Az erdélyi unitárius egyház története – könyvbemutató

Nyomtatóbarát változatPDF változat
2019/05/09

 

2019. május 9-én, 16.30-kor kezdődik a VI. emeleti Díszteremben az OSZK társkiadásában megjelent Az Erdélyi Unitárius Egyház története című kiadvány III/I. kötetének a bemutatója.
Köszöntőt mond: Tüske László főigazgató, Bálint Benczédi Ferenc püspök, Elekes Botond egyházkerületi főgondnok, Boka László tudományos igazgató

A kötetet bemutatja: Káldos János könytáros

Meghívó

A kötet adatai és ajánlása:

Uzoni Fosztó István – Kozma Mihály – Kozma János: Az erdélyi unitárius egyház története III/I.

A Kénosi Tőzsér János (1708–1772), Uzoni Fosztó István (1729–1778), Kozma Mihály (1723−1798) és Kozma János (1761–1840) lelkész-történetírók által a 16–18. századi egyháztörténetet felölelő, háromnegyed évszázadon át közel 4000 oldalnyi, latin nyelven írt, kéziratban maradt mű az unitárius egyház legnagyobb szabású vállalkozása. A III/I. könyv is Márkos Albert (1878–1949) magyar fordításában jelenik meg.

A 18. század történéseit taglaló III. könyvet terjedelmi okokból és újszerű szerkezeti sajátossága miatt két részben adjuk közre. A III/I. könyv a kolozsvári unitárius eklézsia üldöztetéseiről, templomaik, iskoláik, parókiájuk elvételéről; az unitáriusok hivatali tisztségektől való megfosztásáról; a tordai, hévízi, szentháromsági, káli, gálfalvi és sinfalvi eklézsiák évtizedekig tartó sanyargatásáról szól, ezáltal a III. könyv az átélt személyes traumák elbeszélése, amelyben egyúttal kirajzolódik a 18. századi unitárius elődök mindennapi életének teljessége is. Megismerhetjük a kolozsvári unitárius iskola igazgatói, tanárai, főnökei és az eklézsia papjai 18. századi tevékenységét, gazdag szellemi és tudományos életművét is, valamint a Disciplina Ecclesiasticát, az ‘Egyházi rendtartást’; az unitárius egyház 1634-től 1812-ig felszentelt papjainak névsorát. Az egyháztörténeti eseményeket adattár jellegű források támasztják alá: rendeletek, kérelmek, sérelmek, levelek, értekezések, vita- és gúnyiratok, különféle nyomtatványok, illetve azok kéziratos másolatai. A forráskiadás egybevetette a négy meglévő latin kéziratot. A 18. század püspökeit tárgyaló rész a III/II. kötetben fog megjelenni.

A kötet anyagát személy- és helynévmutató, zsinati mutatók, a tárgyalt művek szerző és cím szerinti mutatói egészítik ki. Közöljük a kolozsvári, ún. Originalis kézirat öt könyvének valamennyi tartalomjegyzékét, hogy az olvasó egységes egészként láthassa a teljes Históriát. Ennek valamennyi példányát és másolatát felkutatva, ezek címlapfotóját is közreadjuk, ezenkívül kéziratokról és alig ismert nyomtatványokról készült illusztrációk gazdagítják a kiadványt. A szövegkiadást püspöki köszöntő nyitja, s a sajtó alá rendezés elveit, az egyháztörténet keletkezését bemutató utószó zárja.

A művet fordította: Márkos Albert; A fordítást a latin eredetivel egybevetette és kiegészítette: Balázs Mihály; Sajtó alá rendezte: Hoffmann Gizella, Kovács Sándor, Molnár Lehel (A Magyar Unitárius Egyház Kolozsvári Gyűjtőlevéltárának és Nagykönyvtárának kiadványai 4/3/1. Sorozatszerkesztő: Kovács Sándor, Molnár Lehel)

Kiadja a Magyar Unitárius Egyház, a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete és az Országos Széchényi

Könyvtár, Budapest–Kolozsvár, 2018., Idea Nyomda, 1256 p.

 

Galéria