2499,- Ft
sütemény - szakácskönyv - gyermekkönyv
641.852(083.12)(02.053.2)
[AN 3589656]
MARC

ANSEL
UTF-86858 /2015.
Fenyő Gyuláné
   Hab a tortán IV : pogácsák / Fenyő Gyuláné, Örményi János. - [Tamási] : [Örményi J.], 2015. - 28 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2396-5 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3594453]
MARC

ANSEL
UTF-86859 /2015.
Halmos Monika
   Levendula, rózsa, ibolya : a legnemesebb ehető virágok : 75 recept / Halmos Monika ; [fotó Vass András]. - Budapest : Corvina, 2015. - 120 p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-13-6273-2 kötött : 2990,- Ft
levendula - rózsa - ibolya - szakácskönyv
641.55(083.12):633.88 *** 641.55(083.12):635.051
[AN 3591027]
MARC

ANSEL
UTF-86860 /2015.
Légrádi Ildikó
   Szerelemkonyha : afrodiziákumok a konyhában, ízek és színek az életünkben / Légrádi Ildikó. - Budapest : Athenaeum, 2015. - 227 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 227.
ISBN 978-963-293-404-4 kötött : 4990,- Ft
izgatószer - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 615.256.22
[AN 3590945]
MARC

ANSEL
UTF-86861 /2015.
Stahl Judit (1968-)
   A világ asztalánál / Stahl Judit ; [ételfotók Körmendi Imre]. - Budapest : Kulinária, cop. 2015. - 95 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9905-56-6 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3590642]
MARC

ANSEL
UTF-86862 /2015.
   Terítéken a balatoni halleves : olvasóink legjobb receptjei. - Veszprém : Pannon Lapok Társ., cop. 2015. - 42 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5101-26-7 fűzött
hal - leves - szakácskönyv
641.55(083.12):637.56 *** 641.82(083.12)
[AN 3589388]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

6863 /2015.
Nemes Z. Márió (1982-)
   Képalkotó elevenség : esztétika és antropológia a humanitás határvidékén / Nemes Z. Márió. - Budapest : ELTE BTK Filozófiai Int. : L'Harmattan : M. Filozófiai Társ., 2015. - 224 p. ; 23 cm. - (Cogito könyvek, ISSN 1787-2995 ; 10.)
Bibliogr.: p. 211-224.
ISBN 978-963-236-912-9 fűzött : 2490,- Ft
filozófiai antropológia - esztétika - művészetfilozófia
111.1 *** 111.852 *** 7.01
[AN 3589864]
MARC

ANSEL
UTF-86864 /2015.
Orbán József
   Életrevalóság és patazitaság[!parazitaság] / szerző Orbán József. - Budapest : Orbán J., 2015. - [2], 200 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1554-0 fűzött
világnézet - értékrend
140.8 *** 316.752
[AN 3589904]
MARC

ANSEL
UTF-86865 /2015.
Prohászka Lajos (1897-1963)
   Történet és kultúra : tanulmányok, esszék, recenziók / Prohászka Lajos ; [... szerk. és a jegyzeteket kieg. Orosz Gábor] ; [a szöveget gond. Sörös Erzsébet]. - [Budapest] : Hamvas Int., 2015. - 693 p. : ill. ; 24 cm. - (Sziget, ISSN 1587-7957)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5364-10-5 fűzött : 5300,- Ft
kultúrafilozófia
130.2 *** 1(439)Prohászka_L.
[AN 3589597]
MARC

ANSEL
UTF-86866 /2015.
Sümegi István (1966-)
   Talpalatnyi remény : portrék Vajda Mihályról / Sümegi István ; [közread. a] Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány. - [Veszprém] : Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2015. - 321 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5360-04-6 fűzött : 2500,- Ft
Vajda Mihály (1935-)
Magyarország - filozófus - 20. század - 21. század
1(439)(092)Vajda_M.
[AN 3589956]
MARC

ANSEL
UTF-86867 /2015.
Varga Domokos (1922-2002)
   Tisztelt családom, -od, -ja / Varga Domokos ; [... graf. Kurdi István]. - 4. kiad. - Budapest : Hét Krajcár, 2015. - 193 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9596-79-5 kötött : 1980,- Ft
családi erkölcs - gyermekkönyv
173(02.053.2)
[AN 3593850]
MARC

ANSEL
UTF-86868 /2015.
Velencei Jolán (1955-)
   Puhatolódzó megoldások nyomában / Velencei Jolán ; [közread. az Óbudai Egyetem]. - [Budapest] : Óbudai Egy., cop. 2015. - 140 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 128-140.
ISBN 978-615-5460-40-1 fűzött
problémamegoldás
167.7
[AN 3590260]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

6869 /2015.
   Betegek kilencede : Szent Arnold Janssen tiszteletére / [kiad. az Isteni Ige Társasága Missziós Titkársága]. - 2. jav. kiad. - Kőszeg : Isteni Ige Társ., [2015]. - 23 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-12-1648-6 fűzött
lelkigyakorlat - gyógyulás
242 *** 616-036.82
[AN 3594450]
MARC

ANSEL
UTF-86870 /2015.
Burrows, Ruth
Guidelines for mystical prayer (magyar)
   Útmutató a misztikus imához / Ruth Burrows ; [ford. Szigeti-Cseke Zsuzsa]. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2014. - 263 p. ; 20 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
ISBN 978-615-5120-13-8 fűzött : 2625,- Ft
imádkozás - vallásos irodalom
248.143 *** 244
[AN 3590478]
MARC

ANSEL
UTF-86871 /2015.
Cseri Kálmán (1939-)
   Bibliai alapfogalmak / Cseri Kálmán. - 2. jav. kiad. - Fót : Immánuel K., 2015. - 150 p. ; 21 cm
ISBN 963-217-443-7 fűzött
hit
234
[AN 3590118]
MARC

ANSEL
UTF-86872 /2015.
Fogarassy András
   Igazgyöngy vagy Isten tenyerén : segítő gondolatok / [összeáll. Fogarassy András]. - 3. jav. kiad. - [Szeged] : Szt. Gellért K. és Ny., [2015]. - 89, [2] p. ; 14 cm
ISBN 978-963-696-446-7 fűzött : 540,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3593651]
MARC

ANSEL
UTF-86873 /2015.
Gál Ferenc (1915-1998)
   A kereszténység mint vallás / Gál Ferenc. - Budapest : Szt. István Társ., 2015. - 84 p. ; 17 cm. - (Teológia és élet, ISSN 1219-4735)
ISBN 978-963-277-280-6 kötött : 980,- Ft
kereszténység
23/28
[AN 3593490]
MARC

ANSEL
UTF-86874 /2015.
Gáspár István (1968-)
   Adventi készülődés, avagy Mentsük meg a karácsonyt / Gáspár István. - [Nagymaros] : Magánkiad., cop. 2014. - 66 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-0904-4 fűzött : 820,- Ft
elmélkedés
242
[AN 3589954]
MARC

ANSEL
UTF-86875 /2015.
Görres, Ida Friederike (1901-1971)
Von Ehe und von Einsamkeit (magyar)
   Házasság és magány : gondolatok négy levélben / Ida Friederike Görres ; [ford. Kerényi Dénes]. - Budapest : Kairosz, 2014. - 151 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-713-3 fűzött : 2600,- Ft
házasság - életvezetés - vallásos irodalom - irodalmi levél
265.5(0:82-6) *** 613.865(0:82-6) *** 244(0:82-6)
[AN 3590548]
MARC

ANSEL
UTF-86876 /2015.
Gyetvai Gellért (1969-)
   Cigánymissziós mozgalmak hatása Magyarországon / Gyetvai Gellért, Rajki Zoltán ; [kiad. a Cigány Módszertani és Kutató Központ]. - Békés : Cigány Módszertani és Kut. Közp., 2014. - 214 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 205-214.
ISBN 978-615-80116-1-7 fűzött
Magyarország - cigányság - vallásosság - misszió - 21. század - statisztikai adatközlés
266.3 *** 248.3(=914.99)(439)"201" *** 316.347(=914.99)(439)"201"(083.41)
[AN 3591002]
MARC

ANSEL
UTF-86877 /2015.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Életápolás / Gyökössy Endre. - 5. újraszedett kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2015]. - 257, [7] p. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-696-629-4 fűzött : 2700,- Ft
lelkipásztorkodás - lelki gondozás - családterápia
253 *** 364.044.24
[AN 3593579]
MARC

ANSEL
UTF-86878 /2015.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   "Siess segítségemre, Uram, Szabadítóm!" : imák betegek számára / Gyökössy Endre. - Budapest : Kálvin, 2015. - 59 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-300-884-3 fűzött : 220,- Ft
imakönyv
243
[AN 3593486]
MARC

ANSEL
UTF-86879 /2015.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Ti vagytok / Gyökössy Endre. - 4. újraszedett kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., 2014. - 49, [2] p. ; 14 cm. - (Kézfogás ; 5.)
Fűzött : 360,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-696-217-0)
vallásos irodalom
244
[AN 3594548]
MARC

ANSEL
UTF-86880 /2015.
   Hajnali csillag : a Boldogságos Szűz fatimai, kibeho-i és lourdes-i jelenései / [összeáll. Csuti-Mátyás Zsófia] ; [ill. Sváb József]. - Szentpéterfa : Danica Kvk., [2015]. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89758-8-1 fűzött : 990,- Ft
Fátima (Portugália) - Ruanda - Lourdes - Szűz Mária megjelenése - ifjúsági könyv
232.931.7(469-2Fatima)(02.053.2) *** 232.931.7(675.98-2Kibeho)(02.053.2) *** 232.931.7(44-2Lourdes)(02.053.2)
[AN 3590405]
MARC

ANSEL
UTF-86881 /2015.
Hankiss Ágnes (1950-)
   A szív csökönyösei : zsidó szellemtörténeti írások / Hankiss Ágnes. - [Budapest] : Hamvas Int., 2015. - 237, [2] p. ; 21 cm. - (Sziget, ISSN 1587-7957)
ISBN 978-615-5364-12-9 fűzött : 2200,- Ft
haszidizmus - zsidó vallás - folklór - szellemtörténet
296.67 *** 398.2(=924) *** 316.7(=924)
[AN 3589606]
MARC

ANSEL
UTF-86882 /2015.
   Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok! : imák Medjugorjéből / [szerk. és vál. Vigyázó Gabriella]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2015. - 88 p. ; 17 cm
Borítócím: Imádkozzatok! : imák Medjugorjéból
ISBN 978-963-277-530-2 fűzött : 600,- Ft
Međugorje - zarándoklat - ima
243 *** 248.153.8(497.13-2Međugorje)
[AN 3593488]
MARC

ANSEL
UTF-86883 /2015.
Jáki Szaniszló (1924-2009)
   Szent József litániája / Jáki Szaniszló ; [ill. ... Hank Tucker]. - 2. újraszedett kiad. - Budapest : Szt. Gellért K. és Ny., [2015]. - 181, [7] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-696-625-6 fűzött : 1180,- Ft
József názáreti
elmélkedés
232.932 *** 248.159.5
[AN 3593815]
MARC

ANSEL
UTF-86884 /2015.
Lippay György (1600-1666)
   "Írom kegyelmednek, mint igaz magyar igaz magyarnak..." : Lippay György veszprémi és egri püspök, esztergomi érsek levelei magyar arisztokratákhoz, nemesekhez, 1635-1665 = "Ich schreibe es euer Gnaden so, wie ein gerechter Ungar an einen gerechten Ungar" : die Briefe von György Lippay, Bischof von Wesprim und Erlau Erzbischof von Gran an ungarische Aristokraten, Adeligen, 1635-1665 / feltárta, szerk. és közread. Tusor Péter. - Budapest : MTA-PPKE "Lendület" Egyháztört. Kutatócsop. : Gondolat, 2015. - LIV, 541, [2] p., [1] t.fol. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae. Ser. 2., Collectanea studiorum et textuum. Classis 1., ISSN 2064-8375 ; 1.)
Bibliogr.: p. 471-483. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-308-209-6 fűzött
Lippay György (1600-1666)
Magyarország - érsek - katolikus egyház - magyar történelem - 17. század - levelezés - történelmi forrás
282(439)(092)Lippay_Gy.(044) *** 943.9"16"(093)
[AN 3590085]
MARC

ANSEL
UTF-86885 /2015.
   Litterarum radices amarae, fructus dulces sunt : tanulmányok Adriányi Gábor 80. születésnapjára / szerk. Klestenitz Tibor, Zombori István ; [közread. az] MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont. - Budapest : MTA BTK, 2015. - 464 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9627-92-5 kötött
Magyarország - egyháztörténet - katolikus egyház - személyi bibliográfia - emlékkönyv
282(439)(091) *** 012Adriányi_G. *** 27
[AN 3590920]
MARC

ANSEL
UTF-86886 /2015.
Lozano, Neal (1949-)
Unbound (magyar)
   Eloldozva : szabadság Krisztusban : a szabadító szolgálat kézikönyve / Neal Lozano ; [ford. Szelenge Judit]. - Budapest : Marana Tha, 2015. - 309 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 197.)
ISBN 978-615-5259-14-2 fűzött : 1500,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3591146]
MARC

ANSEL
UTF-86887 /2015.
   Lukács evangéliuma. - Budapest ; Biatorbágy : Spalding Alapítvány, 2015. - 208, [3] p. ; 20 cm. - (Biblia-tanulmányok, ISSN 0865-3119)
ISBN 978-615-5488-05-4 fűzött
Biblia. Újszövetség. Lukács evangéliuma
bibliamagyarázat
226.4.07
[AN 3590512]
MARC

ANSEL
UTF-86888 /2015.
Makk Attila
   Miért ne lennének ma is csodák? : gondolatébresztő kérdések hitünk titkairól / Makk Attila. - Budapest : Marana Tha, 2015. - 149 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 196.)
Fűzött : 1000,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5259-14-2)
hit
234
[AN 3591157]
MARC

ANSEL
UTF-86889 /2015.
Matthew, Iain
John of the Cross (magyar)
   Az ima évszakai Keresztes Szent Jánosnál / Iain Matthew ; [ford. Szigeti-Cseke Zsuzsa]. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2014. - 102 p. ; 20 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5120-15-2 fűzött : 1470,- Ft
Juan de la Cruz (1542-1591)
szent - 16. század - imádkozás
235.3(092)Juan_de_la_Cruz *** 248.143
[AN 3590488]
MARC

ANSEL
UTF-86890 /2015.
Miletics Katalin Janka (1942-)
   Kezek keresztútja / [szobrok] Miletics Katalin Janka ; [szöveg] Percze Sándor. - Budapest : Luther K., 2015. - 35 p. : ill., színes ; 14 cm
ISBN 978-963-380-052-2 fűzött : 490,- Ft
Magyarország - szenvedéstörténet - szobrász - 20. század - 21. század - keresztény művészet - elmélkedés
232.96 *** 242 *** 73(439)(092)Miletics_K._J. *** 246
[AN 3591047]
MARC

ANSEL
UTF-86891 /2015.
Pálhegyi Ferenc (1935-)
   Keresztyén házasság / Pálhegyi Ferenc ; [Gaál Éva rajz.]. - 12. kiad. - Budapest : Kálvin, 2015. - 175 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 172-173.
ISBN 978-963-558-006-4 fűzött : 680,- Ft
házasság - erkölcs
265.5 *** 173.1
[AN 3593553]
MARC

ANSEL
UTF-86892 /2015.
Stinissen, Wilfrid (1927-2013)
I dag är Guds dag (magyar)
   Egyszerű szóval Istenről 1 : elmélkedések januártól júniusig / Wilfrid Stinissen ; [ford. Puskely Mária]. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2014. - 386 p. ; 20 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
ISBN 978-615-5120-14-5 fűzött : 2730,- Ft
elmélkedés
242
[AN 3590467]
MARC

ANSEL
UTF-86893 /2015.
   Széchényi Pál érsek emlékezete : adalékok az életúthoz és a nagycenki múmia vizsgálatának eredményei / szerk. Kristóf Lilla Alida és Tóth Vilmos ; [közread. a] Győri Hittudományi Főiskola. - 2. bőv. kiad. - Győr : GYHF, 2015. - 219 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 172-183.
ISBN 978-963-88359-6-3 kötött
Széchényi Pál (1645-1710)
Magyarország - érsek - katolikus egyház - 17. század - 18. század - múmia
282(439)(092)Széchényi_P. *** 614.64 *** 393.3
[AN 3593519]
MARC

ANSEL
UTF-86894 /2015.
Tomka Réka
   Zsebkendő a tepsiben / Tomka Réka. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2015]. - 166, [4] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-696-628-7 fűzött : 1480,- Ft
vallásos irodalom - ifjúsági regény
244(0:82-31)(02.053.2)
[AN 3593575]
MARC

ANSEL
UTF-86895 /2015.
Weisz Jenő (1935-)
   Küldetésben : Weisz Jenővel beszélget Boda Zsuzsa. - Budapest : Magánkiad., 2015. - 190 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1422-2 kötött : 1999,- Ft
Weisz Jenő (1935-)
Németország - protestáns lelkész - evangélikus egyház - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - életútinterjú
284.1(430)(=945.11)(092)Wiesz_J.(047.53)
[AN 3591361]
MARC

ANSEL
UTF-86896 /2015.
Wieland, Robert J.
The 1888 message (magyar)
   Az 1888-as üzenet : bevezetés jellegű tanulmány / Robert J. Wieland ; [ford. Sonnleitner Károly] ; [Donald K. Short előszavával] ; [közread. a] Keresztény Advent Közösség. - Budapest : Keresztény Advent Közösség, 2015. - 183 p. ; 20 cm
Fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3591353]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

6897 /2015.
Békés Márton (1983-)
   Ki! / Békés Márton, Böcskei Balázs. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2015. - 123, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-414-013-9 fűzött : 1990,- Ft
városantropológia - kultúraszociológia
316.334.56 *** 316.7
[AN 3589847]
MARC

ANSEL
UTF-86898 /2015.
Birher Nándor (1973-)
   Hálózatokban / Birher Nándor, Bertalan Péter. - Veszprém : Oktker-Nodus, 2014. - 221 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-441-384-4 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-441-38-4)
hálózat - közösségfejlesztés - társadalmi kapcsolathálózat
316.47
[AN 3590030]
MARC

ANSEL
UTF-86899 /2015.
Fry, Hannah
The mathematics of love (magyar)
   A szerelem matematikája : a tökéletes képlet nyomában / Hannah Fry ; [ford. Garamvölgyi Andrea]. - Budapest : HVG Kv., 2015. - 167 p. : ill., színes ; 18 cm. - (TED books, ISSN 2415-9026 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-222-9 fűzött : 2200,- Ft
párkapcsolat - matematika
316.472.4 *** 51
[AN 3591141]
MARC

ANSEL
UTF-86900 /2015.
Gyakorlati adatelemzés (angol)
   Data analysis in practice / auth. Pongrác Ács [et al.] ; transl. by Kata Füge ; publ. University of Pécs Faculty of Health Sciences. - Pécs : Univ. of Pécs Fac. of Health Sciences, 2015. - 287 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 274-279.
ISBN 978-963-642-724-5 fűzött
adatelemzés - számítástechnika - tudományos módszertan - szellemi munka - egyetemi tankönyv
311.2(075.8) *** 681.3.004.14(075.8) *** 001.81(075.8)
[AN 3589693]
MARC

ANSEL
UTF-86901 /2015.
Magda Róbert (1972-)
   Sustainable green innovation / [written by Róbert Magda, Norbert Bozsik, Tamás Erdélyi] ; [publ. by Károly Róbert University College]. - Gyöngyös : Károly R. Univ. College, 2015. - [2], 241 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 225-235.
ISBN 978-963-9941-84-7 fűzött
biológiai energia - fenntartható fejlődés - innováció
316.422(100) *** 504.03 *** 620.95
[AN 3591103]
MARC

ANSEL
UTF-86902 /2015.
Makó Imre (1923-)
   "Vihar és vész közepette" : a holokauszt hódmezővásárhelyi áldozatai / Makó Imre, Szigeti János ; [... megj. Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltár Hódmezővásárhelyi Levéltára, ... Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ]. - [Hódmezővásárhely] : MNL Csongrád M. Lvt. Hódmezővásárhelyi Lvt. : Tornyai J. Múz. és Közművel. Közp., cop. 2014. - 145 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 139-140. - Összefoglalás angol és héber nyelven
ISBN 978-963-7379-32-1 kötött
Hódmezővásárhely - zsidóság - holokauszt
316.347(=924)(439-2Hódmezővásárhely) *** 323.12(=924)(439-2Hódmezővásárhely)"1944/1945"
[AN 3589858]
MARC

ANSEL
UTF-86903 /2015.
Martin, Steve J.
The small big (magyar)
   Kis lépés, nagy hatás : milyen apró tettekkel érhetjük el céljainkat? / Steve J. Martin, Noah J. Goldstein, Robert B. Cialdini ; [ford. Pétersz Tamás ..., Morvay Krisztina ...]. - Budapest : HVG Kv., 2015. - 307 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-217-5 kötött : 3900,- Ft
befolyásolás - meggyőzés - személyiségfejlesztés - mentálhigiénia
316.475 *** 159.923.2 *** 613.865
[AN 3590733]
MARC

ANSEL
UTF-86904 /2015.
   Még mindig együtt az úton : 25 éves a Gödöllő Városi Nyugdíjas Egyesület / [szerk. ... Kecskés József]. - Gödöllő : Gödöllő Vár. Nyugdíjas Egyes., 2015. - 67 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-1781-0 fűzött
Gödöllő Városi Nyugdíjas Egyesület
Gödöllő - nyugdíjas - egyesület
316.37-057.75 *** 061.2(439-2Gödöllő)
[AN 3590342]
MARC

ANSEL
UTF-86905 /2015.
Polyák Gábor (1977-)
   Médiaszabályozás, médiapolitika : technikai, gazdasági és társadalomtudományi összefüggések / Polyák Gábor. - Budapest : Gondolat ; Pécs : PTE Kommunikáció- és Médiatud. Tansz., 2015. - 336 p. : ill. ; 23 cm. - (Kommunikáció- és kultúratudományi tanulmányok, ISSN 1789-5499)
Bibliogr.: p. 315-336.
ISBN 978-963-693-528-3 fűzött : 3790,- Ft
médiapolitika - tömegtájékoztatási eszköz - jogi szabályozás
316.774 *** 659.3 *** 34:791.9.096/.097
[AN 3589953]
MARC

ANSEL
UTF-86906 /2015.
   Remembering communism : private and public recollections of lived experience in Southeast Europe / ed. by Maria Todorova, Augusta Dimou and Stefan Troebst. - Budapest ; New York [N. Y.] : CEU Press, 2014. - VII, [5], 626 p. : ill. ; 25 cm. - (Leipzig studies on the history and culture of East-Central Europe, ISSN 2416-1160 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-386-034-2 kötött
Kelet-Európa - kommunizmus - szocialista rendszer - kollektív emlékezet
316.63(4-11) *** 321.74(4-11) *** 159.953
[AN 3590242]
MARC

ANSEL
UTF-86907 /2015.
Sasson, Jean
Princess : more tears to cry (magyar)
   Sírj tovább, hercegnő / Jean Sasson ; [ford. Farkas Eszter]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 343 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-030-7 fűzött : 2990,- Ft
Szaúd-Arábia - nők a társadalomban - uralkodócsalád
316.37-055.2(532) *** 929(532)
[AN 3591257]
MARC

ANSEL
UTF-86908 /2015.
Szücs László Gergely (1979-)
   A kommunikatív hatalom és az emberi jogok : Jürgen Habermas politikai filozófiája a kilencvenes években / Szücs László Gergely. - Budapest : Gondolat, 2015. - 204 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 197-204.
ISBN 978-963-693-564-1 fűzött : 2800,- Ft
Habermas, Jürgen (1929-)
Németország - filozófus - szociológus - politikai filozófia - 20. század - 21. század
316.286(430)(092)Habermas,_J. *** 1(430)(092)Habermas,_J. *** 32.001
[AN 3589963]
MARC

ANSEL
UTF-86909 /2015.
Tábori Kornél (1879-1944)
   A bűnös Budapest / írták Tábori Kornél, Székely Vladimir. - Budapest : Tudáspolc K., 2014. - 114, [2] p. : ill. ; 19 cm. - (Budapest százéves titkai ; 1.)
ISBN 978-963-08-9679-5 kötött : 2590,- Ft
Budapest - bűnözés - szociográfia - századforduló
308(439-2Bp.)"190" *** 343.97
[AN 3589422]
MARC

ANSEL
UTF-86910 /2015.
Tábori Kornél (1879-1944)
   A tolvajnép titkai : [tolvaj szótárral!] / írták Tábori Kornél, Székely Vladimir. - Budapest : Tudáspolc K., 2014. - 131 p. : ill. ; 19 cm. - (Budapest százéves titkai ; 2.)
ISBN 978-963-08-9680-1 kötött : 2590,- Ft
Budapest - bűnözés - szociográfia - századforduló
308(439-2Bp.)"190" *** 343.97
[AN 3589433]
MARC

ANSEL
UTF-86911 /2015.
   Zsidó identitás a holokauszt után : tanulmányok / [... szerk. Márton László] ; [közread. a] Bibó István Közéleti Társaság. - Budapest : Pallas Páholy, [2015]. - 95 p. ; 24 cm
A Budapesten, 2014. dec. 11-én rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga
ISBN 978-963-88980-4-3 fűzött
Magyarország - zsidóság - identitás
316.347(=924)(439)"1945/..." *** 316.63(=924)
[AN 3591263]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

6912 /2015.
Ádám László (1961-)
   Pusztaszabolcsi kincseink : értéktári módszertan bemutatása / [írta és szerk. Ádám László, Ádámné Farkas Beáta, Czöndör Mihályné]. - Pusztaszabolcs : Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány, 2014. - 79 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pusztaszabolcs anno, ISSN 2061-1439 ; 16.)
ISBN 978-615-80063-1-6 fűzött
Pusztaszabolcs - érték - hagyományőrzés - helyismeret
398(=945.11)(439-2Pusztaszabolcs) *** 316.752(439-2Pusztaszabolcs) *** 908.439-2Pusztaszabolcs
[AN 3589733]
MARC

ANSEL
UTF-86913 /2015.
Balogh Júlia (1952-)
   Szent Mihály havától Kisasszony haváig : jeles napokhoz fűződő néphagyományok / Balogh Júlia. - Budapest : Kairosz, 2015. - 165, [5] p. : ill., kotta ; 24 cm
Gerinccím: Jeles napokhoz fűződő néphagyományok. - Bibliogr.: p. 165-[166].
ISBN 978-963-662-750-8 kötött : 3100,- Ft
magyar néprajz - naptári szokás
398.33(=945.11)
[AN 3593728]
MARC

ANSEL
UTF-86914 /2015.
   Nótáskönyv / összeáll. Sárosi Bálint. - 4. utánny. - Budapest : Nap K., 2015. - 356 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9658-17-2 fűzött : 2900,- Ft
magyar néprajz - dal - népdal - kotta
398.8(=945.11) *** 784(439)
[AN 3593723]
MARC

ANSEL
UTF-86915 /2015.
Petánovics Katalin (1939-)
   Megélték az emberi sorsot : a születés, a házasság és a halál szokásai Keszthely környékén és Zala megyében / Petánovics Katalin. - Keszthely : Balatoni Múz., 2015. - 71 p. : ill. ; 24 cm. - (Balatoni múzeumi füzetek, ISSN 2416-1217 ; 9.)
Bibliogr.: p. 50-55. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-80204-0-4 fűzött
Zala megye - születési szokás - házassági szokás - halotti szokás - magyar néprajz
392.1(=945.11)(439.121) *** 392.5(=945.11)(439.121) *** 393(=945.11)(439.121)
[AN 3591052]
MARC

ANSEL
UTF-86916 /2015.
Szécsy István
   Nagy mondások, nagy viccek / Szécsy István. - Miskolc : Bíbor K., 2014. - 120 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9988-96-5 fűzött
magyar irodalom - vicc - humoreszk
398.94 *** 894.511-7
[AN 3591320]
MARC

ANSEL
UTF-86917 /2015.
Tóth Béla
   Esküvők tudástára : [útmutató a tökéletes esküvőhöz] / Tóth Béla. - [Budapest] : Magánkiad., 2014. - 69, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0285-4 fűzött
esküvő - lakodalmi szokás - útmutató
392.5(036)
[AN 3589467]
MARC

ANSEL
UTF-86918 /2015.
   A vadász királyfiak : dél-alföldi és székely népmesék, mondák / [vál., szerk. Kőszegfalvi Ferenc] ; [ill. Pánczél Ilona]. - [Hódmezővásárhely] : Kiss L., [2015]. - 128 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1812-1 fűzött
Székelyföld - Alföld - magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(439.21Székelyföld)(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(439Dél-Alföld)(02.053.2)
[AN 3589449]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

6919 /2015.
   Délvidéki magyar golgota, 1944-45 / [szerk. Cseresnyésné Kiss Magdolna, Szabó Pál Csaba] ; [közread. a] Keskenyúton Délvidéki Tragédiáink 1944-45. - 3. kiad. - Budapest : Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány ; Szeged : Délvidék Ház, 2015. - 152 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-5310-1 fűzött
Délvidék - Jugoszlávia - Közép-Európa - határon túli magyarság - állami terror - népirtás - második világháború - kisebbségi kérdés
323.282(497.11)"1944/1945" *** 323.12(=945.11)(497.11)"194" *** 323.15(=00)(4-191)
[AN 3594433]
MARC

ANSEL
UTF-86920 /2015.
Dési János (1964-)
   Wallenberg-jegyzőkönyv / Dési János. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2014. - 138, [3] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5353-60-4 fűzött : 1650,- Ft
Wallenberg, Raoul (1912-1947?)
Svédország - zsidóság mentése - második világháború - diplomata - 20. század
327(485)(092)Wallenberg,_R. *** 323.13(=924)(439)"1939/1945"(092)Wallenberg,_R.
[AN 3590270]
MARC

ANSEL
UTF-86921 /2015.
Fábián Gyula (1929-)
   Útravaló : egy országjáró újságíró feljegyzéseiből / Fábián Gyula. - Budapest : Kairosz, 2014. - 286 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-662-735-5 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - belpolitika - ezredforduló - publicisztika
323(439)"200"(0:82-92)
[AN 3590516]
MARC

ANSEL
UTF-86922 /2015.
Farkas Claudia, K. (1970-)
   Jogfosztástól a zsidó iskolákig : fajvédelem és oktatáspolitika a fasiszta Olaszországban / K. Farkas Claudia. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2015. - 139 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 117-139.
ISBN 978-615-5372-29-2 fűzött
Olaszország - fasizmus - antiszemitizmus - oktatásügy - két világháború közötti időszak
321.64(45)"193" *** 323.12(=924)(45)"193" *** 37.014.521(45)"193"
[AN 3591125]
MARC

ANSEL
UTF-86923 /2015.
   Gróf Mikó Imre, Erdély Széchenyije / vál. és szerk. Egyed Ákos. - Budapest : Kairosz, 2014. - 119 p. ; 19 cm. - (Magyar örökség - Kairosz, ISSN 2063-8353 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-731-7 fűzött : 2200,- Ft
Mikó Imre (1805-1876)
Magyarország - Erdély - politikus - kulturális politika - 19. század
32(439)(092)Mikó_I. *** 943.921(092)Mikó_I. *** 930.85(439.21)(092)Mikó_I.
[AN 3590527]
MARC

ANSEL
UTF-86924 /2015.
   Ilham Aliyev azerbajdzsáni köztársasági elnök budapesti látogatása a magyar sajtóban, 2014. november 10-11 = Vengerskaâ pečatʹ o vizite prezidenta Azerbajdžanskoj Respubliki Ilʹhama Alieva v Budapešt, 10-11 noâbrâ 2014 goda / [összeáll. Zaur Pashayev, Komán Éva] ; [közread. az Azerbajdzsáni Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége]. - Budapest : Azerbajdzsáni Köztársaság Mo. Nagykövetsége, 2015. - 152 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-1685-1 fűzött
Äliyev, İlham (1961-)
Azerbajdzsán - Magyarország - államfő - 20. század - 21. század - látogatás - diplomácia - sajtószemle
327(439)"201"(051.7) *** 327(479.24)"201"(051.7) *** 32(479.24)(092)Äliyev,_İ.(051.7)
[AN 3590503]
MARC

ANSEL
UTF-86925 /2015.
Kornelius, Stefan
Angela Merkel (magyar)
   Angela Merkel : az életrajz / Stefan Kornelius ; [ford. Deréky Géza]. - Budapest : TranzPress Kv., 2014. - 337 p., [8] t. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8972-8 kötött : 3990,- Ft
Merkel, Angela (1954-)
Németország - miniszterelnök - 21. század
32(430)(092)Merkel,_A.
[AN 3590610]
MARC

ANSEL
UTF-86926 /2015.
Krajačić, Ozana (1964-)
Drinske mučenice (magyar)
   A drinai vértanúk élete és vértanúsága / Ozana Krajačić ; [... ford. Gál Mária]. - 2. kiad. - Kecskemét : Korda, 2015. - 61 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-5045-36-3 fűzött
Jugoszlávia - mártír - apáca - második világháború
323.282(497.1)"1941" *** 271-055.2(497.1)(092)
[AN 3594399]
MARC

ANSEL
UTF-86927 /2015.
Lovas Gábor
   Tuareg célkeresztben / [szerző Lovas Gábor]. - [Ráckeve] : KözBeszéd K., [2015]. - 231 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-1887-9 fűzött : 1490,- Ft
Magyarország - belpolitika - politikai mozgalom - 21. század
329.71(439)"201" *** 323(439)"201"
[AN 3589244]
MARC

ANSEL
UTF-86928 /2015.
Miskolczy Ambrus (1947-)
   Cioran hosszú kamaszkora avagy Mi legyen a fasiszta múlttal? : történeti esszé / Miskolczy Ambrus. - Budapest : Gondolat, cop. 2014. - 210 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-567-2 fűzött : 3350,- Ft
Cioran, Emil (1911-1995)
Románia - Franciaország - eszmetörténet - fasizmus - filozófus - író - 20. század
321.64(498) *** 840(092)Cioran,_E. *** 1(44)(092)Cioran,_E.
[AN 3589914]
MARC

ANSEL
UTF-86929 /2015.
Papp Barbara (1976-)
   A kaszáskeresztesek és Dévaványa : kálvinizmus, "szekta", lázadás / Papp Barbara. - Budapest : Gondolat, 2014. - 295 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 267-295.
ISBN 978-963-693-559-7 fűzött : 2500,- Ft
Nemzeti Szocialista Magyar Munkáspárt
Dévaványa - társadalomtörténet - helytörténet - párt - szélsőjobboldali irányzat - Horthy-korszak
329.18(439-2Dévaványa)"193" *** 316.32(439-2Dévaványa)"193" *** 943.9-2Dévaványa"193"
[AN 3589925]
MARC

ANSEL
UTF-86930 /2015.
   Párbeszéd a vészkorszak kultúrájáról : a Magyarországi Cionista Szövetség és a Keresztény - Zsidó Társaság 2014. november 3-án Budapesten, az Izraeli Kulturális Intézetben megtartott tudományos szimpóziumának konferenciakötete. - Budapest : Mo. Cionista Szövets. : Bethlen Téri Oneg Sábbát Klub, 2014. - 101 p. ; 20 cm. - (Bethlen téri füzetek)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80196-0-6 fűzött
zsidóság - holokauszt - vallásközi kapcsolat
323.12(=924)"1939/1945" *** 291.16
[AN 3589806]
MARC

ANSEL
UTF-86931 /2015.
Sóstainé Márfi Ibolya
   Királyi Pál élete és munkássága : pásztorfi a parlamentben / Sóstainé Márfi Ibolya ; [kiad. Királyi Pál Kulturális Egyesület ...]. - Szepetnek : Királyi P. Kult. Egyes., 2015. - [2], 91 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-2091-9 kötött
Királyi Pál (1818-1892)
Magyarország - politikus - 19. század
32(439)(092)Királyi_P.
[AN 3589296]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

6932 /2015.
Chang, Jung (1952-)
Wild swans (magyar)
   Vadhattyúk : Kína három lánya / Jung Chang ; [ford. Kalmár Éva, ... Révész Ágota ...]. - Budapest : Európa, 2015, cop. 1994. - 623 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-07-9914-0 kötött : 4290,- Ft
Kína - történelem - 20. század - memoár
951.0"19"(0:82-31)
[AN 3593784]
MARC

ANSEL
UTF-86933 /2015.
   Cultura e costruzione del culturale : fabbriche dei pensieri in Italia nel novecento e verso il terzo millennio / a cura di Ilona Fried ; ... pref. di Paolo Puppa ; [publ.] Ponte Alapítvány. - Budapest : Ponte Alapítvány, 2014. - 300 p. : ill. ; 21 cm
A Budapesten, 2013. ápr. 4-5-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-0912-9 fűzött
Olaszország - kultúratörténet - olasz irodalom története - 20. század - ezredforduló
930.85(45)"19/200" *** 850(091)"19/200"
[AN 3589410]
MARC

ANSEL
UTF-86934 /2015.
Dénes Iván Zoltán (1946-)
   A történelmi Magyarország eszménye : Szekfű Gyula, a történetíró és ideológus / Dénes Iván Zoltán ; [a névmutatót Horányi Károly kész.]. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2015. - 542 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 413-498.
Kötött : 3900,- Ft : 13 EUR
ISBN 978-80-8101-872-5
Szekfű Gyula (1883-1955)
Magyarország - történész - 20. század - személyi bibliográfia
930.1(439)(092)Szekfű_Gy. *** 012Szekfű_Gy.
[AN 3590183]
MARC

ANSEL
UTF-86935 /2015.
Diamond, Jared
Guns, germs and steel (magyar)
   Háborúk, járványok, technikák : a társadalmak fátumai / Jared Diamond ; ford. Födő Sándor, Vassy Zoltán. - 4. bőv., jav. kiad. - Budapest : Typotex, [2015], cop. 2000. - 487, [20] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-279-691-8 fűzött : 5400,- Ft
művelődéstörténet - világtörténelem
930.9 *** 930.1 *** 930.85(100)
[AN 3593794]
MARC

ANSEL
UTF-86936 /2015.
   Emberek aranyban : fejedelmi sírok leletei a sztyeppe piramisaiból című kiállítás katalógusa / [kiad. a Civil Régészeti Alap Egyesület]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Civil Régészeti Alap Egyes., cop. 2014. - 118 p. : ill., főként színes ; 30 cm
A kiállítást Veszprémben, 2014. ápr. 3 - jún. 30. között tartották. - Bibliogr.: p. 114-117.
ISBN 978-963-08-9774-7 fűzött
Kazahsztán - régészet - vaskorszak - szkíták - ötvösség - kiállítási katalógus
904(574)"738" *** 904(395.1) *** 739.2(395.1) *** 061.4(439-2Veszprém)
[AN 3594614]
MARC

ANSEL
UTF-86937 /2015.
Földi Pál (1938-)
   A fekete sereg : "s nyögte Mátyás bús hadát Bécsnek büszke vára" / Földi Pál. - 2. jav. kiad. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2015. - 205 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 203-204.
ISBN 978-615-5476-83-9 fűzött
Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)
Magyarország - magyar történelem - uralkodó - hadtörténet - 15. század
943.9"14" *** 943.9(092)Mátyás,_I. *** 355.48(439)"14"
[AN 3590934]
MARC

ANSEL
UTF-86938 /2015.
Földi Pál (1938-)
   Kossuth és Görgey : a szabadságharc zászlai alatt / Földi Pál. - 2. jav. kiad. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2015. - 142, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 136-[143].
ISBN 978-615-5476-94-5 fűzött
Kossuth Lajos (1802-1894)
Görgey Artúr (1818-1916)
Magyarország - történelmi személy - hadvezér - 19. század
943.9(092)Kossuth_L. *** 355(439)(092)Görgey_A.
[AN 3590923]
MARC

ANSEL
UTF-86939 /2015.
Földi Pál (1938-)
   A sárga lovas : a mongolok titkos története / Földi Pál. - 2. jav. kiad. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2015. - 174, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 169-174.
ISBN 978-615-5476-85-3 fűzött
Mongólia - mongolok - őstörténet - történelem
930.8(=942) *** 951.7
[AN 3590802]
MARC

ANSEL
UTF-86940 /2015.
Horváth Ciprián
   Győr és Moson megyék honfoglalás és kora Árpád-kori temetői és sírleletei / Horváth Ciprián ; mtársak Kovács László, Mesterházy Károly, Tomka Péter. - Szeged : SZTE Régészeti Tansz. ; [Budapest] : MNM : MTA BTK Régészeti Int., 2014. - 638 p. : ill., részben térk. ; 29 cm. - (Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei, ISSN 1219-7971 ; 8.)
A függelékben Mesterházy Károly "A győr-pósdombi 10-11. századi temető" c. tanulmányával. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-306-308-8 kötött
Győr-Moson-Sopron megye - régészet - temető - 10. század - 11. század - lelet
904(439.114)"09/10" *** 718(439.114)"09/10"
[AN 3591024]
MARC

ANSEL
UTF-86941 /2015.
Illik Péter (1979-)
   A Mohács-kód : a csatavesztés a magyar köztudatban / Illik Péter. - Budapest : Unicus, 2015. - 114 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 105-114.
ISBN 978-615-5084-18-8 fűzött : 1680,- Ft
Magyarország - Mohácsi csata - történettudomány - közvélemény
943.9"1526" *** 355.48(439)"1526" *** 930.1(439) *** 316.65(439)
[AN 3590419]
MARC

ANSEL
UTF-86942 /2015.
   The Jagiellonians in Europe : dynastic diplomacy and foreign relations : [10-11 April 2015, ... Debrecen...] : conference proceedings = Die Jagiellonen in Europa : dynastische und diplomatische Beziehungen / [ed. by Attila Bárány, Attila Györkös, Ádám Novák] ; [publ. by the] Hungarian Academy of Sciences - University of Debrecen Hungary in Medieval Europe "Lendület" Research Group. - Debrecen : MTA-DE Hungary in Medieval "Lendület" Research Group, 2015. - 48 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-508-803-4 fűzött
Jagelló-ház
Közép-Európa - uralkodócsalád - 15. század - 16. század - külkapcsolat - konferencia-kiadvány
929.52(4-11)Jagello *** 061.3(439-2Debrecen) *** 327(4-11)"14/15"
[AN 3590370]
MARC

ANSEL
UTF-86943 /2015.
Kruppa Tamás (1964-)
   A kereszt, a sas és a sárkányfog : kelet-közép-európai törökellenes ligatervek és küzdelmek a Báthory-korszakban, 1578-1597 = The cross, the eagle and the dragon's tooth : plans for an anti-Ottoman league and battles against the Ottomans in the Báthory era, 1578-1597 / írta Kruppa Tamás. - Budapest ; Róma : MTA-PPKE "Lendület" Egyháztört. Kutcsop. : Gondolat, 2014. - 514 p., [1] t.fol. : ill., részben térk. ; 21 cm. - (Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae. Ser. 1., Collectanea Vaticana Hungariae. Classis 2., ISSN 1787-2758 ; 5.)
Bibliogr.: p. 471-491. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-308-208-9 fűzött
Oszmán-török Birodalom - Erdély - Vatikán - Lengyelország - diplomáciatörténet - történelem - magyar történelem - 16. század
943.921"157/159" *** 327(4)"157/159" *** 956.0"157/159"
[AN 3589879]
MARC

ANSEL
UTF-86944 /2015.
Nánay Mihály (1986-)
   Magyarrá lett Habsburgok : a Habsburgok magyar ága / Nánay Mihály. - Budapest : Unicus, 2015. - 167 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 157-161.
ISBN 978-615-5084-19-5 fűzött : 2100,- Ft
Habsburg-ház
Ausztria - magyar történelem - uralkodócsalád
929.52(436)Habsburg *** 943.9"15/19"
[AN 3590404]
MARC

ANSEL
UTF-86945 /2015.
Nemes Sándor (1920-1999)
   Széchenyi István stratégiája : rövidített változat / részeit műveiből és alkotásai közül kiemelte, a rendszerben elhelyezte és értelmezte Nemes Sándor. - Budapest : Heraldika, [2014]. - 49 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9204-93-5 fűzött
Széchenyi István (1791-1860)
Magyarország - történelmi személy - gazdaságpolitika - társadalmi probléma - 19. század
943.9(092)Széchenyi_I. *** 338(439)"181/183" *** 323.3(439)"181/183"
[AN 3589615]
MARC

ANSEL
UTF-86946 /2015.
   Nógrád vármegye nemesi közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái. - Salgótarján : Nógrád M. Lvt., 2001-. - 24 cm
ISBN 963-7243-31-3 *
Nógrád vármegye - helytörténet - 16. század - 17. század - történelmi forrás
930.253(439-2Salgótarján) *** 943.913.1"15/16"(093) *** 353(439.131)"15/16"(093)
[AN 902723]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [5.], 1690-1694 / Jusztin Péter. - 2014. - 258 p. - (Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból, ISSN 0238-1990 ; 64.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7243-81-3 fűzött
[AN 3589374] MARC

ANSEL
UTF-86947 /2015.
Smith, Daniel (1976-)
100 things you will never find (magyar)
   100 nagy titok amire nem derül fény soha : [virtuális útikönyv] / Daniel Smith ; [ford. Árokszállásy Zoltán]. - Budapest : Corvina, 2015. - 255 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-963-13-6260-2 kötött : 6500,- Ft
művelődéstörténet - rejtély
930.85(100) *** 001.94
[AN 3589329]
MARC

ANSEL
UTF-86948 /2015.
Szentpéteri József (1954-)
   Tételhegyi barlangmesék / Szentpéteri József, Mednyánszky Miklós. - Kecskemét : Tételhegy Alapítvány, 2014. - 26 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Solti aranykulcsos füzetek, ISSN 2064-3349 ; 3.)
Bibliogr.: p. 26.
Fűzött
Solt - helytörténet - helyismeret - geológia
943.9-2Solt *** 908.439-2Solt *** 55(439-2Solt)
[AN 3590257]
MARC

ANSEL
UTF-86949 /2015.
Szilveszter Jenő
   Európa pogányai / Szilveszter Jenő. - Budapest : Ősi Örökségünk Alapítvány, 2015. - 69 p. : ill. ; 21 cm. - (Zsarátnok könyvek, ISSN 2063-4412 ; 11.)
Fűzött : 700,- Ft
magyar őstörténet - magyar történelem - művelődéstörténet - magyarság - publicisztika
930.8(=945.11)(0:82-92) *** 943.9(0:82-92) *** 930.85(=945.11)(0:82-92)
[AN 3591068]
MARC

ANSEL
UTF-86950 /2015.
   Tempus adest : tanulmányok az Eötvös Collegium 30 éve alapított Történész Műhelye tiszteletére / szerk. Kovács Dóra és Szabó Melinda. - Budapest : Mika S. Egyes., 2015. - 271 p. : ill. ; 21 cm. - (Acta historica Societatis de Alexandro Mika nominatae. Series I. ; 4.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-89995-1-1 fűzött
Magyarország - történettudomány - magyar történelem - művelődéstörténet - egyháztörténet
930.1 *** 943.9 *** 930.85(439) *** 27(439)
[AN 3590228]
MARC

ANSEL
UTF-86951 /2015.
   "Törvényes" megszállás : szovjet csapatok Magyarországon 1944-1947 között / szerk. és a bev. tanulmányt írta L. Balogh Béni ; [közread. a] Magyar Nemzeti Levéltár. - Budapest : MNL, 2015. - 567 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 59-67. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-631-231-2 kötött
Magyarország - Szovjetunió - magyar történelem - megszállás - haderő - második világháború - 1945 utáni időszak - történelmi forrás
943.9"1944/1947"(093) *** 341.324(439)"1944/1947"(093) *** 355(47)"1944/1947"(093)
[AN 3590953]
MARC

ANSEL
UTF-86952 /2015.
   Végvár és mentalitás a kora újkori Európában / [szerk. Berecz Mátyás, Bujdosné Pap Györgyi, Petercsák Tivadar]. - Eger : Dobó I. Vármúz., 2015. - 444 p. : ill. ; 20 cm. - (Studia Agriensia, ISSN 0231-0244 ; 31.)
Az Egerben, 2012. okt. 15-17-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - Európa - magyar történelem - történelem - hadtörténet - végvári harcok - 16. század - 17. század
943.9"15/16" *** 94"15/16" *** 355.48(439)"15/16" *** 355.48(4)"15/16" *** 728.81(439)"15/16"
[AN 3591340]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

6953 /2015.
Árvai Sityu
   Gitár a hátizsákban / Árvai Sityu, Halász Ágnes. - Miskolc : ÉK Átjáró Egyes., 2014. - 23 p. : ill., részben színes ; 23x23 cm. - (Privát félmúlt Miskolcon, ISSN 2063-6857 ; 4.)
Fűzött
Miskolc - helyismeret - Kádár-korszak - memoár - anekdota
908.439-2Miskolc"197/198"(0:82-94) *** 908.439-2Miskolc"197/198"(0:82-36)
[AN 3590602]
MARC

ANSEL
UTF-86954 /2015.
Balogh Attila
   Onedin család a Szinván / Balogh Attila. - Miskolc : ÉK Átjáró Egyes., 2014. - 30 p. : ill., részben színes ; 23x23 cm. - (Privát félmúlt Miskolcon, ISSN 2063-6857 ; 3.)
Fűzött
Miskolc - helyismeret - Kádár-korszak - memoár
908.439-2Miskolc"197/198"(0:82-94)
[AN 3590593]
MARC

ANSEL
UTF-86955 /2015.
Csiszár Károly (1922-)
   Vallomás az Őrségről / [írta] Csiszár Károly ; [fényképezte] Kovács Géza. - 2. kiad. - Szombathely : MG Keresk. és Szolgáltató Bt., 2015. - [48] p. : ill., színes ; 15x15 cm
ISBN 978-963-89970-4-3 fűzött
Őrség - helyismeret - fényképalbum
908.439Őrség(084.12) *** 77.04(439)(092)Kovács_G.
[AN 3594554]
MARC

ANSEL
UTF-86956 /2015.
Ferber Katalin (1952-)
   Az elárult Japán : út Fukusimáig / Ferber Katalin. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2015. - 363 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5454-54-7 kötött : 3000,- Ft : 10 EUR
Japán - magyar irodalom - helyismeret - memoár
908.520(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3589965]
MARC

ANSEL
UTF-86957 /2015.
   A gazdaságszerkezet és vonzáskörzet alakulása / szerk. Lados Mihály. - Győr : Universitas-Győr, 2014. - 279 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (A győri járműipari körzet, mint a térségi fejlesztés új iránya és eszköze c. kutatás monográfiái ; 5.)
Bibliogr.: p. 264-277.
ISBN 978-615-5298-44-8 fűzött
Győr - urbanisztika - vonzáskörzet - regionális gazdaság - ipartörténet - 20. század - 21. század
911.375.453(439-2Győr) *** 332.1(439-2Győr)"19/201" *** 338.45(439-2Győr)"19/201"
[AN 3589316]
MARC

ANSEL
UTF-86958 /2015.
Karlaki Orsolya
   Vattacukor térzenével / Karlaki Orsolya. - Miskolc : ÉK Átjáró Egyes., 2014. - 22 p. : ill., részben színes ; 23x23 cm. - (Privát félmúlt Miskolcon, ISSN 2063-6857 ; 5.)
Fűzött
Miskolc - helyismeret - Kádár-korszak - memoár
908.439-2Miskolc"197/198"(0:82-94)
[AN 3590609]
MARC

ANSEL
UTF-86959 /2015.
Márki-Zay János (1943-)
   Körmöcbánya az aranynál is többet ér : városismertető útikalauz / Márki-Zay János. - Hódmezővásárhely : [Márki-Zay J.], 2015. - 84 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar értékek ; 21-22.)
ISBN 978-963-89645-5-7 fűzött
Körmöcbánya - helyismeret
908.437.6-2Körmöcbánya *** 908.439.22-2Körmöcbánya
[AN 3589345]
MARC

ANSEL
UTF-86960 /2015.
   Messziről felmerülő, vonzó szigetek. - Budapest : Ráció, 2010-. - 24 cm. - (Pagoda és krizantém, ISSN 2062-0780)
Japán - helyismeret - történelmi forrás
908.520(093)
[AN 3068133]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Japánban járt magyar utazók beszámolói az első világháború végéig / [összeáll., sajtó alá rend., a bevezetőt és a jegyzeteket írta Buda Attila]. - 2014. - 494 p. : ill., részben térk.
Bibliogr.: p. 459-475.
ISBN 978-615-5047-75-6 fűzött : 4100,- Ft
helyismeret - művelődéstörténet - magyar irodalom - útleírás - antológia - memoár - történelmi forrás
930.85(520)(093) *** 894.511-992(082) *** 908.520"17/191"(0:82-992)
[AN 3591259] MARC

ANSEL
UTF-86961 /2015.
   Orbán Balázs, 1829-1890 / [... szerk. és vál. Fülöp G. András és Hajdu Ágnes]. - Budapest : Nemzetstratégiai Kutint., 2015. - 26 p. : ill. ; 30 cm. - (Kárpát-haza füzetek, ISSN 2416-1136 ; 1.). (Invictus)
Fűzött
Orbán Balázs (1829-1890)
Magyarország - geográfus - etnográfus - 19. század
91(439)(092)Orbán_B. *** 39.001(439)(092)Orbán_B.
[AN 3590355]
MARC

ANSEL
UTF-86962 /2015.
Pesty Frigyes (1823-1889)
   Pesty Frigyes helynévgyűjteménye, 1864-1865 : Székelyföld és térsége / [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár, Székely Nemzeti Múzeum. - Budapest : OSZK ; Sepsiszentgyörgy : Székely Nemz. Múz., 2012-2014. - 3 db ; 29 cm
Székelyföld - magyar nyelv - földrajzi név - történeti földrajz - adattár
914.392.1-35Székelyföld-2(035.5) *** 809.451.1-311(439.21-35Székelyföld-2)(035.5) *** 943.921-35Székelyföld-2(035.5)
[AN 3438603]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Maros megye : a megye területére vonatkozó székelyföldi felvétel és a többi magyar nyelvű jelentés / [közzéteszi Csáki Árpád és Pál-Antal Sándor]. - 2014. - 285 p. : ill., részben térk.
ISBN 978-963-200-631-4 kötött
Maros megye - magyar nyelv - történeti földrajz - földrajzi név - adattár
809.451.1-311(439.21-35Maros)(035.5) *** 943.921-35Maros(035.5) *** 914.392.1-35Maros(035.5)
[AN 3589264] MARC

ANSEL
UTF-86963 /2015.
Sisci, Francesco (1960-)
A brave new China (magyar)
   Merre tart Kína? : a nagy átváltozás / Francesco Sisci ; [ford. Horváth Judit] ; [közread. a] Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány. - Budapest : Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítvány, 2015. - 78 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5118-24-1 fűzött : 1500,- Ft
Kína - helyismeret - művelődéstörténet
908.510 *** 930.85(510)
[AN 3589836]
MARC

ANSEL
UTF-86964 /2015.
Szántó István (1949-)
   Vasgyári medvetánc : újabb történetek az ecetfák városából / Szántó István. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2014. - 197, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5353-55-0 fűzött : 2250,- Ft
Miskolc - helyismeret - magyar irodalom - memoár
908.439-2Miskolc(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3590298]
MARC

ANSEL
UTF-86965 /2015.
   A Szent Jakab zarándokút : Budapesttől Lébényen át Wolfsthalig : zarándok útikönyv / [szerk. Dukát Csilla, Sárosi Ervin] ; [... kiad. Szent Jakab Baráti Kör Közhasznú Egyesület]. - 2. jav. kiad. - [Lébény] : Szt. Jakab Baráti Kör Közhasznú Egyes., 2015. - 227 p. : ill., színes, részben térk. ; 17 cm
ISBN 978-963-12-2189-3 fűzött : 3490,- Ft
Magyarország - Ausztria - zarándoklat - útikönyv
914.39(036) *** 914.36(036) *** 248.153.8(439) *** 248.153.8(436)
[AN 3594560]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

6966 /2015.
   Az államfő jogállása II / szerk. Csink Lóránt és Szabó István. - Budapest : Pázmány Press, 2015. - 226 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Tanulmányok, ISSN 2061-7240 ; 26.)
A Budapesten, 2013. jún. 7-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-308-236-2 fűzött
Magyarország - Európa - államfő - alkotmányjog
342.511(439) *** 342.511(4)
[AN 3591194]
MARC

ANSEL
UTF-86967 /2015.
Fantoly Zsanett (1972-)
   Eljárási büntetőjog : dinamikus rész / Fantoly Zsanett, Gácsi Anett Erzsébet. - Szeged : Iurisperitus Bt., 2014. - 311 p. ; 24 cm. - (Fundamenta fontium juris criminalis, ISSN 2064-3462)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5411-08-3 fűzött
Magyarország - büntetőjog - eljárásjog - egyetemi tankönyv
343.1(439)(075.8)
[AN 3589381]
MARC

ANSEL
UTF-86968 /2015.
Fantoly Zsanett (1972-)
   Gyakorlókönyv a Btk. általános részéhez / Fantoly Zsanett, Karsai Krisztina, Szomora Zsolt. - Szeged : Iurisperitus Bt., 2014. - 163 p. ; 24 cm. - (Fundamenta fontium juris criminalis, ISSN 2064-3462)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5411-07-6 fűzött
Magyarország - büntetőjog - egyetemi tankönyv - példatár
343.2(439)(075.8)(076)
[AN 3589372]
MARC

ANSEL
UTF-86969 /2015.
Földi Pál (1938-)
   Az Adria királynője : az osztrák-magyar haditengerészet története, 1870-1919 / Földi Pál. - 2. jav., kiad. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2015. - 189, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 189.
ISBN 978-615-5476-86-0 fűzött
Osztrák - Magyar Monarchia - haditengerészet - hadtörténet
359(436/439)"18/19" *** 355.49(436/439)"18/19"
[AN 3590928]
MARC

ANSEL
UTF-86970 /2015.
Gervai András (1948-)
   Titkos Magyarország : "célszemély": a társadalom / Gervai András. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2015. - 354 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 334-338.
ISBN 978-615-5454-50-9 kötött : 3500,- Ft : 12 EUR
Magyarország - politikai rendőrség - megfigyelés - állami terror - Kádár-korszak
351.746.1(439)"195/198" *** 323.282(439)"195/198" *** 943.9"195/198"
[AN 3589977]
MARC

ANSEL
UTF-86971 /2015.
   Gyakorlókönyv a Btk. különös részéhez / Fantoly Zsanett [et al.]. - Szeged : Iurisperitus Bt., 2014. - 2 db ; 24 cm. - (Fundamenta fontium juris criminalis, ISSN 2064-3462)
Bibliogr.
Magyarország - büntetőjog - egyetemi tankönyv - példatár
343.2(439)(075.8)(076)
[AN 3589407]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 174 p.
ISBN 978-615-5411-11-3 fűzött
[AN 3589425] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 183 p.
ISBN 978-615-5411-06-9 fűzött
[AN 3589426] MARC

ANSEL
UTF-86972 /2015.
   Hacktivity : the IT security festival in Central and Eastern Europe : October 10-11, 2014, MOM Cultural Center, Budapest. - [Budapest] : Hacktivity Kft., [2014]. - [44] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-0263-2 fűzött
hacker - adatbiztonság - konferencia-kiadvány
343.721 *** 659.2.012.8 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3589913]
MARC

ANSEL
UTF-86973 /2015.
Hanyu Henrietta
   Munkajogi kárfelelősség a gyakorlatban / Hanyu Henrietta. - Budapest : Complex, 2015. - 242 p. ; 19 cm. - (Munkajogi kiskönyvtár, ISSN 2063-6393 ; 7.)
Lezárva: 2015. febr. 1.
ISBN 978-963-295-464-6 fűzött
Magyarország - károkozás - felelősség - munkajog - útmutató
347.56(439)(036) *** 349.2(439)(036)
[AN 3590207]
MARC

ANSEL
UTF-86974 /2015.
   A határon túli magyar sajtó Trianontól a XX. század végéig : fejezetek a magyar sajtószabadság történetéből / szerk. Apró István és Paál Vince. - Budapest : Médiatud. Int., 2014. - 321 p. ; 25 cm. - (Médiatudományi könyvtár, ISSN 2063-5222 ; 14.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5302-10-7 fűzött
Közép-Európa - határon túli magyarság - sajtótörténet - sajtószabadság - 20. század
342.727(4-11)"19" *** 070(=945.11)(4-11)"19" *** 316.347(=945.11)(4-11)"19"
[AN 3590763]
MARC

ANSEL
UTF-86975 /2015.
Jakab Nóra (1981-)
   A munkavállalói jogalanyiság munkajogi és szociális kérdései, különös tekintettel a megváltozott munkaképességű és fogyatékos személyekre / Jakab Nóra. - Miskolc : Bíbor K., 2014. - 329 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 313-326.
ISBN 978-963-9988-92-7 fűzött
Magyarország - munkajog - szociális jog - munkaképesség - hátrányos helyzetű - fogyatékos
349.2(439) *** 331.582.2 *** 349.2(100) *** 364(439)(094) *** 364(100)(094)
[AN 3591322]
MARC

ANSEL
UTF-86976 /2015.
   Magyarázat az Európai Unió közbeszerzési jogához : az irányelvek és az Európai Bíróság esetjogának elemzése / szerk. Dezső Attila. - Budapest : Wolters Kluwer, 2015. - 1255 p. ; 25 cm
Lezárva: 2015. febr. 28. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-472-1 kötött
Európai Unió. Bíróság
Európai Unió - közbeszerzés - jogi szabályozás
351.712.2(4-62)(094)
[AN 3590222]
MARC

ANSEL
UTF-86977 /2015.
Nagy Ferenc (1948-)
   Anyagi büntetőjog : általános rész / Nagy Ferenc. - Szeged : Iurisperitus Bt., 2014. - 2 db ; 24 cm. - (Fundamenta fontium juris criminalis, ISSN 2064-3462)
Bibliogr.
Magyarország - büntetőjog - egyetemi tankönyv
343.2(439)(075.8)
[AN 3589395]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 302 p.
ISBN 978-615-5411-09-0 fűzött
[AN 3589399] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 304 p.
ISBN 978-615-5411-10-6 fűzött
[AN 3589402] MARC

ANSEL
UTF-86978 /2015.
   Nagy önkormányzati kézikönyv / [szerk. Bekényi József]. - Budapest : Nemz. Közszolgálati és Tankv. K., 2014. - 335 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 331-335.
ISBN 978-615-5344-60-2 kötött
Magyarország - önkormányzat - törvény - útmutató
352/353(439)(094)(036)
[AN 3589569]
MARC

ANSEL
UTF-86979 /2015.
   Nemzetőrjelvény : tanulmányok az 1956-os nemzetőrségről, 2009-2013 / [... szerk. Bokodi-Oláh Gergely] ; [közread.] Az 1956-os Nemzetőrség Hagyományápoló Tanácsa. - Budapest : Az 1956-os Nemzetőrség Hagyományápoló Tanácsa, 2015. - 337 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 326-337.
ISBN 978-963-89929-1-8 fűzött
Magyarország - nemzetőrség - magyar történelem - 1956-os forradalom
351.743(439)"1956" *** 943.9"1956"
[AN 3589539]
MARC

ANSEL
UTF-86980 /2015.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (32.). Állam- és Jogtudományi Szekció (2015) (Budapest)
   A XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójába nevezett pályamunkák összefoglalói : Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar, Budapest, 2015. március 31 - április 2. / [szerk. Király Andrea]. - [Budapest] : NKE Szolg. Kft., [2015]. - 384 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5527-13-5 fűzött
jogtudomány - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
34 *** 378.184 *** 061.3(439-2Bp.)"2015"
[AN 3591209]
MARC

ANSEL
UTF-86981 /2015.
   Ünnepi kötet Dr. Bodnár László egyetemi tanár 70. születésnapjára / [főszerk. Homoki-Nagy Mária]. - Szeged : SZTE ÁJK, 2014. - 587 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; 77.)
Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-343-9 fűzött
Európai Unió - Magyarország - jogrendszer - jogtudomány - nemzetközi jog - emlékkönyv - személyi bibliográfia
341.17(4-62) *** 34(439) *** 341 *** 012Bodnár_L.
[AN 3589583]
MARC

ANSEL
UTF-86982 /2015.
Vécsey Aurél
   A huszárok : magyar lovaskatonák története : [portyák, hadjáratok, legendák és huszárcsínyek] / Vécsey Aurél. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2015. - 205, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-143-5 fűzött
Magyarország - huszár - hadtörténet
357.133(439)(091) *** 355.48(439)
[AN 3590869]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

6983 /2015.
Barnaky Péter
   Panther on the battlefield / Péter Barnaky. - Budapest : Peko Kft., 2014. - 111 p. : ill. ; 22x30 cm. - (World War Two photobook series, ISSN 2063-9503 ; 6.)
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-89623-5-5 kötött
Németország - páncélozott harci jármű - második világháború - fényképalbum
623.438(430)"1943/1945" *** 355.48(4)"1943/1945"(084.1)
[AN 3590658]
MARC

ANSEL
UTF-86984 /2015.
   A bátorság mezsgyéi, 1939-1956 / [főszerk. Kiss Kálmán] ; [... összeáll. Szita Róbert] ; [közread. a] Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület. - Marcali : Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartest., 2015. - 204 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 199-201. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-12-1966-1 fűzött
Marcali - második világháború - 1956-os forradalom - helytörténet - memoár
355.48(439)"1939/1945"(0:82-94) *** 943.9-2Marcali"193/195"(0:82-94)
[AN 3590164]
MARC

ANSEL
UTF-86985 /2015.
Czirók Zoltán
   "Tegnap istenítélet volt Szombathelyen..." : légitámadások a vasi megyeszékhely ellen, 1944-1945 / Czirók Zoltán ; [... a mutatókat kész. Mayer László] ; [a Vasi Múzeumbarát Egylet kiadványa]. - Szombathely : Vasi Múzeumbarát Egylet, 2015. - 132 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88188-3-6 kötött
Szombathely - bombázás - második világháború - történelmi forrás
355.469.2(439-2Szombathely)"1944/1945"(093) *** 355.48(439-2Szombathely)"1944/1945"(093)
[AN 3589170]
MARC

ANSEL
UTF-86986 /2015.
Földi Pál (1938-)
   A Barbarossa hadművelet : Moszkvától, 1939 - Moszkváig, 1941 / Földi Pál. - 2. jav. kiad. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2014. - 271 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 263-270.
ISBN 978-615-5476-60-0 fűzött
Németország - Szovjetunió - hadtörténet - második világháború
355.48(430)"1939/1941" *** 355.48(47)"1939/1941"
[AN 3590807]
MARC

ANSEL
UTF-86987 /2015.
Földi Pál (1938-)
   Az égbolt lovagjai : magyar hadirepülők a két világháborúban / Földi Pál. - 2. jav. kiad. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2014. - 222, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 216-[223].
ISBN 978-615-5476-59-4 fűzött
Magyarország - hadtörténet - légierő - első világháború - második világháború
355.489(439)"1914/1945"
[AN 3590817]
MARC

ANSEL
UTF-86988 /2015.
Földi Pál (1938-)
   Vassáskák : légi hadműveletek, 1939-1945 / Földi Pál. - 2. jav. kiad. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2014. - 206, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 206-[207].
ISBN 978-615-5237-67-6 fűzött
hadtörténet - második világháború - légi harc
355.489(100)"1939/1945"
[AN 3590813]
MARC

ANSEL
UTF-86989 /2015.
Földi Pál (1938-)
   Zrínyi Miklós : a költő és hadvezér / Földi Pál. - 2. jav. kiad. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2015. - 156, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 156-[157].
ISBN 978-615-5476-93-8 fűzött
Zrínyi Miklós (1620-1664)
Magyarország - hadvezér - író - 17. század
355(439)(092)Zrínyi_Miklós *** 894.511(092)Zrínyi_M.
[AN 3590914]
MARC

ANSEL
UTF-86990 /2015.
   "Imádkozzék édes hazánkért...!" : levelek Laczkó Dezső piarista házfőnökhöz, főgimnáziumi igazgatóhoz, a Veszprémvármegyei Múzeum igazgatójához az I. világháború idejéből, 1914-1919 / összeáll. Rainer Pál ; [közread. a] Laczkó Dezső Múzeum. - Veszprém : Laczkó D. Múz., 2015. - 180 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7208-84-3 fűzött
Veszprém - katona - katolikus pap - piaristák - első világháború - levelezés
355(439-2Veszprém)(092)"1914/1919"(044) *** 271.786(439)(092)Laczkó_D.(044)
[AN 3590178]
MARC

ANSEL
UTF-86991 /2015.
   Képpé formált háború : az első világháború nemzetközi képes emlékei az Országos Széchényi Könyvtárban = Picture the Great War : international visual documents of the First World War in the National Széchényi Library / [szerk. ... Katona Anikó, Szarka Anita] ; [a képeket vál. és a bev. tanulmányt írta ... Szarka Anita, Katona Anikó, Csillag Katalin]. - Budapest : OSZK : Osiris, 2014. - 224 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-200-630-7 kötött : 5980,- Ft
ISBN 978-963-276-251-7
első világháború - történelmi forrás - album
355.48(100)"1914/1918"(093)
[AN 3589185]
MARC

ANSEL
UTF-86992 /2015.
A magyar tüzérség 100 éve, 1913-2013 (angol)
   The history of the Hungarian artillery, 1913-2013 / Tibor Balla [et al.] ; [transl. Alan Campbell]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2015. - 319 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 315-319.
ISBN 978-963-327-452-1 kötött : 8000,- Ft
Magyarország - hadtörténet - tüzérség - haditechnika - album
623.4(439)(091) *** 358.1(439)(091)
[AN 3589990]
MARC

ANSEL
UTF-86993 /2015.
Majthényi László (1966-)
   Lágerek a Kemenesalján / Majthényi László. - [Egyházashetye] : [Majthényi L.], cop. 2015. - 73, [2] p. : ill., részben térk. ; 20 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-12-1875-61)
Kemenesalja - fogolytábor - hadifogoly - második világháború - történelmi forrás
355.257.7(439.11Kemenesalja)"1945"(093) *** 343.819.5(439.11Kemenesalja)"1945"(093)
[AN 3589924]
MARC

ANSEL
UTF-86994 /2015.
Pihurik Judit (1955-)
   Naplók és memoárok a Don-kanyarból, 1942-1943 / Pihurik Judit. - 2. jav. kiad. - Budapest : Napvilág, 2015. - 221 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-338-382-7 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - hadtörténet - második világháború - memoár - napló - történelmi forrás
355.48(439)"1942/1943"(093) *** 355.48(439)"1942/1943"(0:82-94)
[AN 3593777]
MARC

ANSEL
UTF-86995 /2015.
Resperger István (1963-)
   Aszimmetrikus hadviselés a modern korban : kis háborúk nagy hatással / Resperger István, Kiss Álmos Péter, Somkuti Bálint. - Utánny. - Budapest : Zrínyi, 2015, cop. 2013. - 421 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Katonák békében és missziókban, ISSN 2063-3106)
Bibliogr.: p. 385-396.
ISBN 978-963-327-592-4 fűzött : 2000,- Ft
háború - harcászat - ezredforduló - 21. század
355.4(100)"198/201"
[AN 3591238]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

6996 /2015.
Bánfi Szilvia (1953-)
   A magyarországi nyomdászat képes krónikája, 1473-1700 / Bánfi Szilvia, V. Ecsedy Judit ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár. - Budapest : OSZK : Balassi, cop. 2014. - 219 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 209-214.
ISBN 978-963-200-634-5 kötött : 3480,- Ft
Magyarország - újkor - nyomdászattörténet
655.1(439)"14/17"
[AN 3589177]
MARC

ANSEL
UTF-86997 /2015.
   Értékelemzési tükör 2014 / [szerk. Hoffer Ilona és Tarjáni István] ; [kiad. a Magyar Értékelemzők Társasága]. - Budapest : MÉT, 2014. - 232 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-12-0491-9 fűzött : 4500,- Ft
értékelemzés
65.011.47
[AN 3590899]
MARC

ANSEL
UTF-86998 /2015.
   A tudásba fektetünk : 3000 nap egy ICT-cég életében. - Budapest : HVG Kv., 2015. - 124 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-304-223-6 fűzött
IT Services Hungary Kft. (Budapest)
Magyarország - infokommunikáció - információtechnika - vállalat - testülettörténet
659.2 *** 681.3 *** 061.5(439)ITSH
[AN 3591311]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

6999 /2015.
Bogár László (1951-)
   Bogártankönyv / Bogár László. - Budapest : Kairosz, 2014. - 335 p. ; 19 cm. - (...és mégis élünk!, ISSN 1788-7682 ; 19.)
ISBN 978-963-662-733-1 fűzött : 3100,- Ft
Magyarország - belpolitika - világgazdaság - globalizáció - társadalmi változás - 20. század - 21. század - publicisztika
338(100)"19/201"(0:82-92) *** 339.9(100)"19/201"(0:82-92) *** 323(439)"19/201"(0:82-92) *** 316.3(100)"19/201"(0:82-92)
[AN 3590564]
MARC

ANSEL
UTF-87000 /2015.
   Bonas iuris margaritas quaerens : emlékkötet a 85 éve született Bánrévy Gábor tiszteletére / Szabó Sarolta szerkesztésében. - Budapest : Pázmány Press, 2015. - 387 p. : ill. ; 24 cm. - (Xenia, ISSN 2061-9227)
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-233-1 fűzött
nemzetközi gazdasági kapcsolat - nemzetközi jog
339.9(100) *** 341
[AN 3591198]
MARC

ANSEL
UTF-87001 /2015.
Bugár Gyöngyi (1965-)
   Piaci és hitelkockázat menedzsment / Bugár Gyöngyi. - Budapest : Akad. K., cop. 2015. - 166 p. ; 24 cm. - (Pénzügy és számvitel sorozat, ISSN 2060-9302)
Bibliogr.: p. 163-166.
ISBN 978-963-05-9590-2 fűzött
kockázatbecslés - kockázatmenedzsment - pénzpiac - tőkepiac - hitelügy
330.131.7 *** 336.77 *** 336.76 *** 65.012.8
[AN 3590197]
MARC

ANSEL
UTF-87002 /2015.
Deáky Zita (1955-)
   Gyermekek és serdülők munkája Magyarországon a 19. századtól a második világháborúig / Deáky Zita. - Budapest : Gondolat, 2015. - 422 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-693-568-9 kötött : 3550,- Ft
Magyarország - ifjúságszociológia - gyermekmunka - gyermekvédelem - szociálpolitika - 19. század - 20. század
331.5-053.2/.6(439)"18/194" *** 364.65-053.2/.6(439)"18/194" *** 316.37-053.2/.6(439)"18/194"
[AN 3589907]
MARC

ANSEL
UTF-87003 /2015.
   Evolution social media & performance : 2015. március 3., Budapest ... : az online evolúció napja ; Mobile Hungary és keresőmarketing nap : 2015. március 4., Budapest ... / [... szerk. Csermely Ákos]. - [Budapest] : [Csermely Á.], [2015]. - 148 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
információs társadalom - digitális technika - technikai kultúra - marketing - konferencia-kiadvány
658.8 *** 681.3.004.14 *** 316.77 *** 061.3(439-2Bp.)"2015"
[AN 3590115]
MARC

ANSEL
UTF-87004 /2015.
Farkas Alexandra
   Különös adózási módok az áfa rendszerében / Farkas Alexandra. - Budapest : Wolters Kluwer, 2015. - 208 p. ; 19 cm. - (Kiskönyvtár az áfáról, ISSN 2064-2237 ; 5.)
Lezárva: 2015. jan. 20.
ISBN 978-963-295-462-2 fűzött
Magyarország - forgalmi adó - adózás - útmutató
336.223(439)(036)
[AN 3590204]
MARC

ANSEL
UTF-87005 /2015.
Gallo, Carmine (1965-)
The Apple experience (magyar)
   Apple élmény : a példátlan márkahűség nyomában / Carmine Gallo ; [ford. Zsélyi Ferenc]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2015. - 335 p. : ill. ; 20 cm
keretcím: LoveBrands. - Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9419-6 fűzött
Apple Incorporation (Cupertino, Calif)
Egyesült Államok - ügyfélszolgálat - vállalat - információs technika
651.459.2 *** 061.5(73)Apple *** 681.3
[AN 3594291]
MARC

ANSEL
UTF-87006 /2015.
   The Győr automotive district / ed. by Zoltán Csizmadia, Tamás Dusek. - Győr : Universitas-Győr Nonprofit Ltd., 2014. - 243 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Monographies of the "Győr automative industrial district as the new trend and means of spatial development" research ; 7.)
Bibliogr.: p. 226-239.
ISBN 978-615-5298-45-5 fűzött
Győr - iparvidék - regionális gazdaság - urbanisztika
338.45(439-2Győr) *** 332.1(439-2Győr) *** 911.375(439-2Győr)
[AN 3589347]
MARC

ANSEL
UTF-87007 /2015.
   Industrial districts and cities in Central Europe / ed. by Edit Somlyódyné Pfeil. - Győr : Universitas-Győr Nonprofit Ltd., 2014. - 176 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Monographies of the "Győr automative industrial district as the new trend and means of spatial development" research ; 6.)
Bibliogr.: p. 159-175.
ISBN 978-615-5298-43-1 fűzött
Európa - Magyarország - iparvidék - urbanisztika
338.45(439) *** 338.45(4) *** 911.375(4) *** 911.375(439) *** 332.1(4) *** 332.1(439)
[AN 3589343]
MARC

ANSEL
UTF-87008 /2015.
Kardos Péter
   A számvitel nagy kézikönyve / Kardos Péter, Szakács Imre, Tóth Mihály. - Budapest : Complex, 2015. - 1300 p. ; 24 cm. - (Meritum, ISSN 1788-6198)
Lezárva: 2015. márc. 1.
ISBN 978-963-295-474-5 kötött
Magyarország - számvitel - útmutató
657(439)(036)
[AN 3593827]
MARC

ANSEL
UTF-87009 /2015.
Mellár Tamás (1954-)
   Szemben az árral : rendhagyó közgazdasági előadások / Mellár Tamás. - Budapest : Akad. K., cop. 2015. - 331 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 315-331.
ISBN 978-963-05-9607-7 fűzött
gazdaságtan
330
[AN 3590209]
MARC

ANSEL
UTF-87010 /2015.
   Munka és család : önkormányzatok tematikus hálózata : zárótanulmány / [közread.] Gyula Város Önkormányzata. - Gyula : Önkormányzat, 2015. - 87 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88168-4-9 fűzött
Magyarország - munkavégzés - magánélet - családközpontúság - esélyegyenlőség - 21. század - statisztikai adatközlés
331.102(439)"201"(083.41) *** 316.356.2(439)"201"(083.41) *** 342.722(439)"201"(083.41)
[AN 3590261]
MARC

ANSEL
UTF-87011 /2015.
   Nagy áfa kézikönyv II : belföldi ügyletek áfa-ja és számlázása 2015 : számlaminták, példák, esettanulmányok, bírósági ítéletek / Csátaljay Zsuzsanna [et al.]. - Budapest : Vezinfó, 2015. - 2 db (1530 p.) ; 24 cm
ISBN 978-615-5085-16-1 fűzött
Magyarország - adóügy - forgalmi adó - útmutató - számla
336.223(439)(036) *** 657.4(439)(036)
[AN 3590103]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 780 p.
[AN 3590104] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 783-1530.
[AN 3590105] MARC

ANSEL
UTF-87012 /2015.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (32.). Közgazdaságtudományi Szekció (2015) (Budapest)
   XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia : Közgazdaságtudományi szekció : Budapest, 2015. április 9-11. : tartalmi kivonatok / [szerkbiz. Solt Katalin, Ilyésné Molnár Emese, Kovács Tamás] ; [rend., közread. a] Budapesti Gazdasági Főiskola. - [Budapest] : BGF, [2015]. - 549 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-7159-24-4 fűzött
gazdaságtan - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
330 *** 378.184 *** 061.3(439-2Bp.)"2015"
[AN 3590213]
MARC

ANSEL
UTF-87013 /2015.
Rosta Sándor (1935-)
   Életem a Balaton : Rosta Sándor, Balatonfüred Város díszpolgára / [a függeléket összeáll. Tóth-Bencze Tamás]. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2015. - 190 p. : ill. ; 25 cm. - (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, ISSN 1589-6803 ; 73.)
ISBN 978-963-9990-31-9 kötött
Rosta Sándor (1935-)
Balaton - Magyarország - vezető alkalmazott - turizmus - 20. század - 21. század
338.48(439)(285.2Balaton) *** 658.1(439)(092)Rosta_S.
[AN 3590198]
MARC

ANSEL
UTF-87014 /2015.
Schäffer Beáta
   Ifjú titánok : vezetőknek az Y generációs vezetőkről / Schäffer Beáta ; [ill. Ritter Ottó]. - [Budapest] : Boook K., 2015. - 169, [6] p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. [172-175].
ISBN 978-615-5417-05-4 fűzött : 3990,- Ft
vezetéstudomány - nemzedéki ellentét - munkalélektan - 21. század
658.1.012.4 *** 65.013 *** 316.346.36
[AN 3590604]
MARC

ANSEL
UTF-87015 /2015.
Schäffer Beáta
   A legifjabb titánok : vezetőknek a Z generációs munkavállalókról / Schäffer Beáta ; [ill. Ritter Ottó]. - [Budapest] : Boook K., 2015. - 174 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 170-[175].
ISBN 978-615-5417-07-8 fűzött : 3990,- Ft
vezetéstudomány - információs társadalom - nemzedéki ellentét - pályakezdés - 21. század
658.1.012.4 *** 316.77(100)"20" *** 316.346.36 *** 331.105.24-053.81
[AN 3590608]
MARC

ANSEL
UTF-87016 /2015.
Tózsa Rigó Attila (1978-)
   A dunai térség szerepe a kora újkori Közép-Európa gazdasági rendszerében : délnémet, osztrák, (cseh-)morva és nyugat-magyarországi városok üzleti és társadalmi hálózatai / Tózsa-Rigó Attila ; [közread. a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar]. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2014. - 341 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 306-325.
ISBN 978-615-5216-64-0 fűzött
Közép-Európa - Duna-medence - gazdaságtörténet - gazdasági kapcsolat - társadalomtörténet - 16. század - 17. század
338(4-11)"15/16" *** 339.9(4-11)"15/16" *** 316.32(4-11)"15/16"
[AN 3589405]
MARC

ANSEL
UTF-87017 /2015.
Tracy, Brian (1944-)
How the best leaders lead (magyar)
   Hogyan vezetnek a legjobb vezetők? / Brian Tracy és Szabó Péter ; [ford. Siklósi Viktória]. - [Budapest] : Guruló Egy., cop. 2015. - 274 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5420-00-9 fűzött : 3490,- Ft
vállalatirányítás - vezetés
658.1.012.4 *** 65.012.4
[AN 3590119]
MARC

ANSEL
UTF-87018 /2015.
   Útkeresés, tudomány, felelősség : very best of Kheops, 2006-2015 : tanulmánykötet : válogatás a 2006 és 2015 között megrendezésre került Kheops nemzetközi tudományos konferenciák legszínvonalasabb előadásainak írott verzióiból / szerk. Svéhlik Csaba ; [közread. a] Kheops Automobil-Kutató Intézet. - [Mór] : Kheops Automobil-Kut. Int., 2015. - 500 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89779-5-3 fűzött
gazdaságtan - tanulmánygyűjtemény
33 *** 082
[AN 3590970]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

7019 /2015.
Kóczián Sándor
   Gyermekvédelem a médiajogban / Kóczián Sándor. - Budapest : Médiatud. Int., 2014. - 248 p. ; 25 cm. - (Médiatudományi könyvtár, ISSN 2063-5222 ; 13.)
Bibliogr.: p. 230-248.
ISBN 978-615-5302-09-1 fűzött
Egyesült Államok - Európai Unió - Magyarország - médiapolitika - jogi szabályozás - gyermekvédelem
364.65-053.2/.6(100) *** 34:791.9.096/.097(100)
[AN 3590798]
MARC

ANSEL
UTF-87020 /2015.
Major Zsolt Balázs (1977-)
   Az eltéphetetlen gyökér : gyakorlati kapaszkodók elveszőfélben lévő családok segítőinek / Major Zsolt Balázs, Mészáros Katalin, Tatárné Kapus Éva ; [közread. a] ... PMJVÖ Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata. - 3. kiad. - [Budapest] : MZSB Logos Bt. ; [Pécs] : Esztergár L. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg., 2015. - 293 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 287-293.
ISBN 978-963-08-2012-7 fűzött : 2790,- Ft
családvédelem - gyermekvédelem
364.044.24 *** 364.65-053.2/.6
[AN 3594332]
MARC

ANSEL
UTF-87021 /2015.
   Nemzetközi Gyermek- és Tinédzseraddiktológiai Konferencia : Győr, 2015. április 20-22. : előadáskivonatok = International Conference on Addictions in Children and Adolescents : April 20-22, 2015 Győr ... : book of abstracts / [szerk. ... Kaló Zsuzsa, Szitnyai Krisztina] ; [kiad. a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Nemzeti Drogmegelőzési Iroda]. - Budapest : NCSSZI Nemz. Drogmegelőzési Iroda, 2015. - 91 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5558-63-4 fűzött
Magyarország - szenvedélybetegség - gyermek - ifjúság - szociális ellátás - konferencia-kiadvány
364.272(439) *** 364(439) *** 316.37-053.2(439) *** 316.37-053.6/.8(439) *** 061.3(439-2Győr)
[AN 3590127]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

7022 /2015.
Alexe, Daniela
   Building an integrated higher education system in Europe : Romania's commitments in the European Higher Education Area and their implementation at national level / Daniela Alexe, Ligia Deca and Cezar Mihai Haj ; ed. by Liviu Matei and Adrian Curaj. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2014. - 173 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-386-065-6 fűzött
Románia - felsőoktatás - Bolognai folyamat - ifjúságszociológia - fiatal felnőtt - statisztikai adatközlés - 21. század
378(498)"200/201"(083.41) *** 378.014.5(498) *** 316.37-057.87(498)"200/201"(083.41)
[AN 3590070]
MARC

ANSEL
UTF-87023 /2015.
Chapman, Gary D. (1938-)
The five love languages of teenagers (magyar)
   Az 5 szeretetnyelv : kamaszokra hangolva : szeresd feltétel nélkül! / [Gary Chapman] ; [ford. Péter Erika]. - 2. kiad. - Budapest : Harmat, 2015, cop. 2003. - 229 p. ; 21 cm
Megj. "Kamaszokra hangolva" címmel is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-288-271-0 fűzött : 2500,- Ft
családi nevelés - serdülőkor - gyermeklélektan
37.018.1-053.6 *** 159.922.8
[AN 3594357]
MARC

ANSEL
UTF-87024 /2015.
Csíkszentmihályi Mihály (1934-)
Talented teenagers (magyar)
   Tehetséges gyerekek : flow az iskolában / Csíkszentmihályi Mihály, Kevin Rathunde, Samuel Whalen ; [Maria Wong közreműködésével] ; [ford. Halmos Mária]. - 2. kiad. - Budapest : Libri, 2015. - 384 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 365-381.
ISBN 978-963-310-390-6 fűzött : 3490,- Ft
tehetséggondozás - képességfejlesztés
376.545 *** 37.025 *** 159.928
[AN 3594408]
MARC

ANSEL
UTF-87025 /2015.
Dienes Zoltán Pál (1916-2014)
Building up mathematics (magyar)
   Építsük fel a matematikát / Dienes Zoltán ; [ford. Sztrókay Kálmán és Halmos Mária ...] ; [... a jegyzeteket írta Varga Tamás] ; [az illusztrációkat újrarajz. Novák Fanny]. - 3. kiad. - Budapest : Edge 2000 K., 2015. - 249 p. : ill. ; 21 cm. - (Segítünk, ha lehet, ISSN 1418-6586)
Bibliogr.: p. 247-249.
ISBN 978-963-9760-32-5 fűzött : 3000,- Ft
matematikatanítás - didaktika
372.851 *** 371.3
[AN 3594318]
MARC

ANSEL
UTF-87026 /2015.
   Az egri Dobó István Gimnázium jubileumi évkönyve az iskola fennállásának 125. évében, 1990-2015 / [... szerkbiz. ... Néző Sándor, Ferenc Tamás, Hornyákné Csörgő Ágnes]. - [Eger] : Dobó I. Gimn., [2015]. - 144 p. : ill., részben színes ; 23 cm
borító- és gerinccím: Dobó 125
ISBN 978-963-12-1871-8 fűzött
Dobó István Gimnázium (Eger)
Eger - gimnázium
373.54(439-2Eger)
[AN 3590863]
MARC

ANSEL
UTF-87027 /2015.
   Elit, képzés, trendek : nemzetközi példák és minták a magyar elitképzés megújításához / [szerk. Szalai Zoltán] ; [közread. a] Mathias Corvinus Collegium. - Budapest : MCC, 2014. - 412 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 406-408.
ISBN 978-963-12-1485-7 kötött : 4500,- Ft
elitképzés - felsőoktatás - 21. század
378(100)"200/201"
[AN 3590635]
MARC

ANSEL
UTF-87028 /2015.
   Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola jubileumi évkönyve, 2013-2014. - [Miskolc] : Fazekas Utcai Ált. Isk. és Alapfokú Műv. Isk., [2014]. - 59, [11] p. : ill., színes ; 22x22 cm
Kötött
Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Miskolc)
Miskolc - iskolatörténet - általános iskola
373.3(439-2Miskolc)(091)
[AN 3590848]
MARC

ANSEL
UTF-87029 /2015.
   A felsőoktatás szociális dimenziója : a Eurostudent V magyarországi eredményei / [szerk. Kiss László] ; [közread. az] Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. - [Budapest] : Educatio, 2014. - 78 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9795-52-5 fűzött
Magyarország - egyetemi hallgató - anyagi helyzet - oktatási mobilitás - felsőoktatás - munkavállalás - 21. század - statisztikai adatközlés
378.18(439)"201"(083.41) *** 316.344.23(439)"201"(083.41) *** 378(439)"201"(083.41) *** 331.5(439)"201"(083.41)
[AN 3590664]
MARC

ANSEL
UTF-87030 /2015.
   Húsz év könyv : a Kiss Bálint Református Általános Iskola jubileumi kiadványa, 1993/94-2013/14 / [szerk. Vanó Éva]. - Szentes : Kiss B. Református Ált. Isk., 2015. - 190 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-12-1800-8 fűzött
Kiss Bálint Református Általános Iskola (Szentes)
Szentes - általános iskola - egyházi iskola
373.3(439-2Szentes)
[AN 3590898]
MARC

ANSEL
UTF-87031 /2015.
   Játékkal a különleges bánásmódot igénylő gyermekekért / Mező Katalin szerk. - Miskolc : Bíbor K., 2015. - 122 p. : ill. ; 24 cm
Közread. a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5536-00-7 fűzött
Magyarország - különleges csoportok nevelése - képességfejlesztés - játék - játékpszichológia
376(439) *** 37.025 *** 159.922.7 *** 371.382 *** 793/794.01
[AN 3591354]
MARC

ANSEL
UTF-87032 /2015.
Keczer Gabriella (1967-)
   Az egyetemek szerepe, irányítása és működése a 21. század elején : felsőoktatás-kutatási tanulmányok / Keczer Gabriella. - Szeged : Egyes. Közép-Európa Kutatására, 2014. - 283 p. : ill. ; 24 cm. - (Közép-európai monográfiák, ISSN 2062-3712 ; 11.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89724-5-3 fűzött
Magyarország - felsőoktatás - egyetem - oktatáspolitika - 21. század
378.4(439) *** 378.4(100) *** 378.014.5(100)"201" *** 378.014.5(439)"201" *** 378(100)"201" *** 378(439)"201"
[AN 3589628]
MARC

ANSEL
UTF-87033 /2015.
Köő Artúr (1987-)
   Erdélyi adalékok a Lex Apponyihoz / Köő Artúr. - [Budapest] : Magánkiad., 2014. - 64 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 55-57.
ISBN 978-963-12-1336-2 fűzött
1907. évi XXVII. törvénycikk a nem állami elemi népiskolák jogviszonyairól és a községi és hitfelekezeti néptanítók járandóságairól
Magyarország - Erdély - oktatáspolitika - nemzetiségi oktatás - nemzetiségi politika - századforduló
376.7(=00)(439)"190" *** 323.15(=00)(439)"190" *** 376.7(=00)(439.21)"190"
[AN 3589391]
MARC

ANSEL
UTF-87034 /2015.
   A Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola jubileumi évkönyve : 225 / [szerk. Forgácsné Pásztor Mária, Hörcsikné Balla Katalin]. - Sátoraljaújhely : Kossuth L. Gimn. és Szakképző Isk., 2014. - 192 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-0228-1 fűzött
Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola (Sátoraljaújhely)
Sátoraljaújhely - gimnázium - szakiskola - iskolai évkönyv
373.54(439-2Sátoraljaújhely)(058) *** 373.6(439-2Sátoraljaújhely)(058)
[AN 3590922]
MARC

ANSEL
UTF-87035 /2015.
Kövecsesné Gősi Viktória (1977-)
   A környezeti nevelés gyakorlata az erdei iskolában / Kövecsesné Gősi Viktória. - Győr : Hazánk, 2015. - 178 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9829-35-0 fűzött
környezeti nevelés - erdei iskola - környezeti tudatosság
37.033 *** 37.018.526 *** 504.03
[AN 3590688]
MARC

ANSEL
UTF-87036 /2015.
Leszkovszki Albin (1935-)
   Tanár voltam / Leszkovszki Albin. - Budapest : Kairosz, cop. 2015. - 275, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-721-8 fűzött : 2600,- Ft
Leszkovszki Albin (1935-)
Magyarország - pedagógus - magyar irodalom - 20. század - memoár
37(439)(092)Leszkovszki_A.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3590173]
MARC

ANSEL
UTF-87037 /2015.
Mányi Lajosné
   "...már csak emlékként csudállak" : vándortáborozók könyve / [írta és szerk. Mányi Lajosné]. - Pusztaszabolcs : Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány, 2015. - 79 p. : ill. ; 20 cm. - (Pusztaszabolcs anno, ISSN 2061-1439 ; 19.)
ISBN 978-615-80063-4-7 fűzött
Magyarország - táborozás - úttörőmozgalom - Kádár-korszak - memoár
371.217.3(439)"197/198"(0:82-94) *** 379.852(439)"197/198"(0:82-94)
[AN 3590689]
MARC

ANSEL
UTF-87038 /2015.
   Mikrokozmosz a makrokozmoszban : a 25 éve újraindított Kecskeméti Református Gimnázium évkönyve / [főszerk. Kiss Zsuzsanna]. - Kecskemét : Kecskeméti Református Gimn., 2015. - 234, [5] p. : ill., részben színes ; 21x23 cm
ISBN 978-963-12-1788-9 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Kecskeméti Református Gimnázium
Kecskemét - egyházi iskola - gimnázium
373.54(439-2Kecskemét)
[AN 3590854]
MARC

ANSEL
UTF-87039 /2015.
Murányi Péter
   Természetes nyelvtanulás : [így lehetsz nyelvzseni] / Murányi Péter ; [megj. a Nemzetközi NLP Alapítvány ... kiadásában]. - [Budapest] : Leviter : Nemzetközi NLP Alapítvány, cop. 2015. - 418 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-89833-0-5 fűzött : 3930,- Ft
nyelvtanulás
372.880 *** 371.3
[AN 3590968]
MARC

ANSEL
UTF-87040 /2015.
   A Népfőiskolai Collegium Csángóföldön V : Diószén, Gajdár, Máriafalva, Pokolpatak, Szászfalu / [szerk. Úrházy-Kis Stella Beáta]. - [Budapest] : MNC, 2015. - 212 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (MNC népfőiskolai füzetek, ISSN 1589-696X ; 30.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89819-3-6 fűzött
Csángóföld - szabadegyetem - tanulmánygyűjtemény
374.72(498.3Csángóföld) *** 082
[AN 3590033]
MARC

ANSEL
UTF-87041 /2015.
Országos Művészeti Diákköri Konferencia (7.) (2015) (Budapest)
   OMDK 2015 : VII. Országos Művészeti Diákköri Konferencia / [szerk. Zsömbör Krisztina] ; [a konferenciát a Budapesti Komunikációs és Üzleti Főiskola, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és a Magyar Képzőművészeti Egyetem szervezték]. - [Budapest] : BKÜF, [2015]. - 244 p. : ill., részben színes ; 28 cm
A konferenciát Budapesten, 2015. ápr. 8-10. között rendezték
ISBN 978-615-5459-02-3 fűzött
tudományos diákkör - képzőművészet - zeneművészet - művészetelmélet - konferencia-kiadvány
378.184 *** 73/76 *** 78 *** 7.01 *** 061.3(439-2Bp.)"2015"
[AN 3590930]
MARC

ANSEL
UTF-87042 /2015.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (32.). Tanulás- és Tanításmódszertani - Tudástechnológiai Szekció (2015) (Sárospatak)
   XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Tanulás- és Tanításmódszertani - Tudástechnológiai Szekció : Eszterházy Károly Főiskola Comenius Kar, Sárospatak, 2015. április 8-10. : a dolgozatok összefoglalói / [szerk. ... Sándor Zsuzsa]. - Sárospatak : EKF CK, [2015]. - 186 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5297-28-1 fűzött
pedagógia - didaktika - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
378.184 *** 37 *** 371.3 *** 061.3(439-2Sárospatak)
[AN 3590424]
MARC

ANSEL
UTF-87043 /2015.
   "Per artes ad Jesum" : a keresztény nevelés és a művészetek értékteremtése / szerk. Fehér Ágota, Fülöpné Erdő Mária, Mészáros László ; [... kiad. az Apor Vilmos Katolikus Főiskola ...]. - Vác : AVKF, 2015. - 270 p. ; 24 cm
A Vácott, 2015. ápr. 24-én azonos címmel rendezett konferencia előadásösszefoglalói és válogatott előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7306-53-2 fűzött
pedagógia - vallásos nevelés - kereszténység - művészeti nevelés - érték - konferencia-kiadvány
37.017.93 *** 23/28 *** 061.3(439-2Vác) *** 316.752 *** 37.036
[AN 3590707]
MARC

ANSEL
UTF-87044 /2015.
Simonné Goschi Gabriella
   Elméleti kézikönyv : a TE IS trénerei és mentorpedagógusai számára / szerzők Simonné Goschi Gabriella, Prihoda Gábor ; a Magyar Diáksport Szövetség kiadványa. - Budapest : MDSZ, 2014. - 68 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-80090-3-4 fűzött
közösségi oktatás - közösségfejlesztés - képességfejlesztés - tanári segédkönyv
37.035(072) *** 316.45(072) *** 371.311.3(072)
[AN 3590730]
MARC

ANSEL
UTF-87045 /2015.
Simonné Goschi Gabriella
   Gyakorlati útmutató : a TE IS trénerei és mentorpedagógusai számára / szerzők Simonné Goschi Gabriella, Prihoda Gábor ; a Magyar Diáksport Szövetség kiadványa. - Budapest : MDSZ, 2014. - 52 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-80090-4-1 fűzött
közösségi oktatás - közösségfejlesztés - képességfejlesztés - tanári segédkönyv
371.311.3(072) *** 37.035(072) *** 316.45(072)
[AN 3590737]
MARC

ANSEL
UTF-87046 /2015.
   The social dimension of higher education : the results of Eurostudent V in Hungary / [ed. László Kiss] ; [publ. by the] Educatio Public Services Non-profit LLC. - [Budapest] : Educatio, 2014. - 78 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
 (hibás ISBN 978-963-9795-53-2)
Magyarország - egyetemi hallgató - anyagi helyzet - oktatási mobilitás - felsőoktatás - munkavállalás - 21. század - statisztikai adatközlés
378.18(439)"201"(083.41) *** 316.344.23(439)"201"(083.41) *** 378(439)"201"(083.41) *** 331.5(439)"201"(083.41)
[AN 3590874]
MARC

ANSEL
UTF-87047 /2015.
Tallér Edina (1971-)
   Játék és győzelem : a TE IS csapat elméleti kézikönyve / szerző Tallér Edina ; [a Magyar Diáksport Szövetség kiadványa]. - Budapest : MDSZ, 2014. - 40 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-80090-1-0 fűzött
közösségi oktatás - közösségfejlesztés - drámapedagógia
371.311.3 *** 316.45 *** 371.383.1
[AN 3590717]
MARC

ANSEL
UTF-87048 /2015.
Tallér Edina (1971-)
   Találd meg a történeted! : a TE IS csapat gyakorlati kézikönyve / szerző Tallér Edina ; [a Magyar Diáksport Szövetség kiadványa]. - Budapest : MDSZ, 2014. - 32 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-80090-2-7 fűzött
közösségi oktatás - közösségfejlesztés - drámapedagógia
371.311.3 *** 316.45 *** 371.383.1
[AN 3590722]
MARC

ANSEL
UTF-87049 /2015.
   A TE IS program módszertana / szerk. Simonné Goschi Gabriella, Prihoda Gábor ; a Magyar Diáksport Szövetség kiadványa. - Budapest : MDSZ, 2014. - 352 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 342-346.
ISBN 978-615-80090-0-3 kötött
közösségi oktatás - közösségfejlesztés - képességfejlesztés - testmozgás - pedagógiai lélektan - módszertan
37.037.1 *** 37.015.3 *** 316.45 *** 37.025 *** 37.035 *** 371.311.3
[AN 3590703]
MARC

ANSEL
UTF-87050 /2015.
   Továbbélő utópiák - reformpedagógia és életreform a 20. század első felében / szerk. Németh András, Pukánszky Béla, Pirka Veronika. - Budapest : Gondolat, 2014. - 357 p. : ill. ; 20 cm. - (A Selye János Egyetem Tanárképző Karának tudományos közleményei, ISSN 2064-7794)
A Komárnoban, 2013. ápr. 11-13. között rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Váltakozva magyar és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-693-580-1 fűzött : 3250,- Ft
Magyarország - neveléstörténet - reformpedagógia - neveléselmélet - századforduló - Horthy-korszak
37.013(439)"190/194" *** 371.4(439)
[AN 3589892]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

7051 /2015.
Boruzs János (1964-)
   Kérdezz-felelek : agytorna mindenkinek / Boruzs János, Jacsmenik Erika. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2014. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5476-32-7 fűzött
fejtörő játék
793.7
[AN 3590782]
MARC

ANSEL
UTF-87052 /2015.
Boruzs János (1964-)
   Passziánszok : egyedül se unatkozzunk! / Boruzs János, Jacsmenik Erika. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2015. - 160 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 157.
ISBN 978-615-5476-30-3 fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5476-303-5)
kártyajáték
794.43
[AN 3590770]
MARC

ANSEL
UTF-87053 /2015.
Boruzs János (1964-)
   Táblás játékok : társasozzunk együtt! / Boruzs János, Jacsmenik Erika. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2014. - 160 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5476-29-7 fűzött
táblás játék
794.2 *** 794.3
[AN 3590765]
MARC

ANSEL
UTF-87054 /2015.
Boruzs János (1964-)
   Teszteld a műveltséged! : kvízjátékok könyve / Boruzs János, Jacsmenik Erika. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2014. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5476-31-0 fűzött
vetélkedő
793.7
[AN 3590779]
MARC

ANSEL
UTF-87055 /2015.
Muraközy Tibor (1935-)
   A lőrinci "Dirifia" : Muraközy Tibor visszaemlékezései / [... közrem. Pozsgai Miklós, Temesi László] ; [közread. a] 1908 SZAC KSE. - Budapest : 1908 SZAC KSE, 2015. - 127 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-08-7102-0 kötött
Muraközy Tibor (1935-)
Magyarország - labdarúgó - edző - 20. század - 21. század - memoár
796.332(439)(092)Muraközy_T.(0:82-94) *** 796.332.071.4(439)(092)Muraközy_T.(0:82-94)
[AN 3590659]
MARC

ANSEL
UTF-87056 /2015.
Nagy Emese, K.
   Gondolkodásfejlesztés táblajátékkal / K. Nagy Emese. - [Budapest] : M. Tehetségsegítő Szerv. Szövets., 2014. - 113 p. : ill. ; 24 cm + mell. (16 p.). - (Géniusz könyvek, ISSN 2062-5936 ; 33.)
Bibliogr.: p. 112-113.
Fűzött
táblás játék - képességfejlesztés - gondolkodásfejlesztés
794.2 *** 794.3 *** 37.025 *** 159.955
[AN 3590671]
MARC

ANSEL
UTF-87057 /2015.
Part, Michael
Cristiano Ronaldo (magyar)
   Cristiano Ronaldo : a győztes / Michael Part ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : DAS Kv., 2015. - 164 p. ; 20 cm. - (Futball-legendák)
Bibliogr.: p. 161-164.
ISBN 978-963-89627-9-9 fűzött : 1900,- Ft
Ronaldo, Cristiano (1985-)
Portugália - labdarúgó - 21. század
796.332(469)(092)Ronaldo,_C.
[AN 3591331]
MARC

ANSEL
UTF-87058 /2015.
Part, Michael
The flea (magyar)
   Leo Messi : a bolha / Michael Part ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : DAS Kv., 2015. - 164 p. ; 20 cm. - (Futball-legendák)
Bibliogr.: p. 163-164.
ISBN 978-963-89627-8-2 fűzött : 1900,- Ft
Messi, Lionel (1987-)
Argentína - labdarúgó - 21. század
796.332(82)(092)Messi,_L.
[AN 3591326]
MARC

ANSEL
UTF-87059 /2015.
RongWen Teng
   Yaya and his star = Yaya et son étoile / written and ill. by ... RongWen Teng & Sonali Sarkar ; [french text ... Marine Quesada] ; [publ. by American International School of Budapest]. - [Budapest] : AISB, [2015]. - 19 p. : ill., színes ; 21x30 cm
ISBN 978-963-12-2192-3 fűzött
amatőr művészet - angol nyelvű irodalom - gyermekirodalom - mese - kétnyelvű dokumentum
379.825-053.6 *** 820-34(02.053.2).02=40
[AN 3590176]
MARC

ANSEL
UTF-87060 /2015.
   A sport társadalmi aspektusai / szerk. Laczkó Tamás, Rétsági Erzsébet ; ... kiad. a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar. - Pécs : PTE ETK, 2015. - 227 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7178-71-9 fűzött
sportszociológia
796.01 *** 316.7
[AN 3589715]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

7061 /2015.
   A 80 éves angyalföldi Szent Mihály templom és egyházközség története a kezdetektől 2010-ig / [összeáll. Csirmaz Borbála, Kardos Mária, Kápolnai Iván] ; kiad. az Angyalföldi Szent Mihály Plébánia. - 2. jav. kiad. - Budapest : Angyalföldi Szt. Mihály Plébánia, 2014. - 114 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
Budapest-angyalföldi Szent Mihály Római Katolikus Egyházközség
Budapest. 13. kerület - templom - egyháztörténet - egyházközség
726.54(439-2Bp.XIII.) *** 282(439-2Bp.XIII.)(091)
[AN 3591358]
MARC

ANSEL
UTF-87062 /2015.
Aknay János (1949-)
   Az emlék jelene / Aknay János ; [a tanulmányt írta] P. Szabó Ernő. - [Pécs] : [Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.], [2015]. - 183, [8] p. : ill. ; 24 cm
Közread. a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. - A Pécsett, 2015. márc. 13 - máj. 10. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusa. - Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 153-157.
ISBN 978-615-80115-4-9 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Aknay_J. *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 3589247]
MARC

ANSEL
UTF-87063 /2015.
   Barcsay 25 : a Barcsay-díj 25 éves jubileumi kiállítása : the exhibition of the 25 years old Barcsay prize : MűvészetMalom ..., 2014. december 5 - 2015. március 1. / szerk. ... Herpai András. - Szentendre : Ferenczy Múz., 2015. - 80 p. : ill., főként színes ; 22x22 cm. - (MűvészetMalom kiadványai, ISSN 2064-1044 ; 7.). (Ferenczy Múzeum kiadványai. C. sorozat, Katalógusok, ISSN 2064-1036 ; 8.)
A kiállítást Szentendrén rendezték. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9590-81-6 fűzött
Magyarország - képzőművészet - művészeti díj - ezredforduló - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"198/201" *** 06.068(439) *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 3589968]
MARC

ANSEL
UTF-87064 /2015.
   Európai örökség Győr-Moson-Sopron megyében : kortárs festészet = European heritage in Győr-Moson-Sopron county : contemporary painting / [szerk. ... Szkupi Valéria] ; [kiad. a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat]. - Győr : Győr-Moson-Sopron M. Önkormányzat, 2014. - 71 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-7184-12-3 kötött
Győr-Moson-Sopron megye - festészet - 21. század
75(439.114)"200/201"
[AN 3590365]
MARC

ANSEL
UTF-87065 /2015.
Gaál Tamás (1962-)
   Köz-test / Gaál Tamás. - [Budapest] : Gaál T., 2015. - 47 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-1557-1 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Gaál_T.
[AN 3590020]
MARC

ANSEL
UTF-87066 /2015.
Katona Anna
   Annart / Katona Anna. - [Budapest] : Grandiflora K., [2014]. - 141, [19] p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. [159].
ISBN 978-963-08-9692-4 kötött : 6990,- Ft
virágkötészet
745.93
[AN 3589636]
MARC

ANSEL
UTF-87067 /2015.
Kéninger Miklós
   Napkori keresztek [elektronikus dok.] : a keresztállító napkori sváb családok emlékére / [szerző] Kéninger Miklós ; [fotó] Pallay Róbert. - Szöveg és képek (pdf : 5 MB). - [Napkor] : Német Nemzetiségi Önkormányzat, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133052. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Az előszó német nyelven is
ISBN 978-963-08-7698-8
Napkor - kereszt - elektronikus dokumentum
726.825.4(439-2Napkor)
[AN 3594146]
MARC

ANSEL
UTF-87068 /2015.
Kruzslicz Pál (1948-)
   40 éves a Galéria, 1974-2014 / [... írta Kruzslicz Pál] ; [fotók Szatmári Imre, Vidovics Ferenc]. - [Szentes] : [Szentesi Művelődési Közp.], [2014]. - 36 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-9437-1 fűzött
Szentesi Művelődési Központ. Tokácsli Galéria
Szentes - galéria - történeti feldolgozás
069(439-2Szentes)Tokácsli_Lajos_Galéria(091)
[AN 3589530]
MARC

ANSEL
UTF-87069 /2015.
Kushner, Marc
The future of architecture in 100 buildings (magyar)
   A jövő építészete : 100 különleges épület / Marc Kushner ; [ford. Garamvölgyi Andrea]. - Budapest : HVG Kv., 2015. - 189 p. : ill., színes ; 18 cm. - (TED books, ISSN 2415-9026 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-231-1 fűzött : 2200,- Ft
építészet - 21. század - album
72(100)(084.12)
[AN 3591163]
MARC

ANSEL
UTF-87070 /2015.
Némáné Nagy Júlia (1947-)
   Magyar népballadák / Némáné Nagy Júlia ; [közread. a] Bicskei Művelődési Közalapítvány. - Bicske : Bicskei Művel. Közalapítvány, 2015. - 30 p. : ill., főként színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-12-1959-3 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Némáné_Nagy_J.
[AN 3590362]
MARC

ANSEL
UTF-87071 /2015.
Olasz Ferenc (1943-)
   Passió : kálváriák a Kárpát-medencében / Olasz Ferenc ; [a szöveget vál. Kovács Klára]. - [Budapest] : [Olasz F.], cop. 2015. - 383 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-12-1767-4 kötött
Magyarország - Kárpát-medence - fényképész - 20. század - 21. század - keresztény művészet - kálvária - fényképalbum
77.04(439)(092)Olasz_F. *** 246 *** 726.95(4-191)(084.12)
[AN 3589260]
MARC

ANSEL
UTF-87072 /2015.
   Örökségünk : tájház és mini skanzen / [összeáll. és szerk. Mazalin Zsuzsanna, Zséfár Csilla]. - Ászár : Önkormányzat, [2015]. - 76 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Ászári füzetek ; 1.)
Fűzött
Ászár - Észak-Dunántúl - népi építészet - helyismeret - falumúzeum
069(439-2Ászár) *** 72.031.4(439.11-17) *** 908.439.11-17-2
[AN 3591085]
MARC

ANSEL
UTF-87073 /2015.
Pintér András Ferenc (1980-)
   PAF : Pintér András Ferenc 2 / [... a bevezetőt írta ... Borsos Mihály] ; [esszék ... Kovács Ádám, Máté Zsófia, Ocsovai Dóra]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 78 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-09-7892-7 kötött : 2980,- Ft
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Pintér_A._F.
[AN 3589646]
MARC

ANSEL
UTF-87074 /2015.
Pintér Tamás, K. (1946-)
   Oszmán-török építészet Magyarországon = Macaristan'da osmanlı-türk mimarisi / [a grafikákat kész.] K. Pintér Tamás, [a szöveget írta] Sudár Balázs ; [ford. Tarik Demirkan]. - [Budapest] : Turkinfo Kft., 2014. - 75, [4] p. : ill. ; 22x22 cm
ISBN 978-963-12-0432-2 kötött
Magyarország - építészettörténet - törökök - török hódoltság - 16. század - 17. század
72.033.35(439)"15/16"
[AN 3589626]
MARC

ANSEL
UTF-87075 /2015.
Pirk László (1953-)
   Szín vetületek : Pirk László kiállítása az Érdi Galériában : 2015. március 27 - április 25. / [az előszót írta Bodonyi Emőke]. - [Szentendre] : Pirk L., [2015]. - 72 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-12-1716-2 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Pirk_L. *** 061.4(439-2Érd)
[AN 3590009]
MARC

ANSEL
UTF-87076 /2015.
Prokopp Mária (1939-)
   A feltárástól az újjászületésig : az esztergomi királyi várkápolna története / [szerzők Prokopp Mária, Vukov Konstantin, Wierdl Zsuzsanna] ; [... kiad. ... Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeum]. - Esztergom : MNM Esztergomi Vármúz., 2014. - 135 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 135.
ISBN 978-615-5209-42-0 fűzött
Esztergom - kápolna - Árpád-kor - restaurálás - falfestmény
75.052(439)"11/13" *** 726.52.025.4(439-2Esztergom) *** 726.52(439-2Esztergom)
[AN 3590935]
MARC

ANSEL
UTF-87077 /2015.
Pusztai Ferenc
   250 éves a letenyei Szentháromság templom : a Letenyei R. K. Egyházközség története, 1765-2015 / Pusztai Ferenc. - [Letenye] : Letenyei Római Katolikus Egyházközség, 2015. - 73 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-1851-0 kötött
Letenyei Római Katolikus Egyházközség
Letenye - egyháztörténet - katolikus egyház - egyházközség - templom
726.54(439-2Letenye) *** 282(439-2Letenye)(091)
[AN 3591228]
MARC

ANSEL
UTF-87078 /2015.
   Veres Péter Emlékház, Balmazújváros / [szerk. Tóth János]. - Balmazújváros : NAKVI, 2014. - 8 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Örökségünk őrzői Balmazújváros térségében ; 1.)
Magyar, angol, német és lengyel nyelven
Fűzött
Veres Péter (1897-1970)
Balmazújváros - Magyarország - emlékház - író - politikus - századforduló - 20. század
069(439-2Balmazújváros) *** 894.511(092)Veres_P. *** 32(439)(092)Veres_P.
[AN 3590359]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

7079 /2015.
   "Az utolsó magyar vándorlantos" : Nyizsnyay Gusztáv emlékezete / [a zenei anyagot Berei Erzsébet és Varga István írták] ; [a bibliográfiát Kőszegfalvi Ferenc kész.] ; [kiad. a Péczely Attila Ének-Zenei Alapítvány]. - Hódmezővásárhely : Péczely A. Ének-Zenei Alapítvány, 2015. - 55 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 25-39.
ISBN 978-963-12-2047-6 fűzött
Nyizsnyay Gusztáv (1829-1882)
Magyarország - zeneszerző - 19. század - személyi bibliográfia - dal
78.071.1(439)(092)Nyizsnay_G. *** 784.4 *** 012Nyizsnay_G.
[AN 3589389]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

7080 /2015.
Giovannini Kornél (1940-)
   Bóbita, Sáfár, Tornác : leltár színpad / Giovannini Kornél. - Budapest : Hungarovox, 2015. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5351-93-8 fűzött : 1800,- Ft
Bóbita Bábszínház (Pécs)
Sáfár Színpad (Budapest)
Tornác Színpad (Totovo Selo)
Vajdaság - Magyarország - színháztörténet - bábszínház - határon túli magyarság
792.97(439-2Pécs)(091) *** 792.97(497.11-2Tóthfalu)(091) *** 792.97(439-2Bp.)Sáfár_Színpad(091)
[AN 3589992]
MARC

ANSEL
UTF-87081 /2015.
   Jászai kultusz Ászáron : Jászai szobor, Jászai ház / [összeáll. és szerk. Mazalin Zsuzsanna, Zséfár Csilla]. - Ászár : Önkormányzat, [2015]. - 40 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Ászári füzetek ; 2.)
Fűzött
Jászai Mari (1850-1926)
Magyarország - Ászár - színész - emlékház - emlékmű - 19. század - századforduló
792.028(439)(092)Jászai_M.(093) *** 725.945(439) *** 069(439-2Ászár)
[AN 3591092]
MARC

ANSEL
UTF-87082 /2015.
Lepecki, André (1965-)
Exhausting dance (magyar)
   A tánc kifulladása : a performansz és a mozgás politikája / André Lepecki ; [ford. Kricsfalusi Beatrix, Ureczky Eszter]. - Budapest : Kijárat, 2015. - 381 p. : ill. ; 20 cm. - (Performansz, ISSN 2064-0226 ; 2.)
Bibliogr.: p. 253-270.
ISBN 978-615-5160-45-5 fűzött : 2800,- Ft
táncelmélet - táncművészet - ezredforduló
793.3.01 *** 793.3(100)"199/200"
[AN 3589239]
MARC

ANSEL
UTF-87083 /2015.
Sándor L. István (1958-)
   A Katona és kora : a kezdetek / Sándor L. István. - [Budapest] : Selinunte Bt. : Ellenfényért Bt., cop. 2014. - 341 p. : ill. ; 21 cm. - (Ellenfény könyvek, ISSN 2416-1101)
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-0354-7 fűzött : 3600,- Ft
Katona József Színház (Budapest)
Magyarország - színháztörténet - kulturális élet - 1980-as évek
792(439-2Bp.)Katona_József_Színház(091) *** 316.7(439)"198"
[AN 3589827]
MARC

ANSEL
UTF-87084 /2015.
Zsigmond Vilmos (1930-)
   Fényképezte Zsigmond Vilmos = Photographed by Vilmos Zsigmond / [kurátor ... Tomas Opitz, Puskás Bea] ; [szerk. ... Üveges Krisztina, Tomas Opitz] ; [közread. a] Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. - Budapest : Ludwig Múz. - Kortárs Műv. Múz., 2015. - 198 p. : ill., részben színes ; 31 cm
A Budapesten, 2015. ápr. 10 - jún. 21. között rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.: p. 198. - Filmogr.: p. 192-197.
ISBN 978-963-9537-46-0 kötött
Egyesült Államok - filmoperatőr - fényképész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
791.43.071.52(73)(=945.11)(092)Zsigmond_V. *** 77.04(73)(=945.11)(092)Zsigmond_V. *** 061.4(439-2Bp.)"2015"
[AN 3590668]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

7085 /2015.
Babiel, Renate
Pons Grammatik kurz & bündig - Russisch (magyar)
   Pons nyelvtan röviden és érthetően : orosz / Renate és Nyikolaj Babiel ; [ford. Hetesy Szilvia]. - Budapest : Klett, 2015, cop. 2009. - 93 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5127-38-0 fűzött
orosz nyelv - nyelvtan
808.2-5(078)=945.11
[AN 3593652]
MARC

ANSEL
UTF-87086 /2015.
Dezsényi István
   Fülszöveg : angol hallás utáni szövegértés feladatok : A2, B1 : [belépő szint, alapfok] / Dezsényi István, Salánki Ágnes. - Budapest : Akad. K., 2015. - 145 p. ; 24 cm
Internetes hozzáféréssel
Fűzött
 (hibás ISBN 987-963-05-9605-3)
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3590184]
MARC

ANSEL
UTF-87087 /2015.
Diaco, Mimma
Pons Verbtabellen Italienisch (magyar)
   Pons igetáblázatok : olasz / Mimma Diaco, Laura Kraft ; [ford. Cziczárdi Adrienn]. - Budapest : Klett, 2015, cop. 2003. - 95 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5258-19-0 fűzött
olasz nyelv - ige - ragozás
805.0-552(078)=945.11
[AN 3593522]
MARC

ANSEL
UTF-87088 /2015.
Fekete Gábor
   Go! : életre való angol gold / Fekete Gábor. - [Gödöllő] : [Go Tanfolyamok Kft.], [2014]. - 3 db : ill., színes ; 21x30 cm
ISBN 978-615-5519-03-1 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3594467]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 134 col.
[AN 3594474] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 134 col.
[AN 3594479] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 134 col.
[AN 3594481] MARC

ANSEL
UTF-87089 /2015.
Görgényi István
   Felkészítő az angol gazdasági nyelvvizsgákra / Görgényi István, Várkonyi Andrea. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2015, cop. 2004. - 360 p. : ill. ; 24 cm. - (Gazdasági nyelvkönyv sorozat, ISSN 1787-8535)
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9325-0 fűzött
angol nyelv - kereskedelem - szaknyelv - nyelvvizsga - nyelvkönyv
802.0(079.1)=945.11 *** 33
[AN 3594571]
MARC

ANSEL
UTF-87090 /2015.
Hessky Regina (1943-)
   Német - magyar, magyar - német tanulószótár : érettségizőknek és nyelvvizsgázóknak / Hessky Regina, Iker Bertalan ; [... mtárs Kriston Renáta] ; [ill. Tóth Péter]. - 4. jav., bőv. kiad. - Szeged : Grimm, 2014. - XVIII, 1371 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-9954-76-2 fűzött : 8900,- Ft
német nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=30 *** 801.323=30=945.11
[AN 3594312]
MARC

ANSEL
UTF-87091 /2015.
Illés Éva (1954-)
   Szóbeli feladatok angol középfokú nyelvvizsgára / Illés Éva, Rády Annamária. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2015. - 135 p. : ill., színes ; 24 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9247-5 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3594290]
MARC

ANSEL
UTF-87092 /2015.
   Kéklő hegyek alatt lótuszok tava : tanulmányok Bethlenfalvy Géza tiszteletére = Lotus lake under blue mountains / szerk. Kakas Beáta, Szilágyi Zsolt. - [Budapest] : L'Harmattan, 2015. - 404 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-236-973-0 fűzött : 4900,- Ft
keletkutatás - szanszkrit - tibeti buddhizmus - emlékkönyv
809.12 *** 294.321(515)
[AN 3589856]
MARC

ANSEL
UTF-87093 /2015.
Kovács Tímea
   Angol jogi szaknyelv / Kovács Tímea. - [Budapest] : Révai Digitális K., 2015-. - 21 cm
keretcím: Jogi szaknyelvi könyvek
angol nyelv - szaknyelv - jogtudomány - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 34(078)
[AN 3591300]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Contract law = Szerződések joga. - 2015. - 241 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-239-097-0 fűzött : 6500,- Ft
[AN 3591304] MARC

ANSEL
UTF-87094 /2015.
   Metafilológia / szerk. Déri Balázs [et al.]. - Budapest : Ráció, 2011-2014. - 2 db ; 21 cm
irodalomtudomány - filológia
80 *** 82.07
[AN 3398394]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Szerző, könyv, jelenetek / szerk. Kelemen Pál [et al.]. - 2014. - 855 p. - (Filológia, ISSN 2062-0799 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5047-76-3 fűzött : 4100,- Ft
[AN 3591222] MARC

ANSEL
UTF-87095 /2015.
Miszler Mónika
   Német - magyar szótár / Miszler Mónika. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2015. - 206 p. ; 15 cm
borító- és gerinccím: Magyar - német, német - magyar szótár
ISBN 978-963-2901-59-6 fűzött
német nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=30=945.11 *** 801.323=945.11=30
[AN 3590887]
MARC

ANSEL
UTF-87096 /2015.
Pusztay János (1948-)
   Találkozásaim Patyomkin herceggel / Pusztay János ; [graf. Várhelyi Csilla] ; [kiad. az Inter Kultúra-, Nyelv- és Médiakutató Központ Nonprofit Kft.]. - Budapest : Iku, 2015. - 140 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5556-00-5 fűzött
Oroszország - finnugor nyelvek - nyelvpolitika - nyelvhasználat
809.451.1-06 *** 800.7 *** 342.725(47)
[AN 3589786]
MARC

ANSEL
UTF-87097 /2015.
Radványi Tamás
   English for business and everyday use : középfokú társalgási és üzleti nyelvkönyv / Radványi Tamás, Székács Györgyné. - Átd. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2015, cop. 2009. - 341 p. : ill. ; 24 cm. - (Gazdasági nyelvkönyv sorozat, ISSN 1787-8535)
Internetes hozzáféréssel. - Bibliogr.: p. 341.
ISBN 978-963-05-9324-3 fűzött
angol nyelv - szaknyelv - üzleti élet - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 658.1
[AN 3594574]
MARC

ANSEL
UTF-87098 /2015.
Rovere-Fenati, Beatrice
Pons im Griff - Praxis-Grammatik Italienisch (magyar)
   Pons nyelvtan 3 lépésben : olasz : [felfedezés, megértés, gyakorlás] / Beatrice Rovere-Fenati ; [graf. Iris Hauptmann-Wewer] ; [ford. Balázs Márta]. - 2. kiad. - Budapest : Klett, 2015, cop. 2006. - 255 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5258-27-5 fűzött
olasz nyelv - nyelvtan - nyelvkönyv
805.0-5(078)=945.11
[AN 3593811]
MARC

ANSEL
UTF-87099 /2015.
Vizvári Róbert
   English for everybody / Vizvári Róbert. - Budapest : Heraldika, cop. 2015. - 458 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 458.
ISBN 978-963-9204-96-6 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3589632]
MARC

ANSEL
UTF-87100 /2015.
Walker, Gordon
Pons last minute Englisch (magyar)
   Pons last minute angol útiszótár / Gordon Walker ; [ford. Tóth Ákos]. - 4. kiad. - Budapest : Klett, 2015, cop. 2003. - 256 p. ; 12 cm
ISBN 978-615-5127-79-3 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - útiszótár
801.323=945.11=20
[AN 3593578]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

7101 /2015.
Kántás Balázs (1987-)
   "Vannak még dalok túl az emberen" : írások Paul Celan költészetéről, líraesztétikájáról és recepciójáról / Kántás Balázs ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2015. - 403, [5] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 397-[404].
ISBN 978-963-263-470-8 fűzött : 3490,- Ft
Celan, Paul (1920-1970)
Franciaország - író - német irodalom - 20. század - műelemzés
830(44)(092)Celan,_P. *** 82.01
[AN 3591272]
MARC

ANSEL
UTF-87102 /2015.
   Mint a mesében? : tanulmányok a mese fontosságáról / összeáll. és szerk. Szávai Ilona. - 2. kiad. - Budapest : Pont, 2014, cop. 2009. - 109 p. : ill. ; 23 cm. - (Fordulópont könyvek, ISSN 1585-5503)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9957-41-1 fűzött : 2625,- Ft
gyermeklélektan - műfajelmélet - mesekutatás - mese
82.01-34 *** 159.922.7
[AN 3593726]
MARC

ANSEL
UTF-87103 /2015.
Skutta Franciska (1953-)
   Approches structurales du récit littéraire / Franciska Skutta. - [Budapest] : L'Harmattan, [2014]. - 187 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 175-183.
ISBN 978-963-236-921-1 fűzött : 2300,- Ft
francia irodalom története - narratológia - szövegnyelvészet
840(091) *** 82.01 *** 82.07
[AN 3589853]
MARC

ANSEL
UTF-87104 /2015.
Szörényi László (1945-)
   Petrarca Budapesten : esszék, tanulmányok / Szörényi László. - 2. kiad. - Budapest : Nap K., cop. 2015. - 256 p. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9658-95-0 kötött : 3150,- Ft
világirodalom története - magyar irodalom története - magyar irodalom - esszé - műelemzés
82(091) *** 894.511(091) *** 894.511-4 *** 82.01
[AN 3593679]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

7105 /2015.
Beney Zsuzsa (1930-2006)
   "Nem látta senki más..." : versközelben / Beney Zsuzsa ; szerk. Daróczi Anikó és Szűcs Teri. - Budapest : Gondolat, 2015. - 223 p. : ill. ; 19 cm
A gerincen számozási adatként: 7. - Bibliogr.
ISBN 978-963-693-556-6 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom története - költészet - műelemzés
894.511(091)-14 *** 82.01-14
[AN 3589934]
MARC

ANSEL
UTF-87106 /2015.
   "Csillagtoronyban" : tanulmányok Jékely Zoltánról / szerk. Palkó Gábor, Péterfy Sarolt. - Budapest : PIM, 2014. - 243 p. : ill. ; 20 cm. - (PIM studiolo, ISSN 2064-7581)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5517-01-3 fűzött
Jékely Zoltán (1913-1982)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Jékely_Z.
[AN 3591138]
MARC

ANSEL
UTF-87107 /2015.
Jókai Anna (1932-)
   Válaszoltam : válogatott interjúk / Jókai Anna. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2015. - 317 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5479-07-6 kötött : 3400,- Ft
Jókai Anna (1932-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - interjú
894.511(092)Jókai_A.(047.53)
[AN 3590498]
MARC

ANSEL
UTF-87108 /2015.
   Mesterkönyvek faggatása : tanulmányok Gárdonyi Géza és Bródy Sándor művészetéről / szerk. Bednanics Gábor, Kusper Judit. - Budapest : Ráció, 2015. - 563 p. : ill. ; 20 cm. - (Ráció-tudomány, ISSN 1787-5234 ; 20.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5047-70-1 fűzött : 3500,- Ft
Gárdonyi Géza (1863-1922)
Bródy Sándor (1863-1924)
Magyarország - író - narratológia - 19. század - 20. század - műelemzés
894.511(092)Gárdonyi_G. *** 894.511(092)Bródy_S. *** 82.01-3
[AN 3591230]
MARC

ANSEL
UTF-87109 /2015.
Pomogáts Béla (1934-)
   Történelmi sorsfordulók : az I. világháború a magyar irodalomban / Pomogáts Béla. - Budapest : Lucidus, 2015. - 144 p. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9465-88-6 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom története - első világháború - trianoni békeszerződés - 20. század
894.511(091)"19" *** 355.48(100)"1914/1918" *** 341.382"1920"
[AN 3590282]
MARC

ANSEL
UTF-87110 /2015.
Róna Judit, M. (1951-)
   Nap nap után : Babits Mihály életének kronológiája, 1915-1920 / Róna Judit. - Budapest : Balassi, cop. 2014. - 2 db ; 24 cm. - (Babits-kronológia ; 3.)
ISBN 978-963-506-947-7 fűzött
Babits Mihály (1883-1941)
Magyarország - író - 20. század - életrajz - kronológia
894.511(092)Babits_M.(0:930.24)
[AN 3581664]
MARC

ANSEL
UTF-8


   B köt., 1919-1920. - p. 465-857.
Bibliogr.
[AN 3591247] MARC

ANSEL
UTF-87111 /2015.
Szörényi László (1945-)
   A nagy, a várt, rettegett jövendő : tanulmányok a XIX. századi magyar irodalomról / Szörényi László. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2015. - 172 p. : ill. ; 25 cm. - (Tempevölgy könyvek, ISSN 2061-8603 ; 17.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9990-32-6 kötött
magyar irodalom története - 19. század
894.511(091)"18"
[AN 3590181]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

7112 /2015.
Akins, Karen
Loop (magyar)
   Időhurok / Karen Akins ; [ford. Heinisch Mónika]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 327 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-032-1 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3591242]
MARC

ANSEL
UTF-87113 /2015.
Andri Snær Magnason (1973-)
Tímakistan (magyar)
   Időláda / Andri Snær Magnason ; ford. Patat Bence. - Budapest : Gondolat, 2015. - 279, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-693-583-2 fűzött : 3490,- Ft
izlandi irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
839.59-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3589949]
MARC

ANSEL
UTF-87114 /2015.
Asimov, Isaac (1920-1992)
The caves of steel (magyar)
   Acélbarlangok : Robot-sorozat 1 / Isaac Asimov ; [ford. Vámosi Pál]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 295 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-689-674-4 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3591192]
MARC

ANSEL
UTF-87115 /2015.
Asimov, Isaac (1920-1992)
The naked sun (magyar)
   A mezítelen nap : Robot-sorozat 2 / Isaac Asimov ; [ford. Baranyi Gyula]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 291, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-689-675-1 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3591196]
MARC

ANSEL
UTF-87116 /2015.
Baccalario, Pierdomenico (1974-)
Century 4 : la prima sorgente (magyar)
   Century : az ősforrás / Pierdomenico Baccalario ; Iacopo Bruno illusztrációival ; [... ford. Balkó Ágnes]. - [Budapest] : Pongrác, cop. 2015. - 363, [3] p., [16] t. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5131-24-0 kötött : 3600,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3590708]
MARC

ANSEL
UTF-87117 /2015.
Berner, Rotraut Susanne (1948-)
Karlchen-Geschichten (magyar)
   Misu, a kisnyuszi : nyúlfarknyi történetek / Rotraut Susanne Berner ; [ford. Győri Hanna]. - [Budapest] : Pagony, cop. 2015. - 60, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-410-001-0 kötött : 2490,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3590834]
MARC

ANSEL
UTF-87118 /2015.
Bolouri, Joanna
The list (magyar)
   A lista / Joanna Bolouri ; [ford. Gázsity Mila]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 417 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-951-6 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3591235]
MARC

ANSEL
UTF-87119 /2015.
Bonetti, Mathilde (1971-)
Un cerbiatto nel cuore (magyar)
   Az én Bambim / Mathilde Bonetti ; Linda Cavallini illusztrációival ; [ford. Lénárd Csilla]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 127 p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Martina naplója ; 1.)
ISBN 978-963-245-446-7 kötött : 1499,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3594326]
MARC

ANSEL
UTF-87120 /2015.
Buckingham, Royce
Demonkeeper (magyar)
   Démonőrző / Royce Buckingham ; [... ford. Zubovics Katalin]. - [Budapest] : Pongrác, cop. 2015. - 239, [6] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5131-14-1 kötött : 3000,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3590698]
MARC

ANSEL
UTF-87121 /2015.
Chase, Loretta Lynda (1949-)
Last night's scandal (magyar)
   Egy utolsó botrány : [Carsington fivérek 5.] / Loretta Chase ; [ford. Tóth Gizella]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 407 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-919-6 fűzött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3591381]
MARC

ANSEL
UTF-87122 /2015.
Christie, Agatha (1890-1976)
Elephants can remember (magyar)
   Az elefántok mindenre emlékeznek / Agatha Christie ; [ford. Horváth Kornélia]. - Budapest : Európa, 2015. - 272 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
Megj. "Az elefántok nem felejtenek" címmel is. - A sorozatcím feltüntetése nélkül
ISBN 978-963-07-8924-0 kötött : 2490,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3593529]
MARC

ANSEL
UTF-87123 /2015.
Coelho, Paulo (1947-)
Adultério (magyar)
   Házasságtörés / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 3. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2015. - 301, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-353-5 kötött : 3490,- Ft
brazil irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 3593495]
MARC

ANSEL
UTF-87124 /2015.
Desplechin, Marie (1959-)
Le journal d'Aurore : jamais contente (magyar)
   Totál titkos naplóm : sehogy se jó! / Marie Desplechin ; [ford. Nagy Abonyi Melinda]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 149 p. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
A borítófedélen és a gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-245-391-0 fűzött : 1699,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény - naplóregény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3594353]
MARC

ANSEL
UTF-87125 /2015.
   Drága édesanyám : 15 megható történet arról, aki a legfontosabb / [fel. szerk. Peiker Éva]. - 2. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2015. - 206 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-311-5 kötött : 1990,- Ft
világirodalom - anya - elbeszélés - antológia
82-32=945.11 *** 316.37-055.52-055.2(0:82-32)
[AN 3593565]
MARC

ANSEL
UTF-87126 /2015.
   Az élet kiskönyve : jókívánságok az életre / [szerk. Vágó Gy. Zsuzsanna] ; [ford. Tőzsér Richárd, Vágó Gy. Zsuzsanna]. - [Budapest] : Kassák, cop. 2015. - 110 p. ; 17 cm. - (Bölcsességek kincsestára, ISSN 1416-079X ; 35.)
ISBN 978-963-9100-98-5 kötött : 1490,- Ft
világirodalom - aforizma - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 3594358]
MARC

ANSEL
UTF-87127 /2015.
Ende, Michael (1929-1995)
Momo (magyar)
   Momo avagy Furcsa történet az időtolvajokról s a gyermekről, aki visszahozta az embereknek az ellopott időt : meseregény / Michael Ende ; [ford. Kalász Márton]. - 12. kiad. - Budapest : Móra, cop. 2015. - 233, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9893-5 kötött : 2299,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3593734]
MARC

ANSEL
UTF-87128 /2015.
Figuli, Margita (1909-1995)
Tri gaštanové kone (angol)
   Three chestnut horses / Margita Figuli ; transl. by John Minahane. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2014. - 157 p. ; 21 cm. - (Central European classics, ISSN 1418-0162)
ISBN 978-963-386-054-0 fűzött
szlovák irodalom - regény - fordítás
885.4-31=20
[AN 3590040]
MARC

ANSEL
UTF-87129 /2015.
Fowles, John (1926-2005)
The collector (magyar)
   A lepkegyűjtő / John Fowles ; [ford. Róna Ilona]. - Budapest : Európa, 2015. - 261 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-07-9989-8 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3593512]
MARC

ANSEL
UTF-87130 /2015.
Gibson, Rachel
The trouble with Valentine's Day (magyar)
   Valentin-nap és egyéb őrültségek [elektronikus dok.] / Rachel Gibson. - Szöveg (epub : 665 KB). - [Budapest] : Athenaeum, cop. 2015
Ford. Szieberth Ádám. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133051. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-413-6
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3594141]
MARC

ANSEL
UTF-87131 /2015.
Green, Sally
Half bad (magyar)
   Half bad : fogság / Sally Green ; [ford. Bosnyák Viktória]. - Budapest : Cicero, cop. 2014. - 382 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-539-875-1 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - ifjúsági irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3591410]
MARC

ANSEL
UTF-87132 /2015.
Hand, Cynthia (1978-)
Unearthly (magyar)
   Angyalsors / Cynthia Hand ; [ford. Komáromy Rudolf]. - 2. kiad., utánny. - Szeged : Maxim, [2015], cop. 2011. - 452 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-199-0 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3594339]
MARC

ANSEL
UTF-87133 /2015.
Hannah, Sophie (1971-)
The monogram murders (magyar)
   A monogramos gyilkosságok : Agatha Christie Hercule Poirot új esete / Sophie Hannah ; [ford. Molnár Eszter]. - Budapest : Európa, 2015. - 499, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9894-5 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3593515]
MARC

ANSEL
UTF-87134 /2015.
Kehlmann, Daniel (1975-)
F (magyar)
   F : regény / Daniel Kehlmann ; [ford. Fodor Zsuzsa]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2015. - 320 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2781-3 kötött : 3290,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3593526]
MARC

ANSEL
UTF-87135 /2015.
Kenner, Julie (1965-)
Heated (magyar)
   Őrült vágy [elektronikus dok.] / J. Kenner. - Szöveg (epub : 744 KB). - [Budapest] : Athenaeum, [2015], cop. 2014
Ford. Szilágyiné Márton Andrea. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133050. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-415-0
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-993(73)=945.11
[AN 3594137]
MARC

ANSEL
UTF-87136 /2015.
Kerr, Philip (1956-)
March violets (magyar)
   Berlin noir : halálos március / Philip Kerr ; [ford. Illés Róbert]. - Budapest : Jaffa, 2015. - 270 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5492-57-0 fűzött : 2940,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3589792]
MARC

ANSEL
UTF-87137 /2015.
Kim Suki (1970-)
Without you, there is no us (magyar)
   Nélküled mi sem vagyunk : élet az észak-koreai diktatúra elit egyetemén / Suki Kim ; [ford. Izing Róbert]. - Budapest : HVG Kv., 2015. - 312 p. : ill., térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-304-265-6 fűzött : 3500,- Ft
Koreai Népi Demokratikus Köztársaság - helyismeret - diktatúra - amerikai angol irodalom - ezredforduló - memoár
820-94(73)=945.11 *** 908.519.3(0:82-94) *** 323.282(519.3)"200/201"(0:82-94)
[AN 3591184]
MARC

ANSEL
UTF-87138 /2015.
Kuzneski, Chris (1969-)
The hunters (magyar)
   A vadászok / Chris Kuzneski ; [ford. Bori Erzsébet]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 587 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-726-0 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3591388]
MARC

ANSEL
UTF-87139 /2015.
Läckberg, Camilla (1974-)
Isprinsessan (magyar)
   Jéghercegnő / Camilla Läckberg ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2015. - 271 p. ; 22 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-317-6 fűzött : 2980,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3593846]
MARC

ANSEL
UTF-87140 /2015.
Laczházi Gyula (1973-)
   Társiasság és együttérzés a felvilágosodás magyar irodalmában / Laczházi Gyula. - Budapest : Ráció, 2014. - 231 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 209-224.
ISBN 978-615-5047-72-5 fűzött : 2750,- Ft
kultúratörténet - eszmetörténet - erkölcsfilozófia - magyar irodalom története - német irodalom története - irodalmi hatás - felvilágosodás - 18. század - műelemzés
830.091"17" *** 177 *** 316.75(439)"17" *** 894.511(091)"17/180"
[AN 3590886]
MARC

ANSEL
UTF-87141 /2015.
Laurens, Stephanie
The capture of the Earl of Glencrae (magyar)
   Glencrae gróf zsákmánya : Cynster nővérek 3/3 / Stephanie Laurens ; [ford. Bozai Ágota]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 483 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-966-0 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3591159]
MARC

ANSEL
UTF-87142 /2015.
Laurens, Stephanie
In pursuit of Eliza Cynster (magyar)
   Eliza Cynster elrablása : Cynster nővérek 3/2 / Stephanie Laurens ; [ford. Bozai Ágota]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 467 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-961-5 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3591152]
MARC

ANSEL
UTF-87143 /2015.
Laurens, Stephanie
Viscount Breckenridge to the rescue (magyar)
   Breckenridge vikomt, a megmentő : Cynster nővérek 3/1 / Stephanie Laurens ; [ford. Bozai Ágota]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 491 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-924-0 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3591147]
MARC

ANSEL
UTF-87144 /2015.
Lee, Patrick (1976-)
Runner (magyar)
   A futó / Patrick Lee ; [ford. Bihari György]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 382 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-689-948-6 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3591393]
MARC

ANSEL
UTF-87145 /2015.
   A lélek kincseskönyve : érezd a lelkeddel / [szerk. Angelisz Irini] ; [ford. Angelisz Irini, Tőzsér Richárd, Vágó Gy. Zsuzsanna]. - [Budapest] : Kassák, cop. 2015. - 119 p. ; 17 cm. - (Bölcsességek kincsestára, ISSN 1416-079X ; 36.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9100-97-8 kötött : 1490,- Ft
világirodalom - aforizma - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 3594384]
MARC

ANSEL
UTF-87146 /2015.
Lindsey, Johanna (1952-)
Stormy persuasion (magyar)
   Viharos meggyőzés : [a Malory család 11] / Johanna Lindsey ; [ford. Gondáné Kaul Éva]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 466 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-962-2 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3591273]
MARC

ANSEL
UTF-87147 /2015.
Macourek, Miloš (1926-2002)
Mach a Šebestová ve škole (magyar)
   Matyi és Sári az iskolában / Miloš Macourek ; [ill.] Adolf Born ; ford. Kocsis Péter. - [Budapest] : Pagony, [2015]. - 136, [11] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-615-5441-96-7 kötött : 3590,- Ft
cseh irodalom - gyermekirodalom - mese
885.0-34(02.053.2)=945.11
[AN 3590535]
MARC

ANSEL
UTF-87148 /2015.
McDonald, Megan
Judy Moody (magyar)
   Durrbele Dorka belevág / Megan McDonald ; ill. Peter H. Reynolds ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 156, [3] p. : ill. ; 19 cm
A gerincen és a borítófedélen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-11-9926-0 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3593748]
MARC

ANSEL
UTF-87149 /2015.
Mortier, Erwin (1965-)
Gestameld liedboek (magyar)
   Dadogó dalok könyve : anyaévszakok / Erwin Mortier ; [ford. Gera Judit]. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2014. - 180 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5353-43-7 fűzött : 2750,- Ft
flamand irodalom - regény
839.32-31=945.11
[AN 3590300]
MARC

ANSEL
UTF-87150 /2015.
Nesbø, Jo (1960-)
Hodejegerne (magyar)
   Fejvadászok / Jo Nesbø ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Animus, 2015. - 287 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-055-7 fűzött : 2980,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3593840]
MARC

ANSEL
UTF-87151 /2015.
   Nevesd végig az életed! / [szerk. és ford. György Edit és Tőzsér Richárd]. - [Budapest] : Kassák, cop. 2015. - 156 p. ; 17 cm. - ("Bölcsességek kincsestára" sorozat, ISSN 1416-079X ; 38.)
ISBN 978-963-9757-12-7 kötött : 1490,- Ft
világirodalom - aforizma - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 3594389]
MARC

ANSEL
UTF-87152 /2015.
Nix, Garth (1963-)
Sabriel (magyar)
   Sabriel : Régi Királyság-sorozat / Garth Nix ; [ford. Békési József és Juhász Viktor]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 339 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-993-6 fűzött : 2990,- Ft
ausztrál irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(94)=945.11
[AN 3591268]
MARC

ANSEL
UTF-87153 /2015.
Noronen, Paula
Stella has enough! (magyar)
   Sztella világgá megy! / [szerző Paula Noronen] ; [... rajz. Diana Egea] ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - [Fót] : JCS Média, [2015]. - 108 p. : ill., részben színes ; 21 cm
keretcím: Angry birds: Stella naplók
ISBN 978-615-5507-12-0 fűzött : 1999,- Ft
angol nyelvű irodalom - gyermekirodalom
820-93=945.11
[AN 3589673]
MARC

ANSEL
UTF-87154 /2015.
Park, Jessica
Flat-out love (magyar)
   Flat-out love : szeretni bolondulásig / Jessica Park ; [ford. Komáromy Zsófia]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 335 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-373-541-1 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3594350]
MARC

ANSEL
UTF-87155 /2015.
Parvela, Timo (1964-)
Ella aalloilla (magyar)
   Ella a tengeren / Timo Parvela ; [ford. Patat Bence] ; [ill. Almási Zétény]. - Budapest : Pongrác K., 2015. - 172 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5131-54-7 kötött : 2600,- Ft
finn irodalom - gyermekirodalom
894.541-93=945.11
[AN 3590681]
MARC

ANSEL
UTF-87156 /2015.
Pasqualotto, Mario
La scuola dei pirati (magyar)
   Kalóziskola / Sir Steve Stevenson ; ill. Stefano Turconi ; [ford. Lénárd Csilla]. - Szeged : Könyvmolyképző, 2015-. - ill., színes ; 21 cm
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3594341]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A medúza-szirt. - 2. kiad. - 2015. - 85, [10] p.
ISBN 978-963-373-092-8 kötött : 1599,- Ft
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3594345] MARC

ANSEL
UTF-87157 /2015.
Pol, Jan (1942-)
Never turn your back on an Angus cow (magyar)
   Meg ne fogd a tehán farkát! : egy régimódi állatorvos hétköznapjai / Jan Pol és David Fisher. - Budapest : Jaffa, 2015. - 261 p. ; 20 cm
Ford. Bertalan György
ISBN 978-615-5492-61-7 fűzött : 2940,- Ft
állatorvos - amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11 *** 619(0:82-94)
[AN 3589833]
MARC

ANSEL
UTF-87158 /2015.
Rech, Lindsay Faith (1978-)
It started with a dare (magyar)
   Felelsz vagy mersz : [nem könnyű tizenévesen...] / Lindsay Faith Rech ; [... ford. Herendi Ráhel]. - [Budapest] : Pongrác K., cop. 2015. - 343, [8] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5131-26-4 kötött : 3600,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3590702]
MARC

ANSEL
UTF-87159 /2015.
Roberts, C. J.
Captive in the dark (magyar)
   Captive in the dark : fogoly a sötétben / C. J. Roberts ; [ford. Sándor Alexandra Valéria]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 262 p. ; 21 cm. - (Rázós könyvek, ISSN 2416-1195)
ISBN 978-963-373-871-9 fűzött : 2699,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - bűnügyi regény
820-993(73)=945.11 *** 820-312.4(73)=945.11
[AN 3591137]
MARC

ANSEL
UTF-87160 /2015.
Russinovich, Mark (1966-)
Rogue code (magyar)
   Tolvaj kód / Mark Russinovich ; [ford. Ábrányi Henrietta, Kis Balázs és Losonczy Gergő]. - Bicske : Szak K., 2015. - 465 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9863-38-5 fűzött : 4990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3589987]
MARC

ANSEL
UTF-87161 /2015.
Seneca, Lucius Annaeus (Kr. e. 4?-Kr. u. 65)
   Menj, és légy ember! : útmutatás az élethez / Lucius Annaeus Seneca ; [ford. és szerk. Vágó Gy. Zsuzsanna]. - Bőv., átd. kiad. - [Budapest] : Kassák, 2015. - 118 p. ; 17 cm. - (Bölcsességek kincsestára, ISSN 1416-079X ; 28.)
ISBN 978-963-9757-36-3 kötött : 1490,- Ft
ókori latin irodalom - ókori filozófia
871-96=945.11 *** 1(37)Seneca,_L._A.
[AN 3594393]
MARC

ANSEL
UTF-87162 /2015.
Spink, Les
Piggies and pirates! (magyar)
   Malacok és kalózok! / [szerző Les Spink] ; [ill. David Baldeon] ; [ford. Sánta Balázs]. - [Fót] : JCS Média, [2014]. - 88 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Malac-sziget hősei ; 2.)
keretcím: Bad piggies
angol irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv
820-93=945.11
[AN 3589664]
MARC

ANSEL
UTF-87163 /2015.
Spjut, Stefan (1973-)
Stallo (magyar)
   Stallo / Stefan Spjut ; [ford. Fejérvári Boldizsár]. - Budapest : Libri : JAK, 2015. - 635 p. ; 21 cm. - (JAK világirodalmi sorozat, ISSN 1585-6542 ; 76.)
ISBN 978-963-310-346-3 kötött : 4490,- Ft
svéd irodalom - fantasztikus regény
839.7-312.9=945.11
[AN 3590563]
MARC

ANSEL
UTF-87164 /2015.
Tartt, Donna (1963-)
The secret history (magyar)
   A titkos történet / Donna Tartt ; ford. Greskovits Endre. - Budapest : Park, cop. 2015. - 486 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-355-185-1 kötött : 3900,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3593806]
MARC

ANSEL
UTF-87165 /2015.
   Vom Neujahr bis Silvester : zweisprachiger deutsch - ungarischer Gedichtband : Auswahl Gedichte von deutschen Dichtern = Újévtől szilveszterig : kétnyelvű német - magyar verseskötet : válogatás német költők verseiből / Szalki Bernáth Attila versfordításai. - [Budapest] : Szalki Bernáth A., 2015. - 239 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-1330-0 fűzött
német irodalom - vers - antológia - kétnyelvű dokumentum
830-14.02(082)=945.11
[AN 3590087]
MARC

ANSEL
UTF-87166 /2015.
Vonnegut, Kurt (1922-2007)
Slapstick (magyar)
   Börleszk avagy Nincs többé magány / Kurt Vonnegut ; [ford. Borbás Mária] ; [versford. Orbán Ottó]. - 4. kiad. - Budapest : Helikon, cop. 2015. - 298 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-672-4 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3593570]
MARC

ANSEL
UTF-87167 /2015.
Westö, Kjell (1961-)
Hägring 38 (magyar)
   Délibáb : regény / Kjell Westö ; ford. Jávorszky Béla. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2015. - 292 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5479-08-3 kötött : 2900,- Ft
finnországi svéd irodalom - regény
839.7-31(480)=945.11
[AN 3590254]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

7168 /2015.
Árpás Károly (1955-)
   Hitvesi költészet / Árpás Károly. - Budapest : Hungarovox, 2015. - 168 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5351-92-1 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3590037]
MARC

ANSEL
UTF-87169 /2015.
Arrow, Yvett
   A hotel rejtélye / Yvett Arrow. - [Szekszárd] : Magánkiad., 2014. - 110 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-9964-2 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3589396]
MARC

ANSEL
UTF-87170 /2015.
Balázs Ágnes (1991-)
   Igaz fények : versek / Balázs Ágnes. - Budapest : Rím, 2015. - 64 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5266-48-5 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3590652]
MARC

ANSEL
UTF-87171 /2015.
Bartis Attila (1968-)
   A nyugalom / Bartis Attila. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2015, cop. 2001. - 325 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2251-1 kötött : 3290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3593528]
MARC

ANSEL
UTF-87172 /2015.
Bencze György Tamás
   Viszontlátásra Barcelonában / Bencze György Tamás. - [Budapest] : Aroma Book : Ab Ovo, cop. 2015. - 201, [2] ; 21 cm
ISBN 978-615-5353-68-0 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3590290]
MARC

ANSEL
UTF-87173 /2015.
Benyó Judit (1945-)
   Szerelem-madár : összegyűjtött versek, 1965-2013 / Benyó Judit. - Budapest : Book and Walk Kft., [2014]. - 349 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-1122-1 fűzött
magyar irodalom - vers - összegyűjtött művek
894.511-14
[AN 3590233]
MARC

ANSEL
UTF-87174 /2015.
Berta Zsolt (1966-)
   Jancsiszög / Berta Zsolt. - 2. kiad. - Budapest : M. Napló, 2015. - 453 p. ; 19 cm. - (Magyar Napló regénypályázat)
ISBN 978-615-5465-36-9 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3594288]
MARC

ANSEL
UTF-87175 /2015.
Bíró Szabolcs (1988-)
   Anjouk / Bíró Szabolcs. - Budapest : Athenaeum, 2015-. - 21 cm
Felvidék - Anjou-kor - határon túli magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6(437.6)
[AN 3590983]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Liliom és vér. - 2015. - 341 p.
Bibliogr.: p. 339-341.
ISBN 978-963-293-237-8 kötött : 3490,- Ft
Felvidék - határon túli magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6(437.6)
[AN 3590987] MARC

ANSEL
UTF-87176 /2015.
Bodosi György (1925-)
   Csillagórán / Bodosi György ; [megj. a Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadásában]. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2015. - 231 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9990-33-3 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3590185]
MARC

ANSEL
UTF-87177 /2015.
Cserenkó Gábor (1978-)
   Nem veled nevetek / Cserenkó Gábor. - Budapest : Hungarovox, 2015. - 89 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5351-96-9 fűzött : 1400,- Ft
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3590056]
MARC

ANSEL
UTF-87178 /2015.
Csorba Piroska (1952-)
   Falra hányt borsó / Csorba Piroska ; [ill. Urbán Tibor]. - Miskolc : Bíbor K., 2014. - 80 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9988-83-5 fűzött : 1260,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági irodalom - vers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3591318]
MARC

ANSEL
UTF-87179 /2015.
Csukás István (1936-)
   Süsü, a sárkány / Csukás István ; [a rajzokat ... kész. László Maya]. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2015. - 168, [3] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-245-221-0 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3594400]
MARC

ANSEL
UTF-87180 /2015.
Dani Imre (1950-)
   Amit innen látok / Dani Imre. - [Hódmezővásárhely] : Dani I., 2014. - 144 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8867-7 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3589360]
MARC

ANSEL
UTF-87181 /2015.
Eliza Beth (1959-)
   Tündérsúgta mesék / Eliza Beth és Bódai-Soós Judit ... ; Körmendi Edit ill. - [Szombathely] : Magánkiad., 2014. - 65, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8447-1 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3589497]
MARC

ANSEL
UTF-87182 /2015.
Fehér Béla (1949-)
   Kossuthkifli : hazafias kalandregény / Fehér Béla. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2015. - 335 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2962-6 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3593560]
MARC

ANSEL
UTF-87183 /2015.
Fejes Pál (1931-)
   "Életem örömteli és boldogtalan napjai" / Fejes Pál. - Budapest : Heraldika, cop. 2015. - 142 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9204-97-3 fűzött
Fejes Pál (1931-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3589622]
MARC

ANSEL
UTF-87184 /2015.
Fekete István (1900-1970)
   Bogáncs / Fekete István. - 11. kiad. - Budapest : Móra, cop. 2015. - 303 p. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 978-963-11-9897-3 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3593744]
MARC

ANSEL
UTF-87185 /2015.
Ficsorné Kapus Mónika
   A középső : ifjúsági regény / Ficsorné Kapus Mónika ; [ill. Aureole]. - Utánny. - Budapest : Kálvin, 2015. - 171 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-558-069-9 fűzött : 590,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3593571]
MARC

ANSEL
UTF-87186 /2015.
Grecsó Krisztián (1976-)
   Pletykaanyu : elbeszélések / Grecsó Krisztián. - 2. jav. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, 2015, cop. 2006. - 191, [4] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2497-3 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3593561]
MARC

ANSEL
UTF-87187 /2015.
Gülch Csaba (1959-)
   A hóesés befogad : valóság, érzések, álmok, látomás / Gülch Csaba ; [... versillusztrációk Babos Ágnes] ; [kiad. a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér]. - Győr : Dr. Kovács P. M. Kvt. és Közösségi Tér, 2015. - 90, [3] p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-88979-6-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3590640]
MARC

ANSEL
UTF-87188 /2015.
Győri Ilona (1949-)
   Egy duett parafrázisa / Győri Ilona Mária. - Miskolc : Bíbor K., 2014. - 146 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9988-97-2 fűzött
magyar irodalom - memoár - vers
894.511-14 *** 894.511-94
[AN 3591316]
MARC

ANSEL
UTF-87189 /2015.
Habos László (1963-)
   Elengedett kézzel : versek / Habos László ; [kiad. a Poly-Art Alapítvány]. - Érd : Poly-Art Alapítvány, 2015. - 105 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80129-3-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3591202]
MARC

ANSEL
UTF-87190 /2015.
Hajdrik József (1951-)
   Vaddisznó Vendel apa lett / Hajdrik József ; rajz. Halasi Éva. - Szeged : Magánkiad., 2014. - 38 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Papamesék ; 1.)
ISBN 978-963-08-8411-2 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3589476]
MARC

ANSEL
UTF-87191 /2015.
Hajós Erika
   Illem Kata és Árnyapó és más testvérmesék / [írta és rajz.] Hajós Erika. - [Győr] : AmbrooBook, cop. 2015. - 59, [4] p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5379-13-0 kötött : 2950,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3591269]
MARC

ANSEL
UTF-87192 /2015.
   Harag, bűn, elengedés. - Érd : Poly-Art Alapítvány, 2015. - 93 p. : ill., részben színes ; 15 cm. - (Érdi irka zsebkönyvek, ISSN 2063-7039)
Fűzött
magyar irodalom - vers - próza - antológia
894.511-14(082) *** 894.511-3(082)
[AN 3591214]
MARC

ANSEL
UTF-87193 /2015.
Harencsár László (1959-)
   Egy híján húsz / Harencsár László. - Szarvas : Digitális Kalamáris, 2015. - 71 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5431-03-6 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3590078]
MARC

ANSEL
UTF-87194 /2015.
Hidasi József (1945-)
   Az élet bárkái / Hidasi József. - Salgótarján : Szerző, 2015. - 290 p. ; 21 cm. - (Általános könyvek ; 1.)
Tart.: Különleges történetÞ; Tanya a város szélén : a nyár tizenhét pillanata kisregényben
ISBN 978-963-89371-5-5 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3591307]
MARC

ANSEL
UTF-87195 /2015.
Jókai Mór (1825-1904)
   A kőszívű ember fiai / Jókai Mór. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 573 p. ; 20 cm. - (Életreszóló regények)
ISBN 978-963-09-8064-7 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3593833]
MARC

ANSEL
UTF-87196 /2015.
József Attila (1905-1937)
   Altató / József Attila ; ill. Szőnyi Gergely. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 15x22 cm
ISBN 978-963-373-439-1 kötött : 999,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3591131]
MARC

ANSEL
UTF-87197 /2015.
Juhász Kató
   Bíborka szabadsága / Juhász Kató ; [ill. Szemán Petra]. - [Miskolc] : Magánkiad., 2014. - 147, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0484-1 fűzött
magyar irodalom - állatirodalom - ifjúsági könyv
894.511-35(02.053.2)
[AN 3589479]
MARC

ANSEL
UTF-87198 /2015.
Juhász Kató
   Kirekesztve / Juhász Kató. - [Miskolc] : Magánkiad., 2014. - 144 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-8716-8 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - rendszerváltás - elbeszélés
894.511-32 *** 943.9"198/199"(0:82-32)
[AN 3589387]
MARC

ANSEL
UTF-87199 /2015.
Juhász Kató
   A példakép / Juhász Kató. - [Miskolc] : Magánkiad., 2014. - 109, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0592-3 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3589537]
MARC

ANSEL
UTF-87200 /2015.
Kámán István
   Tánc a téren : Kámán István versei. - Szombathely : Szerző, 2015. - 95 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-1920-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3589894]
MARC

ANSEL
UTF-87201 /2015.
Kanyár Erika (1949-)
   A vigasz lángjai / Kanyár Erika ; [kiad. a Művészetek Háza ...]. - Veszprém : Művészetek Háza, 2014. - 74 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9105-86-7 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3590031]
MARC

ANSEL
UTF-87202 /2015.
Kaposi Krisztina
   Egyszer... és újra : szerelemMese / Kaposi Krisztina. - [Érd] : [Kaposi K.], 2015. - 358 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-2008-7 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3594323]
MARC

ANSEL
UTF-87203 /2015.
Kenéz Heka Etelka
   Bölcs gondolatvillanások / Kenéz Heka Etelka. - [Hódmezővásárhely] : Kenéz Heka E., 2014. - 159 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89910-1-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3589469]
MARC

ANSEL
UTF-87204 /2015.
Kenéz Heka Etelka
   A szellem bűvöletében / Kenéz Heka Etelka. - [Hódmezővásárhely] : Kenéz Heka E., 2015. - 152 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89910-2-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3589472]
MARC

ANSEL
UTF-87205 /2015.
Kerner Mariann (1984-)
   Te vagy a híd / Kerner Mariann. - [Veszprém] : Firmus et Diligens Kft., 2015. - 131 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2120-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3590062]
MARC

ANSEL
UTF-87206 /2015.
Kiss Ákos
   Csillagok felett / Kiss Ákos. - [Balatonfűzfő] : Magánkiad., 2014. - 77, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-1123-8 fűzött
magyar irodalom - vers - verses epika
894.511-14 *** 894.511-13
[AN 3589392]
MARC

ANSEL
UTF-87207 /2015.
Kiss Erzsi
   A Sárcsi-kúti manó mesék / Kiss Erzsi. - [Alsónémedi] : Magánkiad., 2014. - 140, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0693-7 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3589456]
MARC

ANSEL
UTF-87208 /2015.
Kiss Liza
   A szeretet útja : mesék / írta Kiss Liza ; rajz. Schuckert Gréta. - Budapest ; Gravesend : [Kiss L.], 2014. - 49 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-12-1052-1 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3590168]
MARC

ANSEL
UTF-87209 /2015.
Kiss-Péterffy Márta (1975-)
   Bűvös mesetorna Béres Alexandrával és az Alma Együttessel / [mese és dalszövegek Kiss-Péterffy Márta] ; [Radnóti Blanka illusztrációival]. - Budapest ; [Szentendre] : Tormasor Kft., 2015. - 75 p. : ill., színes ; 25 cm + DVD, 2 mell.
ISBN 978-963-08-9920-8 kötött : 3490,- Ft
torna - gyermek - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekdal - dalszöveg - audiovizuális dokumentum
894.511-192(02.053.2) *** 613.71-053.2 *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3590773]
MARC

ANSEL
UTF-87210 /2015.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Édes Anna / Kosztolányi Dezső. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 238 p. ; 20 cm. - (Életreszóló regények)
ISBN 978-963-09-8065-4 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3593837]
MARC

ANSEL
UTF-87211 /2015.
Lángi Péter (1942-)
   Őszidőm leltára : versek és műfordítások, 2008-2014 / Lángi Péter. - Zalaegerszeg : Pannon Írók Társ., 2015. - [2], 124 p. ; 18 cm. - (Pannon tükör könyvek, ISSN 1416-3497)
ISBN 978-615-5022-15-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3590481]
MARC

ANSEL
UTF-87212 /2015.
Lehner, Susanna
   Az El Camino hóhéra : regény / Susanna Lehner. - [Dunaharaszti] : Flower-Power K., 2014. - 401, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-9477-7 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3590755]
MARC

ANSEL
UTF-87213 /2015.
Maison, Syndie
   Szerelem monszun idején : az ősi visajan legenda életre kel / Syndie Maison. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2015. - 190 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5476-91-4 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3590958]
MARC

ANSEL
UTF-87214 /2015.
Maison, Syndie
   Tiszta lappal : a szerelem megváltó ereje / Syndie Maison. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2014. - 206 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5237-78-2 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3590959]
MARC

ANSEL
UTF-87215 /2015.
Mán-Várhegyi Réka (1979-)
   A szupermenők : Szabó Marcellina titkos naplója / Mán-Várhegyi Réka. - Budapest : Tilos az Á Kv., 2015. - 387 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-410-035-5 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3591174]
MARC

ANSEL
UTF-87216 /2015.
Marafkó László (1944-)
   Égforduló : regény / Marafkó László. - Budapest : Anonymus, 2015. - 133 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 133-[134].
ISBN 978-963-7280-30-6 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3589746]
MARC

ANSEL
UTF-87217 /2015.
   Március 15 / a szöveget vál., ... szerk. és a jegyzeteket írta Szigethy Gábor. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2015. - 391 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 43.)
keretcím: Magyar ünnepek
ISBN 978-615-5269-67-7 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - magyar történelem - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - antológia
894.511-822 *** 943.9"1848/1849"(0:82-822)
[AN 3589605]
MARC

ANSEL
UTF-87218 /2015.
Méhes Károly (1965-)
   Néma galambok utcája / Méhes Károly. - Budapest : Scolar, 2015. - 188 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-244-554-0 fűzött : 2950,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3590714]
MARC

ANSEL
UTF-87219 /2015.
Mészáros M. Zsuzsa
   Kalapfilozófia / Mészáros M. Zsuzsa. - Budapest : Hungarovox, 2015. - 149 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5562-02-0 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3590053]
MARC

ANSEL
UTF-87220 /2015.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Kincskereső kisködmön ; A magyar paraszt ; Ének a búzamezőkről / Móra Ferenc. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2015. - 399 p. : ill. ; 28 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 40.)
keretcím: Magyar írók
ISBN 978-615-5269-64-6 kötött : 2500,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - parasztság - két világháború közötti időszak - ifjúsági regény - vitairat - regény
894.511-31(02.053.2) *** 894.511-92 *** 894.511-31 *** 316.343.64(439)"193"(0:82-92)
[AN 3589562]
MARC

ANSEL
UTF-87221 /2015.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   A török és a tehenek / írta Móricz Zsigmond ; rajz. Szőnyi Gergely. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 15x22 cm
ISBN 978-963-373-430-8 kötött : 999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese - képeskönyv
894.511-13(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3591130]
MARC

ANSEL
UTF-87222 /2015.
Mörk Leonóra
   Holdfény szonáta / Mörk Leonóra. - Budapest : Jaffa K., 2015. - 216 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5492-54-9 fűzött : 2940,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3589785]
MARC

ANSEL
UTF-87223 /2015.
Németh László (1901-1975)
   Égető Eszter / Németh László. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2015. - 2 db : ill. ; 28 cm
keretcím: Magyar írók
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3589585]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 336 p. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 41.)
ISBN 978-615-5269-65-3 kötött : 2500,- Ft
[AN 3589591] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 337-676. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 42.)
ISBN 978-615-5269-66-0 kötött : 2500,- Ft
[AN 3589598] MARC

ANSEL
UTF-87224 /2015.
Orcsik Ferenc (1951-)
   A fehér szikla szerelmesei / Orcsik Ferenc (Frank Stripe). - Pécs : Orcsik F., 2015. - 178 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-80033-3-9 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3591017]
MARC

ANSEL
UTF-87225 /2015.
Paládi József (1942-)
   Magyar sors : regény / Paládi József. - Budapest : Dunapress, 2014. - 302 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89413-3-6 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3590553]
MARC

ANSEL
UTF-87226 /2015.
   Párizs, isten hozzád! : magyar írók párizsi novellái és feljegyzései / [gyűjt., összeáll. és szerk. Kőrössi P. József]. - 2. kiad. - Budapest : Noran, 2015, cop. 2000. - 476 p. : ill. ; 18 cm. - (Novella-sorozat, ISSN 1586-7641)
ISBN 978-615-5513-16-9 kötött : 3600,- Ft
Párizs - magyar irodalom - helyismeret - elbeszélés - memoár - antológia
894.511-94(082) *** 894.511-32(082) *** 908.44-2Paris(0:82-822)
[AN 3593481]
MARC

ANSEL
UTF-87227 /2015.
Polgár József (1946-)
   "M" utazásai / Polgár József ; [az utószót írta Márkus Ferenc]. - Nagykanizsa : Magánkiad., 2015. - 121, [2] p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 106.
ISBN 978-963-89245-3-7 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3591028]
MARC

ANSEL
UTF-87228 /2015.
Puskás Margó (1965-)
   Angyalimosoly / Puskás Margó ; [fotók Mándi Emese]. - Debrecen : Random Stúdió Kft., 2015. - [12], 94, [5] p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-12-1401-7 fűzött : 3980,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3590305]
MARC

ANSEL
UTF-87229 /2015.
Pusztai Ilona
   Jack kapitány kalandjai : meseregény / Pusztai Ilona ; ill. Pataki Marianna. - [Budapest] : Magánkiad., 2014. - 132 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0697-5 fűzött
magyar irodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3589444]
MARC

ANSEL
UTF-87230 /2015.
Radnai István (1939-)
   Tűlevelű ünnep / Radnai István ; [... a grafikákat kész. Ádám Zsófia]. - Budapest : Hungarovox, 2015. - 174 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5351-94-5 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3590044]
MARC

ANSEL
UTF-87231 /2015.
Sárközy Vendel Gergely (1936-)
   Szonettkoszorúk : válogatás József Attila születésének 110. évordulójára / Sárközy Vendel Gergely. - [Budapest] : Szerző, 2015. - 83, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80120-2-7 fűzött
magyar irodalom - szonett
894.511-193.3
[AN 3590650]
MARC

ANSEL
UTF-87232 /2015.
Simon, Joseph
   Csapdába zárt remények / Joseph Simon. - [Öttevény] : [Simon J.], cop. 2014. - 304 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-12-0683-8 fűzött : 2190,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3590399]
MARC

ANSEL
UTF-87233 /2015.
Soltész Béla (1981-)
   Rabszolgasors / Soltész Béla. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2014. - 337, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5353-59-8 fűzött : 2650,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3590251]
MARC

ANSEL
UTF-87234 /2015.
Szabó Imre
   Veled, Uram / Szabó Imre ; [ill. Bálint Imre] ; [kiad. a Poly-Art Alapítvány]. - Érd : Poly-Art Alapítvány, 2015. - 90 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80129-2-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3591208]
MARC

ANSEL
UTF-87235 /2015.
Szabó T. Anna (1972-)
   Senki madara / Szabó T. Anna Kyoko ; Rofusz Kinga rajz. - [Budapest] : Magvető ; [Budaörs] : Vivandra, 2015. - 51, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
Kötött : 2990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-14-3263-3)
magyar irodalom - mese
894.511-34
[AN 3590634]
MARC

ANSEL
UTF-87236 /2015.
Szegedi Kovács György (1959-)
   Enyhítő körülmények : versek / Szegedi Kovács György ; [közread. a] Vörösmarty Társaság. - Székesfehérvár : Vörösmarty Társ., 2014. - 55 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9830-37-0 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3589962]
MARC

ANSEL
UTF-87237 /2015.
Székely László (1959-)
   Kárpát körút 777 / Székely László. - Pécs : Verso, 2015. - 76, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-1457-4 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3590592]
MARC

ANSEL
UTF-87238 /2015.
Szoó Virág
   Pár-beszéd : egy családanya lélekszilánkjai / Szoó Virág. - [Győr] : Magánkiad., 2014. - 79, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8892-9 fűzött
magyar irodalom - dialógus
894.511-83
[AN 3589487]
MARC

ANSEL
UTF-87239 /2015.
Takácsné Csente Juliánna (1930-)
   Itt a földön : válogatott versek / Csente Julianna. - Budapest : Rím, 2015. - 64 p. ; 21 cm. - (Költői arcélek sorozat, ISSN 2063-3815 ; 27.)
ISBN 978-615-5266-49-2 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3590653]
MARC

ANSEL
UTF-87240 /2015.
Tamási Áron (1897-1966)
   A legényfa kivirágzik : mesék és elbeszélések / Tamási Áron ; Herbszt László ill. ; [vál. és szerk. Ugrin Aranka]. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 198 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9852-2 kötött : 2999,- Ft
határon túli magyar irodalom - elbeszélés - mese
894.511-34(498) *** 894.511-32(498)
[AN 3590651]
MARC

ANSEL
UTF-87241 /2015.
Tamási Áron, S. (1965-)
   Gyümölcsöt hoz a maga idejében : verskötet szakmákról és azokról, akik örökbecsű képviselői = Dabit fructum suum in tempore suo / S. Tamási Áron. - [Nyíregyháza] : [S. Tamási Á.], 2015. - 168 p. ; 21 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-12-1810-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3590243]
MARC

ANSEL
UTF-87242 /2015.
   Több mint HAT / [szerk. Viczai J. Zsolt] ; [közread. a Hegyaljai Alkotók Társulása]. - [Szerencs] : HAT, 2015. - 95 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89950-1-8 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3590255]
MARC

ANSEL
UTF-87243 /2015.
Török Nándor (1965-)
   Érzelmek sodrában : versek / Török Nándor. - Budapest : Hungarovox, 2015. - 129 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5351-91-4 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3590072]
MARC

ANSEL
UTF-87244 /2015.
Tóth Anita
   Tündérföldön / Tóth Anita ; ill. Madár Eszter. - [Gödöllő] : [Tóth A.], 2015. - 80, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-2076-6 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3591389]
MARC

ANSEL
UTF-87245 /2015.
Tóth L. Albert
   Leckéztet az élet / Tóth L. Albert. - [Hódmezővásárhely] : Tóth L. A., 2014. - 111 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1363-8 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3589349]
MARC

ANSEL
UTF-87246 /2015.
Túri Klára, H.
   Versek és prózaversek / H. Túri Klára ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2015. - 137 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5026-05-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3590476]
MARC

ANSEL
UTF-87247 /2015.
Tusnády László (1940-)
   Sorrento költője : Tasso életregénye / Tusnády László ; [az előszót írta Madarász Imre]. - Budapest : Hungarovox, 2015. - 306 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5562-00-6 fűzött : 2000,- Ft
Tasso, Torquato (1544-1595)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3590050]
MARC

ANSEL
UTF-87248 /2015.
Vámos Miklós (1950-)
   Sánta kutya : egy élet / Vámos Miklós. - Budapest : Európa, 2015. - 337, [2] p. ; 19 cm. - (Vámos Miklós művei)
ISBN 978-963-07-9909-6 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3593499]
MARC

ANSEL
UTF-87249 /2015.
Vámos Miklós (1950-)
   Szitakötő : nemzedékünk regénye / Vámos Miklós. - Budapest : Európa, 2015. - 432 p. ; 19 cm. - (Vámos Miklós művei)
ISBN 978-963-07-9486-2 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3593503]
MARC

ANSEL
UTF-87250 /2015.
Varga Zoltán
   Egy évtized, 2004-2014 : egy évtized verseinek gyűjteménye / Varga Zoltán. - [Esztergom] : [Varga Z.], [2014]. - 136 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-08-8681-9 fűzött : 2090,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3590171]
MARC

ANSEL
UTF-87251 /2015.
Vértesi Aranka (1936-)
   Légifelvétel / Vértesi Aranka. - [Kisbárapáti] : Szerző, [2015]. - 324 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-12-2246-3 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3591297]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

7252 /2015.
   Csodálatos óceáni élővilág : 3D panoráma : 4 lenyűgöző körkép az óceáni élővilágról. - [Budapest] : Pro Junior, [2014]. - [8] p., [8] t.fol. : ill., színes ; 22 cm
Plasztikus képeskönyv
ISBN 978-963-9928-49-7 kötött : 2190,- Ft
óceán - tengeri állat - gyermekkönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 591.9(26)(02.053.2)
[AN 3590933]
MARC

ANSEL
UTF-87253 /2015.
Csukás István (1936-)
   Sün Balázs / írta Csukás István ; rajz. Szőnyi Gergely. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2014. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 15x22 cm
ISBN 978-963-245-513-6 kötött : 999,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3594611]
MARC

ANSEL
UTF-87254 /2015.
Csukás István (1936-)
   Vidám állatkert / írta Csukás István ; rajz. Szőnyi Gergely. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 15x22 cm
ISBN 978-963-373-456-8 kötött : 999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3594434]
MARC

ANSEL
UTF-87255 /2015.
Eszes Hajnal
   Meseautó / [rajz. Eszes Hajnal]. - [Budapest] : Pro Junior, [2014]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 17x23 cm
ISBN 978-963-9928-47-3 kötött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3590977]
MARC

ANSEL
UTF-87256 /2015.
   Felhő, a kis póniló. - [Budapest] : Pro Junior, [2014]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 978-963-9928-48-0 kötött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3590982]
MARC

ANSEL
UTF-87257 /2015.
Harcos Bálint (1976-)
   Szofi tüsszent / Harcos Bálint ; Cristina Quiles rajz. - Budapest : Pagony, [2015]. - [41] p. : ill., színes ; 16x21 cm
ISBN 978-963-410-021-8 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3590794]
MARC

ANSEL
UTF-87258 /2015.
   Hol van az anyukám? : ház körüli állatok. - [Budapest] : Pro Junior, [2014]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 25 cm
Forgatható képekkel
ISBN 978-963-9928-53-4 kötött : 1290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3590976]
MARC

ANSEL
UTF-87259 /2015.
   Hol van az anyukám? : különleges állatok. - [Budapest] : Pro Junior, [2014]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 25 cm
Forgatható képekkel
ISBN 978-963-9928-54-1 kötött : 1290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3590944]
MARC

ANSEL
UTF-87260 /2015.
   Hol van az anyukám? : vadon élő állatok. - [Budapest] : Pro Junior, [2014]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 25 cm
Forgatható képekkel
ISBN 978-963-9928-55-8 kötött : 1290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3590981]
MARC

ANSEL
UTF-87261 /2015.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon tojást fest / Marék Veronika. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2015. - [40] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-410-009-6 kötörr : 1750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3590785]
MARC

ANSEL
UTF-87262 /2015.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Iciri-piciri / Móricz Zsigmond ; rajz. Szőnyi Gergely. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 15x22 cm
ISBN 978-963-373-369-1 kötött : 999,- Ft
magyar irodalom - képeskönyv - gyermekvers
087.5(084.1) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3591096]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

7263 /2015.
Fazekas Attila (1948-)
   A Mohács kommandó 2 / Bán [alapján kész.] Fazekas. - [Dömsöd] : [Corvina Bt.], [2015]. - 19 p. : ill. ; 30 cm. - (Sci-fi klasszikusok képregényben, ISSN 2061-0823 ; 2015/4.)
Fűzött : 1400,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-06-9293-9)
képregény
087.6:084.11
[AN 3589982]
MARC

ANSEL
UTF-87264 /2015.
Vörös Édua (1984-)
   Utánam, fiúk! / [írta és rajz. Vörös Édua]. - [Hódmezővásárhely] : Saja M., [2013]-. - ill., részben színes ; 21 cm
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3513108]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt. - [2014]. - 164 p.
ISBN 978-963-08-9423-4 fűzött
[AN 3590123] MARC

ANSEL
UTF-87265 /2015.
Yun Mi-Kyung (1980-)
Habaek-eui Shinbu (magyar)
   A vízisten menyasszonya / Jun Mi-Kjong ; [ford. Kálovics Dalma]. - [Újhartyán] : Vadvirágok Kvműhely, [2008]-. - ill. ; 20 cm
manga
087.6:084.11
[AN 2777677]
MARC

ANSEL
UTF-8


   12. - cop. 2015. - [168] p.
ISBN 978-963-9998-33-9 fűzött : 2490,- Ft
[AN 3591314] MARC

ANSEL
UTF-8