Az oldal tartalma A közös munkamódszer szabályai

Minden folyóirathoz, évkönyvhöz ( ) tartozik egy feldolgozó intézmény.
A feldolgozó intézmény készíti el a vállalt folyóirat, évkönyv valamennyi, feldolgozásra kiválasztott publikációjának bibliográfiai leírását. egyszeri feldolgozás

 

A feldolgozó intézmény minden egyes bibliográfiai rekordot () besorol a vonatkozó összes tudományterületi csoportba.
Egy bibliográfiai rekord több tudományterülethez is tartozhat. A tudományterületi felosztás megegyezés alapján született. A felosztás bővíthető, szükség esetén módosítható.

 

Minden tudományterülethez tartozik legalább egy tudományterületi felelős intézmény, amely a területéhez sorolt bibliográfiai rekordok tartalmi feltárásáról gondoskodik, azaz kiegészíti a bibliográfiai rekordot a megfelelő mezőkkel. többszöri felhasználás
Az egyes tudományterületekhez több felelős is tartozhat (lsd. irodalomtudomány). Cél a kutatóhelyek, tudományos testületek és könyvtárak közötti munkamegosztás, kölcsönös szakmai ellenőrzés.
A tudományterületért felelős intézmény egyidejűleg feldolgozó intézmény is lehet.

 

tudományterület tudományterületi felelős(ök)
irodalomtudomány Analitikus Feldolgozó Osztály (OSZK)
MTA Irodalomtudományi Intézet (MTA ITI)
nyelvtudomány jelenleg még nincs
történelemtudomány jelenleg még nincs
hadtudomány HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténeti Könyvtár (HM)
politikatudomány MTA Politikai Tudományok Intézete
MTA Egyesített Társadalomtudományi Könyvtár ( MTA ETK)
könyvtártudomány
könyvtörténet
OSZK Könyvtári Intézet Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtár (KSZK)
filozófia Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár (SZTE EK)
vallás, teológia jelenleg még nincs
művészet jelenleg még nincs
neveléstudomány Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM)
néprajztudomány jelenleg még nincs
helytörténet jelenleg még nincs
kisebbségtudomány Országos Idegennyelvű Könyvtár (OIK)
A közös munkamódszer előnyei a résztvevők számára

Az egyszeri feldolgozás – többszöri felhasználás eredményeként több folyóirat, évkönyv bibliográfiai feldolgozása, ezáltal nagyobb szakirodalmi lefedettség és magasabb szintű tájékoztatás valósítható meg.

A HUMANUS keretein belül végzett feldolgozói munka során a tudományterületi felelőssel még nem rendelkező alábbi területekre eddig kijelölt rekordok száma:

  2009. 02. adatok alapján 2011. 10. adatok alapján
  tanulmány-kötetben folyóiratban, évkönyvben összesen   tanulmány-kötetben folyóiratban, évkönyvben összesen
nyelvtudomány 291 94 385   13044 6314 19358
vallás, teológia 491 1096 1587   4288 12484 16772
művészet 405 1093 1498   10312 11914 22226
néprajztudomány 160 79 239   1944 5019 6963
helytörténet 160 321 481   2977 3475 6452

 

Példa a közös munkamódszerre:
a Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtár által feldolgozott folyóiratokból, évkönyvekből 2008 folyamán 111 bibliográfiai rekord kapta meg az irodalomtudomány besorolást (is).
Az irodalomtudományi felelősnek (Analitikus Feldolgozó Osztály) ezáltal:
•a Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtár által feldolgozott folyóiratokat, évkönyveket (pl. Könyv és nevelés, Magyar Könyv-Szemle) már nem kell átnéznie;
•csak e vonatkozó 111 rekordot kell – döntés/igény szerint – tartalmilag feltárnia.
Jelen esetben: az irodalomtudományért felelős Analitikus Feldolgozó Osztály napi rendszerességgel lekeresi a Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtár által készített és irodalomtudományra kijelölt rekordo(ka)t .

Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei túlnyomórészt könyvtörténeti és könyvtártudományi, alkalmanként azonban irodalomtudományi publikációkat is közöl:

– az évkönyvért felelős feldolgozó intézmény, a Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtár elkészíti az irodalomtudományi publikáció bibliográfiai rekordját is, és besorolja azt az irodalomtudomány területére;
– az irodalomtudomány területéért felelős egyik munkacsoport tárgyszavakkal egészíti ki azt:

kép nagyítása

 

    Vállalható munkatípusok:
  • online adatbevitel a HUMANUS-ba
  • adatbevitel saját rendszerbe, adatátadás a HUMANUS-nak
  • tartalmi feltárás, tárgyszavazás
  • kiadók esetében: saját kiadványaik feldolgozása a HUMANUS-ban

 

A feldolgozott, feldolgozandó folyóiratok, évkönyvek számbavétele, feldolgozottságuk követése

Az Országos Széchényi Könyvtárba kötelespéldányként érkező folyóiratok, évkönyvek esetében:

az Analitikus Feldolgozó Osztály
szemlézi e kiadványokat

a HUMANUS gyűjtőkörébe tartozók
NEKTÁR-beli (OSZK) rekordját
átemeli a HUMANUS-ba, és
az együttműködést szolgáló adatokkal
egészíti ki azt
eredmény:
Folyóiratok, évkönyvek listája
lsd. menüpont

A lista e munkamódszer eredményeként több mint 1200 folyóiratot, évkönyvet tartalmaz (2011. 10. 12.): a HUMANUS gyűjtőköréhez tartozó folyóiratok, évkönyvek közül azokat, amelyeket az Időszaki Kiadványok Repertóriuma (1987-2002) is feldolgozott már, valamint a 2003 után indultak közül azokat, amelyek kötelespéldányként már beérkeztek az OSZK-ba (összesen: a lista ~95%-a).
A HUMANUS gyűjtőköréhez tartozó, de a magyarországi kötelespéldány-rendelet hatályán kívül eső folyóiratok, évkönyvek esetében hasonló „rálátással“ már az Országos Széchényi Könyvtárban működő Analitikus Feldolgozó Osztály sem rendelkezik. Ennek ellenére az együttműködési, konzorciumi forma e kiadványok számbavételét és feldolgozását is megkönnyítheti (jelenleg a lista ~5%-a ilyen kiadvány).

A lista – az időszaki kiadványok természetéből következően – folyamatosan változik:

összes folyóirat, évkönyv (1217):


kurrens (715), amelyből a 2003-2011 között indultak
száma 153 („újak“)

megszűnt (502):
időközben megszűnt folyóiratok, évkönyvek;

(2011. 10. 03. adatok alapján)

A HUMANUS folyóiratok, évkönyvek listájának teljessé tétele, naprakészen tartása (pl. megszűnések) is már kizárólag szakmai együttműködéssel sikerülhet. Ebben a munkában is számítunk a hazai megyei, városi könyvtárak, tudományos könyvtárak közreműködésére.
Bízunk abban, hogy a jelenleg már konzorciumi tag Bod Péter Megyei Könyvtár (Sepsiszentgyörgy, Románia) és a Fórum Kisebbségkutató Intézet (Somorja, Szlovákia) után további, nem Magyarországon működő könyvtárral, intézménnyel dolgozhatunk együtt a közös cél megvalósítása érdekében.

Várjuk javaslataikat, észrevételeiket!

 

Hogyan válasszunk folyóiratot, évkönyvet? Támpontok folyóirat, évkönyv választásához

Feldolgozó intézményre vár
Bármely pillanatban lekereshető a még „szabad“ folyóiratok, évkönyvek halmaza (azok a folyóiratok, évkönyvek, melyeknek még nincs feldolgozó intézményük).
lsd. Folyóiratok, évkönyvek listája menüpont > Feldolgozó intézményre vár

Az egyes konzorciumi partnerek által vállalt, illetve a feldolgozó intézményre váró kurrens folyóiratok, évkönyvek száma:


(2009. 02. 03. adatok alapján)

Tudományterület
Az együttműködés megkönnyítéséért, tájékoztató jelleggel magukat a folyóiratokat, évkönyveket is besoroljuk a HUMANUS által használt tudományterületekre (egy folyóirat, évkönyv több tudományterülethez is sorolható). Így tudományterületi bontásban is megtekinthető a feldolgozandó kiadványok listája.
lsd. Folyóiratok, évkönyvek listája menüpont > Irodalomtudomány, ...

Megjelenési hely
A könyvtárak közötti együttműködés érdekében, további támpontként, a feldolgozásra javasolt hazai évkönyek, folyóiratok megjelenési helyének megyénkénti megoszlását is megvizsgáltuk:

A kurrens, feldolgozó intézményre váró folyóiratok, évkönyvek, megjelenési helyenkénti csoportosításban (megjelenési helyként az indulási év adatait – 260 $a – vettük figyelembe):
lsd. Folyóiratok, évkönyvek listája menüpont > feldolgozó intézményre vár > megjelenési helyenként

Feldolgozottság foka
Szintén az együttműködés megkönnyítéséért vezettük be a folyóirat-, évkönyvrekordokba a javasolt feldolgozási szint jelöléseit:

teljes: a folyóirat, évkönyv publikációinak döntő része tudományos jellegű
válogató: a folyóirat, évkönyv ugyan tartalmaz tudományos jellegű publikációkat, de azok nincsenek döntő többségben
szórványos: a folyóiratnak, évkönyvnek csak adott cikkét, cikkeit tartalmazza az adatbázis (pl. tételbejelentés alapján)

Ha a folyóirathoz, évkönyvhöz még nem tartozik feldolgozó intézmény, akkor ez a kijelölés a Analitikus Feldolgozó Osztály által javasolt feldolgozási szint.

 

 

A feldolgozói felület néhány jellegzetessége

A feldolgozói felület jelszó megadásával érhető el. Jelszót igényelni az egyűttműködési szerződés megkötése után a HUMANUS szerkesztőségén keresztül lehet.
A feldolgozás az egyes dokumentumtípusoknak megfelelő sablonnal, az ún. űrlapos szerkesztői formátummal történik:

A felület nyitott könyvhöz hasonlít, két részre osztott. A bal oldal a beviteli sablon (a dokumentumtípusnak megfelelő alapértelmezett mezőkkel), a jobb oldalról a további szükséges mezők emelhetők be. Az egyes mezőkhöz súgó, megfelelő legördülő menük tartoznak:

A kettéosztottság lehetővé teszi, hogy az adatbevitel során alakuló rekord már a folyamat közben is látható legyen, tetszés szerint választott (marc, ISBD, cimkés) formátumban.

A marc szerkesztői formátum rekordmódosításra szolgál. Az űrlapos és a marc szerkesztő között egyetlen kattintással válthatunk.

Megjelent irodalom: A HUMANUS adatbázis kifejlesztése, különös tekintettel a könyvtártudományi és könyvtörténeti dokumentációra / Rácz Ágnes

Ajánlott technikai körülmények: 1024x768 px képernyőméret, F11 billentyű, Internet Explorer, Mozilla Firefox