Fogalomtár

 

A kötelespéldány-szolgáltatással kapcsolatos fogalmak

 

aprónyomtatvány: egy ívnél (16 lapnál) kisebb terjedelmű, nem időszakosan megjelenő kiadvány

ár: egy darab kötelespéldány pénzben kifejezett ellenértéke, amely lehet a kiadványon szereplő ár, vagy ennek hiányában a kiadó által megadott ellenérték

archiválás: a könyvtár gyűjtőköri szabályzatában meghatározott könyvtári dokumentumoknak a könyvtár állományában való végleges megtartása érdekében a könyvtár által folytatott megőrző tevékenység, beleértve az elektronikus dokumentumok olyan módon történő megőrzését, ami kizárja az utólagos tartalmi módosítás lehetőségét, valamint védi az elektronikus dokumentumokat a törlés, a megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés, sérülés és a jogosulatlan hozzáférés ellen, továbbá biztosítja, hogy az elektronikus dokumentumok értelmezhetősége, olvashatósága - a dokumentumok megjeleníthetőségét lehetővé tevő technikai megoldások alkalmazásával – megmaradjon

brosúra: néhány lapos vékony fűzött füzet, röpirat. Rövid terjedelmű, általában színes és irkafűzéssel készült nyomdai kiadvány, amely valamilyen terméket, szolgáltatást mutat be, vagy kisebb szövegek megjelenítésére szolgál

diafilm: diapozitív állóképekből álló, azonos tárgykörből vett – hangrögzítéses vagy anélküli –, rendszerint 16 vagy 35 mm széles filmre rögzített képsor, amelyet képről képre haladva vetítenek

egyedi igény alapján nyomtatott kiadvány (print on demand): elektronikus formában létrejött, nyomtatott formában forgalmazásra kerülő kiadvány, amelynek nyomtatott példányszámát az előzetes megrendelések határozzák meg

elektronikus kiadvány: a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 203. § 22. pontja szerinti kiadvány fizikai adathordozón megjelent vagy kiadó által online közzétett, elektronikus eszközön megjeleníthető formája

előzetes cím: a nemzetközi azonosító számok (ISBN, ISMN, ISSN) igénylésekor, a kiadók által megadott kiadványcím-tervezet, ami a beérkezett kötelespéldányok alapján kerül véglegesítésre vagy módosításra

fizikai adathordozón megjelent elektronikus kiadvány:  optikai vagy digitális adathordozón tartósan tárolt kiadvány, amely lehetővé teszi az adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését (pl. CD-ROM, DVD-ROM, pendrive, hangoskönyv, zenei CD)

helyi kiadvány: az adott településen vagy megyében, a kiadó székhelye szerinti megjelenési helyen kiadott kiadvány

időszaki kiadvány: olyan, előre meg nem határozott időtartamra tervezett kiadvány, amely egymást követő részegységekből (számokból, füzetekből, kötetekből, évfolyamokból stb.) áll, melyeket rendszerint számozásuk, keltezésük, kronologikus vagy egyéb megjelölésük különbözteti meg egymástól (legfontosabb fajtái: hírlap, folyóirat, évkönyv, sorozat, időszakosan megjelenő jelentések, beszámolók, közlemények, tanulmánygyűjtemények és hasonlók, időszakosan megjelenő adat- és címtárak, időszakosan megrendezett konferenciák, kongresszusok hivatalos kiadványai és a cserelapos kiadványok)

impresszum: a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 46. § 9. pontja szerint, a kiadvány szerkesztésére és kiadására vonatkozó legfontosabb adatok: a kiadó neve, a kiadó székhelye, a kiadásért felelős személy neve, a szerkesztésért felelős személy neve

ISBN (könyvek nemzetközi azonosító száma): nyomtatott és elektronikus formában megjelenő/kiadott monografikus könyv és térkép, CD-ROM, DVD-ROM, nyilvántartására szolgáló nemzetközi szabványos számrendszerhez tartozó kód

ISMN (zeneművek nemzetközi azonosító száma): speciális jelrendszerrel (hangjegyekkel) rögzített, nyomtatott vagy elektronikus formában megjelenő zeneművek (kották) nyilvántartására szolgáló nemzetközi szabványos számrendszerhez tartozó kód

ISSN (időszaki kiadványok nemzetközi azonosító száma): nyomtatott és elektronikus formában megjelenő időszaki kiadványok és a folyamatosan frissülő integráló dokumentumok egyértelmű azonosítására szolgáló, nemzetközi szabványos számrendszerhez tartozó kód

kartográfiai kiadvány: a Földet vagy bármely égitestet egészben vagy részben, bármilyen méretarányban, kartográfiai módszerekkel ábrázoló, nyomtatott és elektronikus kiadvány, így különösen a statikus elektronikus térkép, bármely földrajzi koordinátához kötött tematikus információt, téradatot tartalmazó online térképészeti adatbázis, téradatbázis, továbbá a földgömb, valamint az éggömb

kereskedelmi katalógus: árucikkek, ipari termékek, fogyasztási cikkek stb. rendszerezett listáját tartalmazó jegyzék, árjegyzék ( amennyiben havi rendszerességnél sűrűbben jelenik meg, nem vonatkozik rá a kötelespéldány-szolgáltatás, viszont ha havonta vagy ritkábban kerül kiadásra, vonatkozik rá szolgáltatási kötelezettség)

kiadás: valamely mű azonos szedéssel, egy időben sokszorosított összes példánya, amely lehet eredeti, változatlan, javított, bővített vagy átdolgozott kiadás

kiadási változat: nyomtatott kiadvány esetében a nyelvi változat, valamint az eltérő kötéstípussal vagy eltérő borítóval kiadott, változatlan tartalmú kiadvány

konvertált elektronikus változat: digitálisan előállított fájl informatikai eljárás során, tartalmi és formai változtatás nélkül átalakított verziója

kiadó: irodalmi, műszaki, művészeti és egyéb tudományos vagy szakmai munka többszörözésére, közzétételére, forgalomba hozatalára a szerzőtől vagy annak jogutódjától kizárólagos jogot kapó „személy”. Nem csak az minősül kiadónak, aki kiadói tevékenységgel hivatásszerűen foglalkozik, hanem minden jogi és természetes személy, aki kiadvány megalkotásának és előállításának megszervezését saját jogon végzi

kiadvány: a) könyv nyomtatott vagy elektronikus formában, lemezen, kazettán, más fizikai hordozón; online és letölthető könyv;
b) sajtótermék nyomtatott vagy elektronikus formában; online és letölthető időszaki kiadvány;
c) egyéb nyomtatott anyag (címtár, névtár, grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány, térkép; röplap; nyomtatott képeslap, üdvözlő- és más hasonló kártya; nyomtatott kép, minta, fénykép; nyomtatott naptár; nyomtatott üzleti reklámanyag, katalógus, prospektus, reklámposzter és hasonlók; egyéb szöveges kiadvány) ide nem értve: nyomtatott öntapadó papír (matrica), postai, jövedéki, illeték- stb. bélyeg, bélyegnyomott papír, csekk, bankjegy, részvény, értékcikk, kötvény, okirat és hasonlók;
d) film-, video-, televízióműsor-készítés termékei (nyilvános közlésre szánt film filmszalagon, videokazettán, -lemezen, más fizikai hordozón; letölthető film, videó);
e) hangfelvétel (nyilvános közlésre szánt, műsoros hangszalag, hanglemez, letölthető hangtartalom);
f) zenemű (nyomtatott zenemű, zenemű elektronikus formában, letölthető zenemű) 
továbbá a dia, a diafilm a földgömb és az éggömb

kisnyomtatvány: négy ívnél kisebb terjedelmű kiadvány

kolofon: a könyv előállításával kapcsolatos technikai, jórészt a nyomdai munkákra vonatkozó adatok: a könyv technikai létrehozásában közreműködő személyek (a kiadó igazgatója, felelős szerkesztő, a nyomda vezetője, műszaki szerkesztő stb.), a könyv műszaki adatai (példányszám, terjedelem, mellékletek stb.), a nyomdai adatok (nyomda neve, székhelye, a nyomdai munka táskaszáma, a kiadás száma, utánnyomás-jelölés, a nyomtatás éve stb.)

könyv: olyan kiadvány, amely megjelenési módját tekintve nem időszakos, hanem egy kötetben vagy meghatározott számú kötetben befejezett egész, és amely rendszerint szabad szemmel olvasható szöveget, illetve illusztrációkat tartalmaz. A könyv fogalmi körébe tartoznak a közhasználatú elnevezéssel minikönyvnek, albumnak, füzetnek, jegyzetnek stb. nevezett kiadványok is 

könyvhibák: a könyv előállítása során keletkezett hibák, amelyek csorbítják a könyv szépségét, csökkentik értékét, károsan befolyásolják használhatóságát. A könyv hibái keletkezhetnek a szerkesztési munkák során, a szedés során, a tördeléssel kapcsolatosan, a nyomás vagy a kötés folyamán és a szállítás során

magyar nyelvű kiadvány: magyar nyelvű címoldallal vagy címképernyővel rendelkező kiadvány, valamint az a kiadvány, amelynek írott vagy hangzó szöveges része legalább 50%-ban magyar nyelvű, idetartozik továbbá a magyar nyelvű szójegyzékkel is rendelkező többnyelvű szótár, valamint a magyar nyelvű tartalommal is rendelkező poliglott és bilingvis kiadvány

melléklet: táblázatok, képek, metszetek, térképek, hanganyagok, CD-k, DVD-k stb., amelyek nincsenek a könyvbe fűzve vagy beragasztva, hanem borítófedélhez, kötéstáblához erősített tasakban vagy más módon vannak a könyvbe helyezve. Nagyobb művekhez kiegészítésül, pótlások, tárgymutatók, esetleg mellékfüzetek formájában különállóan jelennek meg

monografikus kiadvány: egy kötetben vagy véges számú kötetben teljes kiadvány (pl. könyv, térkép, kotta, CD-ROM-on megjelenő konferenciakiadvány stb.)

nemzetiségi kiadvány: a magyarországi nemzetiségek anyanyelvén vagy a nemzetiségi szerzők magyar nyelven megjelent szépirodalmi kiadványa, ezek műfordításai, továbbá a magyarországi nemzetiségekről szóló szakirodalom és zenei kiadványok

nemzetközi kiadványazonosító szám: a) nyomtatott vagy elektronikus formában megjelenő könyv, térkép, elektronikus kiadvány (ISBN),
b) nyomtatott vagy elektronikus formában megjelenő időszaki kiadvány és a folyamatosan frissülő integráló dokumentum (ISSN),
c) speciális jelrendszerrel, hangjegyekkel rögzített, nyomtatott vagy elektronikus formában megjelenő zenemű, kotta (ISMN), valamint
d) Magyarországon gyártott vagy forgalmazott film (ISAN)

azonosítására és nyilvántartására szolgáló nemzetközi dokumentumazonosító szám

nyelvi változat: a magyar nyelvű kiadással általában egyidejűleg kiadott idegen nyelvű kiadási változat 

nyomtatott kiadvánnyal megegyező elektronikus változat: a nyomtatott kiadvány PDF-formátumban beszolgáltatásra kerülő, digitálisan létrejött formája, amely megegyezik a nyomtatott kiadvány egyedi betűkészletével, formai és tartalmi elemeivel, színével, grafikai képével

online elektronikus kiadvány: elektronikus formában létrehozott és az interneten – ingyenesen vagy térítés fejében hozzáférhetővé tett – nyilvánosságra hozott kiadvány, ide nem értve az online hírportálokat

országos szakkönyvtár: a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 3. mellékletében felsorolt szakkönyvtárak

print on demand: lásd igény szerint nyomtatott kiadvány

prospektus: brosúránál nagyobb, ismertető jellegű füzetes kiadvány, amely bármilyen tevékenységet folytató intézményről, cégről, eseményről, szolgáltatásról vagy termékről nyújt tájékoztatást (lehet idegenforgalmi, kereskedelmi, vagy reklámcélú)

röplap: napi aktuális politikai, társadalmi kérdésekkel foglalkozó egylapos kiadvány, beleértve a különféle választásokra készülő nyomtatványokat is

sorozat: tematikailag összefüggő vagy egymással kapcsolatba hozható, de teljesen önálló művek azonos formátumban és technikai kivitelben történő folyamatos megjelentetése. Tagjai kiadványonként önálló címmel rendelkeznek, gyakran a sorozaton belüli megjelenés sorrendjében számozva. A sorozatot általában sorozatcím fogja össze. A sorozatok azonosítására nemzetközi azonosító szám szolgál (ISSN szám).

szórólap: céget, árut, eseményt stb. reklámozó, általában nagy példányszámban előállított egylapos nyomtatvány

terjesztési korlátozás: egy kiadvány nyilvános terjesztésének leszűkítése kötelespéldány-szolgáltatásra kötelezett által meghatározott felhasználói körre, forgalmazási módra, illetve 8 évnél nem hosszabb időtartamra, hatósági vagy bírósági határozat, vagy a szerzőnek a szerzői jogról szóló törvény szerinti, a mű nyilvánosságra hozatalához adott engedélyt visszavonó vagy felhasználását megtiltó nyilatkozata alapján

utánnyomás: valamely kiadványból az eredetileg meghatározott példányszámon felül utóbb további példányok előállítása; az utánnyomást nem előzi meg ismételt szerkesztés és szedés (az utánnyomás történhet tárgyévben, azaz az eredeti kiadás megjelenésének évében, vagy tárgyéven kívül; amennyiben tárgyévben történik az utánnyomás, nem vonatkozik a kötelespéldány-beszolgáltatás, ha tárgyéven kívül, akkor igen; kívánatos, hogy a kolofonban a nyomda tüntesse fel a nyomtatás évét)

videotermék: optikai vagy más fizikai adathordozón lakossági kereskedelmi forgalomba került film